Previous Page  14 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 20 Next Page
Page Background

52

ŒŁ ŏńňŇŁŐŕňʼnŁ ŏŁŐŁŏŒŸŋŁŒŁ ŒŸŌ ʼnŐŁŒŎœŋńŌŸŌ

ş) ĺũŞŭ ŲŹŬūŭ šŦŧŞŮůŦŧśŭ ŞŮűřŨŢŦŞŭ

Łŧŷ—Ş ŧŞŦ Şũ ū őŰũśŠūŬūŭ ůūŰ ŏūŨŜůŤ

28

Ţũůū›ŜţŢŦ ŚŨŨŢŦųŤ ŞŦůŦūŨūŠŜŞŭ

ŮŢ ›ŢŦťŞŬŲŦŧŚŭ Ş›ūűřŮŢŦŭ Ŵŭ ţŤůś—ŞůŞ ŞšŦŞűŞũūŸŭ šŦūŦŧŤůŦŧśŭ šŬř-

ŮŤŭ, Ť ŞũřťŢŮŤ ůūŰ ›ŢŦťŞŬŲŦŧūŸ ŢŨŚŠŲūŰ Ů' ŚũŞ ŷŬŠŞũū ›ūŰ šŢũ ŢŜũŞŦ

ŢŸŧūŨū ũŞ ›ŬūŮŢŠŠŦŮťŢŜ ś ũŞ ›ŦŢŮťŢŜ ŠŦŞ ũŞ —ŢŬūŨŤ›ůśŮŢŦ, ŢŜũŞŦ ŮŤ—Ş-

ũůŦŧŷ ŮůūŦŲŢŜū ›ŬūŷšūŰ šŦŧŞŮůŦŧśŭ ŞŮűřŨŢŦŞŭ ŧŞŦ ŢŧšŤ—ūŧŬŞůŦٗūŸ.

ʼnŞťŦŢŬŹũūũůŞŦ ŮŰŨŨūŠŦŧŚŭ Ůۗ—ŢůūŲŦŧŚŭ šŦŞšŦŧŞŮŜŢŭ, ū šŢ ńŦŮŞŠŠŢŨŚŞŭ

Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ůŤŭ ń›ū›ůŢŜŞŭ ůūŰ ŧŞů' řŬťŬū 572 ʼnŏ¨, ›ŬūŢšŬŢŸŢŦ ůūŰ

ŏŢŦťŞŬŲŦŧūŸ őۗşūŰŨŜūŰ. őůŞ ŧŞůŞŮůś—ŞůŞ šŢ ›ūŰ ›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ ū ťŢ-

ٗŷŭ ůūŰ ńŦŮŞŠŠŢŨŚŞ ń›ŷ›ůŤ

29

, ŞŰůŷŭ şŦŹũŢŦ ŧŞůř ůŤũ ťŤůŢŜŞ ůūŰ ůŤũ

›ŬŞŠ—ŞůŦŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůŴũ űŰŨŞŧŹũ, ŧřůŦ ›ūŰ ŧŬŜũŢůŞŦ ťŢůŦŧŷ ŮŸ—-

űŴũŞ —Ţ ›ŞŨŞŦŷůŢŬŤ ŮŲŢůŦŧś ŚŬŢŰũŞ, Ş›ŷ ůūŰŭ ŧŬŞůūŸ—ŢũūŰŭ, ŞŬŧŢŜ

Ť ťŤůŢŜŞ ůūŰ ũŞ —Ťũ šŦŞŬŧŢŜ —ŢŠřŨū ŲŬūũŦŧŷ šŦřŮůŤ—Ş, ū›ŷůŢ ŧŞŦ ťŢ-

ŴŬūŸũ ŷůŦ —›ūŬŢŜ ũŞ ŮŰŠŲŬŴůŦŮůŢŜ ŧŞŦ ũŞ —›ŢŦ ŮůŞ ŠŬŞũřţŦŞ ůŤŭ šŦŢŸ-

ťŰũŮŤŭ

30

. ŏŞŬŞůŤŬūŸ—Ţ ŮŢ řŨŨŞ ŧŬřůŤ, ŷ›Ŵŭ ůū łŚŨŠŦū, ůŤũ ŎŨŨŞũšŜŞ,

ůŤũ ŁŰŮůŬŜŞ, ůŤũ őŨūşŞŧŜŞ, ůŤũ ŏūŬůūŠŞŨŜŞ, ůŤũ ŒŮŢŲŜŞ ŷůŦ Şŧŷ—Ş ŧŞŦ

Ůś—ŢŬŞ ū šŦŢŰťŰũůśŭ ůūŰ ŧŞůŞŮůś—Şůūŭ Ş›ūůŢŨŢŜ ŚũŞ ŧŰŬŜŞŬŲū —ūũū-

›ŬŷŮŴ›ū ŷŬŠŞũū ޛŦşūŨśŭ ›ŢŦťŞŬŲŦŧŹũ ›ūŦũŹũ. ŋřŨŦŮůŞ Ůůū łŚŨŠŦū,

ŢũŞ›ŷŧŢŦůŞŦ ŮůŤ šŦŞŧŬŦůŦŧś ůūŰ ŢŰŲŚŬŢŦŞ (Ţũůŷŭ ›ŬūťŢٗŜŞŭ ޛůř Ť—Ţ-

ŬŹũ Ş›ŷ ůŤũ ůŚŨŢŮŤ ůūŰ ›ŢŦťŞŬŲŦŧūŸ ›ŞŬŞ›ůŹ—Şůūŭ) Şũ ťŞ ŞŮŧśŮŢŦ

›ŢŦťŞŬŲŦŧś šŜŴŪŤ.

ŒŞ ŚũšŦŧŞ —ŚŮŞ ŧŞůř ůŤŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ ŢŪŢůřţūũůŞŦ ŮŢ ›ūŨŨř ŧŬřůŤ Ş›ŷ

ń›ŦůŬū›Śŭ ŧŞŦ ŷŲŦ Ş›ŷ Ş—ŦŠŹŭ šŦŧŞŮůŦŧř ŷŬŠŞũŞ (Ţŧůŷŭ ůŤŭ ńŨŨřšūŭ,

ū ŚŨŢŠŲūŭ Ş›ŷ šŦŧŞŮůŦŧŷ ŷŬŠŞũū ŮŢ šŢŸůŢŬū şŞť—ŷ ŞŧūŨūŰťŢŜůŞŦ ŧŞŦ

ŮŢ řŨŨŢŭ ŲŹŬŢŭ ŷ›Ŵŭ ŮůŤũ ŃŢŬ—ŞũŜŞ, ůŤũ ŁŰŮůŬŜŞ, ůŤũ ʼnŬūŞůŜŞ). ņ

šŢ ›ŬūŮűŰŠś ŮůŞ šŦūŦŧŤůŦŧř šŦŧŞŮůśŬŦŞ ś Ůůū őۗşūŸŨŦū ůŤŭ ń›ŦŧŬŞ-

28.

Ņ. ŕűŰŭŚŨťŮ,

ŏūŦũŦŧŷŭ ŢŠŧŨŢŦٗŷŭ ŧŞŦ šŦŧŞŦŹ—ŞůŞ, Ť ū›ůŦŧś ůūŰ őŰũŤŠŷ-

ŬūŰ ůūŰ ŏūŨŜůŤ, Ōū—Ŧŧś łŦşŨŦūťśŧŤ 2011,

ł. Őş›şŢş—ŚŨťŮ

, Ŏ šŦŞŧŬŦůŷŭ

ŬŷŨūŭ ůūŰ ńŦŮŞŠŠŢŨŚŞ ŧŞŦ ůūŰ őŰũśŠūŬūŰ ůūŰ ŏūŨŜůŤ ŮůŤũ ŮŴűŬūũŦŮůŦŧś

šŦŞšŦŧŞŮŜŞ, ŏūŦũ¨Ŧŧ 3/2009,317-321.

29.

Ŋ. œŤşŠśũũşŮ

, ńűŞŬ—ūţŷ—ŢũŤ ŮŴűŬūũŦŮůŦŧś ›ūŨŦůŦŧś, ū ŬŷŨūŭ ůūŰ šŦ-

ŧŞŮůŦŧūŸ ŨŢŦůūŰŬŠūŸ ŮůŞ ŢŦšŦŧř ŧŞůŞŮůś—ŞůŞ ŧŬřůŤŮŤŭ ũŚŴũ, ŏūŦũ¨Ŧŧ

1/2007,102-109.

30.

ʼn. łššţũŜŮ,

ņ ŢŦŮŞŠŠŢŨŦŧś ޛū›ůŢŜŞ ŮůŦŭ űŰŨŞŧŚŭ. ŎŦ ŢŨŨŤũŦŧŚŭ űŰŨŞŧŚŭ

Ş›ŷ ůū ũŷ—ū ŮůŤũ ›ŬŞŠ—ŞůŦŧŷůŤůŞ, ł' őŰũŚšŬŦū ůŤŭ ńůŞŦŬŢŜŞŭ ńŨŨśũŴũ ¨Ŧ-

ŧŞŮůŦŧŹũ ŨŢŦůūŰŬŠŹũ ŠŦŞ ůŤ šŤ—ūŧŬŞůŜŞ ŧŞŦ ůŦŭ ŢŨŢŰťŢŬŜŢŭ, őřŧŧūŰŨŞŭ,

1994, ŮŢŨ. 193-208.