Previous Page  13 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 20 Next Page
Page Background

51

ʼnńŔŁŊŁňŎ 2

ŬŴŮŤ ůū Ş›ŞŬřšŢŧůū ůŤŭ ›ŢŦťŞŬŲŦŧśŭ šŦŞšŦŧŞŮŜŞŭ. ʼnŞůř ůŤ šŦřůŞŪŤ

ůūŰ řŬťŬūŰ 71 ›ŞŬ. 5 ůūŰ Ţũ ŨŷŠŴ ʼnŹšŦŧŞ, Ť Ş›ŷűŞŮŤ ůūŰ ŏŢŦťŞŬ-

ŲŦŧūŸ őۗşūŰŨŜūŰ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŢŜũŞŦ ŢŦšŦŧř ŞŦůŦūŨūŠŤ—ŚũŤ, ޛފŠŚŨŢůŞŦ

Ş—ŚŮŴŭ —Ţůř ůŤũ ŢŧšŜŧŞŮŤ ůŤŭ ۛŷťŢŮŤŭ ŧŞŦ ŧŞůŞŲŴŬŜţŢůŞŦ, ŢűŷŮūũ

ޛŦşŨŤťŢŜ ›ūŦũś, ŮůŞ —ŤůŬŹŞ ůūŰ ŧŞůŞŮůś—Şůūŭ ŧŞŦ Ůůū Şůū—Ŧŧŷ šŢŨůŜū

ůūŰ ŧŬŞůūۗŚũūŰ, ŢũŹ şřŮŢŦ ůŤŭ ›ŞŬŞŠŬřűūŰ 6 ůūŰ ŞũŴůŚŬŴ řŬťŬūŰ

ůū ŏŢŦťŞŬŲŦŧŷ őۗşūŸŨŦū ŠŦŞ ůŤũ ޛŦşūŨś ›ŢŦťŞŬŲŦŧśŭ ›ūŦũśŭ, ŧŞťŹŭ

ŧŞŦ ŠŦŞ ůūũ ŧŞťūŬŦٗŷ ůūŰ ŸųūŰŭ ŧŞŦ ůŤŭ šŦřŬŧŢŦŞŭ ůŤŭ ŮŰũŢŧůŦ—ř ůŤ

şŞŬŸůŤůŞ ŧŞŦ ůŦŭ ŮŰũťśŧŢŭ ůŚŨŢŮŤŭ ůŤŭ ›ŬřŪŤŭ, ůŤũ ›ŬūŮŴ›ŦŧŷůŤůŞ

ůūŰ ŧŬŞůūۗŚũūŰ, ůūũ ŢũŞ›ū—ŚũūũůŞ ŲŬŷũū ŚŧůŦŮŤŭ, ŧŞŦ ŧřťŢ řŨŨū ŮŤ-

—ŞũůŦŧŷ ŮůūŦŲŢŜū. ŏŢŬŞŦůŚŬŴ, ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůŤ šŦřůŞŪŤ ůūŰ řŬťŬūŰ 71

›ŞŬ. 7 ůūŰ őŴűŬūũŦŮůŦŧūŸ ʼnŹšŦŧŞ, ›ŬūŮűŰŠś ůūŰ ŧŬŞůūŸ—ŢũūŰ ŧŞůř

ůŴũ Ş›ūűřŮŢŴũ ůūŰ ŏŢŦťŞŬŲŦŧūŸ őۗşūŰŨŜūŰ ŧŞůŞůŜťŢůŞŦ —ŚŮŞ ŮŢ Ş›ū-

ŧŨŢŦŮůŦŧś ›ŬūťŢٗŜŞ ›ŚũůŢ Ť—ŢŬŹũ Ůůū ¨ŦŧŞŮůśŬŦū ńŧůŚŨŢŮŤŭ ŏūŦũŹũ

(ŞŬ—ūšŦŷůŤůŢŭ ůūŰ ū›ūŜūŰ —ŚŲŬŦ ůŤ ũū—ūťŢůŦŧś ťŚŮ›ŦŮŤ ůūŰ ūŬŠřũūŰ

ŞŰůūŸ ŞŮŧŢŜ ůū őۗşūŸŨŦū ŏŨŤ——ŢŨŢŦūšŦŧŹũ ůūŰ ůŷ›ūŰ ŚŧůŦŮŤŭ ůŤŭ ›ūŦ-

ũśŭ, ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůŤ šŦřůŞŪŤ ůūŰ řŬťŬūŰ 87 ›ŞŬ. 1 ůūŰ ›ŞŬŞ›řũŴ

ũŷ—ūŰ), ůū ū›ūŜū Ş›ūůŢŨŢŜ ůū šŢŰůŢŬūşřť—Ŧū ŷŬŠŞũū ŧŬŜŮŤŭ (řŬťŬū

70 ›ŞŬ. 2 ůūŰ ŦšŜūŰ Ŵŭ řũŴ ũŷ—ūŰ), ŢŧšŦŧřţŢŦ ůŤũ ›ŬūŮűŰŠś ŧŞŦ Ş›ū-

űŞŜũŢůŞŦ Ş—ŢůřŧŨŤůŞ, ŨŢŦůūŰŬŠŹũůŞŭ šŤŨŞšś Ŵŭ šŦūŦŧŤůŦŧŷ ŷŬŠŞũū,

Ŵŭ ŏŢŦťŞŬŲŦŧŷ őۗşūŸŨŦū. ŏŢŬŞŦůŚŬŴ, ŧŞůř ůŤ šŦřůŞŪŤ ůūŰ řŬťŬūŰ 86

›ŞŬ. 1, 2 ŧŞŦ 3 ůūŰ ŦšŜūŰ Ŵŭ řũŴ ũŷ—ūŰ, ŮŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ›ŬūŮűŰŠśŭ Ş›ŷ

ůūũ ŧŬŞůūŸ—Ţũū, šŚŧŞ ůūŰŨřŲŦŮůūũ Ť—ŚŬŢŭ ›ŬŦũ ůŤ ŮŰũŢšŬŜŞŮŤ ůūŰ šŦ-

ŧŞŮůŤŬŜūŰ ŢŦšū›ūŦŢŜůŞŦ —Ţ ū›ūŦūšś›ūůŢ —ŚŮū (ŚŠŠŬŞűū, ůŤŨŢŠŬřűŤ—Ş,

ůŤŨŢůŸ›Ť—Ş, ůŤŨŢū—ūŦūůŸ›Ť—Ş) ū ›ŬūŮűŢŸŠŴũ, ū ū›ūŜūŭ —›ūŬŢŜ ũŞ Ţŧ-

ťŚŮŢŦ ůŦŭ Ş›ŷųŢŦŭ ůūŰ —Ţ ۛŷ—ũŤ—Ş, ›ūŰ šŦŞşŦşřţŢůŞŦ Ş—ŚŮŴŭ Ůůū šŦŧŞ-

ŮůśŬŦū —Ţ ޛŦ—ŚŨŢŦŞ ůŤŭ šŦŢŸťŰũŮŤŭ ůūŰ ŧŞůŞŮůś—Şůūŭ. Œū šŦŧŞŮůśŬŦū

—›ūŬŢŜ ũŞ ŧŞŨŚŮŢŦ —Ţ ůūũ ŜšŦū ůŬŷ›ū ůūũ ›ŬūŮűŢŸŠūũůŞ ũŞ Ţ—űŞũŦŮťŢŜ

ŠŦŞ ũŞ ŞũŞ›ůŸŪŢŦ ›ŬūűūŬŦŧř ůŦŭ Ş›ŷųŢŦŭ ůūŰ, ŢŜůŢ ŞŰůū›ŬūŮŹ›Ŵŭ ŢŜůŢ

—Ţ ŮŰũśŠūŬū, ›ūŰ šŦūŬŜţŢůŞŦ —Ţ Ş›Ũŷ ŚŠŠŬŞűū ťŢŴŬŤ—Śũū Ş›ŷ ůū šŦŢŰ-

ťŰũůś ůūŰ ŧŞůŞŮůś—Şůūŭ ŧŬřůŤŮŤŭ, ŮŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ›ūŰ ŞŰůŷŭ Ţŧ›ŬūŮŴ-

›ŢŜ —ŷũūŭ ůūũ ›ŬūŮűŢŸŠūũůŞ.

ĺũŞ ŮůūŦŲŢŜū ůūŰ ›ŨŞŦŮŜūŰ ŢŠŠŰśŮŢŴũ Ş›ūůŢŨŢŜ ŧŞŦ Ť šŰũŞůŷůŤůŞ ůūŰ

ŧŬŞůūۗŚũūŰ (ŧŞů' řŬťŬū 46 ›ŞŬ. 3 Ō 2776/1999) ũŞ ›ŬūŮűŢŸŠŢŦ Ůůū

¨ŦŧŞŮůŦŧŷ őۗşūŸŨŦū ŏŨŤ—/ŧŹũ ůūŰ ůŷ›ūŰ ŚŧůŦŮŤŭ ůŤŭ ›ūŦũśŭ ůūŰ ŧŞůř

ůŤŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ ůūŰ ń›ŷ›ůŤ ńŦŮŞŠŠŢŨŚŞ ›ŢŬŜ ůŤŭ ŞũřŧŨŤŮŤŭ ›ŬūŤŠūŸ—Ţ-

ũŤŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ ůūŰ ›ŢŬŜ ŲūŬśŠŤŮŤŭ ůūŰ ŢŰŢŬŠŢůŦŧūŸ ۛūŨūŠŦٗūŸ ŨŷŠŴ

ޛŦşūŨśŭ ›ŢŦťŞŬŲŦŧśŭ ›ūŦũśŭ.