Previous Page  15 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 20 Next Page
Page Background

53

ʼnńŔŁŊŁňŎ 2

ůŢŜŞŭ ŷůŞũ űůřũŢŦ Ť ۛŷťŢŮŤ ũŞ ŢŪŢůřţŢůŞŦ, Ť ›ŢŦťŞŬŲŦŧś ›ūŦũś ŚŲŢŦ

śšŤ ŢŧůŢŨŢŮůŢŜ. ĺůŮŦ ›.Ų. ŮůŤũ ŃŞŨŨŜŞ ůŞ šŸū —ŚŨŤ ůŤŭ ›ŢŦťŞŬŲŦŧśŭ

ޛŦůŬū›śŭ ŚŲūŰũ —ŷũū ŮۗşūŰŨŢŰůŦŧś ŞŬ—ūšŦŷůŤůŞ ŧŞŦ ůŤũ Ş›ŷűŞŮŤ

ůūŰ ¨ŦŢŰťŰũůūŸ ůūŰ ŧŞůŞŮůś—Şůūŭ ŚŲŢŦ šŦŧŞŜŴ—Ş ũŞ ůŤũ ›ŬūŮşřŨŨŢŦ

ū ŧŬŞůūŸ—Ţũūŭ ŢũŹ›Ŧūũ Ţũŷŭ šŦūŦŧŤůŦŧūŸ ūŬŠřũūŰ (ůūŰ šŦŞ›ŢŬŦűŢŬŢŦ-

ŞŧūŸ šŦŢŰťŰũůūŸ ůŴũ ŮŴűŬūũŦŮůŦŧŹũ ŧŞůŞŮůŤ—řůŴũ) ŧŞŦ —řŨŦŮůŞ Ť

›ŬūŮűŰŠś ŞŰůś Ş›ūůŢŨŢŜ ŧŞŦ ›ŬūŶ›ŷťŢŮŤ, ŹŮůŢ ŮŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ Ş›ŷŬ-

ŬŦųŤŭ ůŤŭ, ŞŰůś ũŞ ›ŬūŮşŨŤťŢŜ ŢũŹ›Ŧūũ ůŴũ šŦūŦŧŤůŦŧŹũ šŦŧŞŮůŤŬŜ-

Ŵũ. őůū łŚŨŠŦū, ū ŧŬŞůūŸ—Ţũūŭ ŧŞůř ůŤŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ ůūŰ ¨ŦŢŰťŰũůūŸ

ůūŰ ŧŞůŞŮůś—Şůūŭ —›ūŬŢŜ ũŞ ›ŬūŮűŸŠŢŦ ŮŢ —ŦŞ ń›ŦůŬū›ś (commission

de plaintes) ›ūŰ ŮŰŠŧŬūůŢŜůŞŦ Ş›ŷ ŚũŞ šŦŧŞŮůś Ŵŭ ›ŬŷŢšŬū ŧŞŦ Ş›ŷ

řŨŨŞ šŸū —ŚŨŤ ůūŰ ʼnŢũůŬŦŧūŸ őۗşūŰŨŜūŰ ůŤŭ őŴűŬūũŦŮůŦŧśŭ ń›Ŧ-

ťŢŹŬŤŮŤŭ ŮůŤũ ū›ūŜŞ (Şũř—ŢŮŞ ŮůŞ šŹšŢŧŞ —ŚŨŤ ůūŰ) Ůۗ—ŢůŚŲūŰũ

ū›ŴŮšś›ūůŢ ŚũŞ šŦŧŤŠŷŬūŭ, ŚũŞŭ ŠŦŞůŬŷŭ ŧŞŦ ŚũŞŭ ŢŠŧŨŤ—ŞůūŨŷŠūŭ.

ńŜũŞŦ šŤŨŞšś ŚũŞ ŷŬŠŞũū ŢŪŴůŢŬŦŧŷ, ůū ū›ūŜū ŷ—Ŵŭ ŮŰũŢšŬŦřţŢŦ ŧŞŦ

Ş›ūűŞŮŜţŢŦ Ţũůŷŭ ůŤŭ űŰŨŞŧśŭ. Œū őۗşūŸŨŦū ń›ŦŧŬŞůŢŜŞŭ Ůůū łŚŨŠŦū

Ůůūũ ŞŧŰŬŴůŦŧŷ ůūŰ ŚŨŢŠŲū, ŷůŞũ šŢũ ŞűūŬř —ŚůŬŞ ůřŪŤŭ ›ūŰ šŦŞ-

űŢŸŠūŰũ ůŤŭ ŞŬ—ūšŦŷůŤůřŭ ůūŰ, ŞŮŲūŨŢŜůŞŦ —Ţ ţŤůś—ŞůŞ ›ŞŬŞşŜŞŮŤŭ

šŦŧŞŦŴ—řůŴũ ۛŢŬřٛŦŮŤŭ, ŷ›Ŵŭ ŮŲŢůŦŧř —Ţ ůūũ ŲŬŷũū ›ŬūŢůūŦ—ŞŮŜŞŭ

ůūŰ ŧŬŞůūۗŚũūŰ Ş›ŷ ůū ŮŤ—ŢŜū ›ūŰ ŨŞ—şřũŢŦ ŠũŹŮŤ ůŤŭ ›ŢŦťŞŬŲŦŧśŭ

ŧŞůŤŠūŬŜŞŭ, —ŚŲŬŦ ůŤũ ŚŧšūŮŤ ůŤŭ ›ŬūŮşŞŨŨū—ŚũŤŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ

31

, ś

ŷůŞũ Ť šŦŞšŦŧŞŮŜŞ ›ŬŞŠ—Şůū›ūŦŢŜůŞŦ Ů' ŚũŞ ŲŹŬū ŮůŤũ űŰŨŞŧś ůŚůūŦū

›ūŰ šŢũ ťŞ —›ūŬŢŜ ũŞ ŢŪŞŮűŞŨŦŮůŢŜ Ť ޗ›ŦŮůŢŰůŦŧŷůŤůŞ ŧŞŦ ŤŬޗŜŞ ůŤŭ

ŮŰũŢšŬŜŞŮŤŭ

32

.

ĽůŞũ ŚũŞ —ūũū›ŬŷŮŴ›ū ŷŬŠŞũū (¨ŦŢŰťŰũůśŭ) ůūŰ ŧŞůŞŮůś—Şůūŭ Ş›ū-

űŞŮŜţŢŦ, ŦšŜŴŭ ŮŢ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ›ūŰ ůū ›ŢŦťŞŬŲŦŧŷ ›ŞŬř›ůŴ—Ş ŞűūŬř

›.Ų. řŮŧŤŮŤ şŜŞŭ, ŸşŬŢŴũ ŧŞůř ůūŰ ŮŴűŬūũŦŮůŦŧūŸ ›ŬūŮŴ›ŦŧūŸ, ůŷůŢ

ůŜťŢũůŞŦ Şŧŷ—Ş ›ŢŬŦŮŮŷůŢŬŞ ţŤůś—ŞůŞ ŮŢ ŮŲŚŮŤ —Ţ ůū řŬťŬū 6 ůŤŭ ńŰ-

ŬŴ›Şŵŧśŭ őŸ—şŞŮŤŭ ůŴũ ¨ŦŧŞŦŴ—řůŴũ ůūŰ ŁũťŬŹ›ūŰ ŮŲŢůŦŧř —Ţ ůŤũ

šŜŧŞŦŤ šŜŧŤ, ůŤũ ŞũŢŪŞŬůŤŮŜŞ ŧŞŦ ůŤũ —ŢŬūŨŤųŜŞ. Ŏ ¨ŦŢŰťŰũůśŭ ůŤŭ űŰ-

ŨŞŧśŭ ŚŲŢŦ ŚũŞ «šŦ›Ũŷ ŬŷŨū», ŧŞťŹŭ —ŦŞ ś›ŦŞ ›ūŦũś —›ūŬŢŜ ũŞ šŦŞůŞ-

ŬřŪŢŦ ůŤũ ŮŲŚŮŤ ůūŰ —Ţ ůū ŮŴűŬūũŦŮůŦŧŷ ›ŬūŮŴ›Ŧŧŷ ŧŞŦ ůūŰŭ ŰűŦŮůŞ-

—ŚũūŰŭ ůūŰ, ŞűūŸ ū ۛřŨŨŤŨūŭ ťŞ ťŢŴŬŢŜ Ş›ŷ ůŤũ šŦŧś ůūŰ ū›ůŦŧś ŷůŦ

Ş›ŞŪŦŹũŢůŞŦ Ůůū ŚŬŠū ůūŰ.

31. CE 27Avril 2004, Laumont no 130-723.

32. CE 29 Decembre 2007, Bamouhammad no 178-255.