ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 4

¥£¥ ª£µª«© £¶¬¦¥£©
«ÅÖ’ ±Ô×ÔÒ ÉԑÌÑÉÁÅ ÖÒÛ ² 2496/1997 (¥Õʲ)
ªØ±ÑÑÌÙ «. ´ÂÏÅÙ
ISBN 978-960-562-253-4
£Ä‘ÊØÑÅ ‘É ÖÒ ². 2121/93 ËÍÅ ÖÌÑ ¢ÑÉۑÅÖÍÏÀ ªÈÍÒÏÖÌÕÁŠŒÅËÒÔÉÄÉÖÅÍ Ì ÅÑÅ-
È̑ÒÕÁÉÛÕÌ ÏÅÍ ËÉÑÍϱ Ì ÅÑŒÅÔÅËØËÀ ÖÒÛ ’ÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ, Ì Å’Ò×ÀÏÉÛÕÀ ÖÒÛ
ÕÉ Æ±ÕÌ ÈÉÈґ¿ÑØÑ, Ì ÅÑőÉÖ±ÈÒÕÀ ÖÒÛ ÕÉ ÌÐÉÏÖÔÒÑÍÏÀ À ҒÒÍÅÈÀ’ÒÖÉ ±ÐÐÌ
‘ÒÔÊÀ ÏÅÍ Ì ÊØÖÒÅÑÅÖĒØÕÀ ÖÒÛ ‘É ҒÒÍÒÑÈÀ’ÒÖÉ ÖÔ’Ò, ÚØÔÁÙ ËÔŒÖÀ ±ÈÉÍÅ
ÖÒÛ ÉÏÈÂÖÌ.
ž© °£© §«ž³µª«³¶ ³ª«³¶
µÒ ’ÉÔÍÉÚ‘ÉÑÒ ÖÒÛ ’ÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ ¿ÚÉÍ ÖÄÚÉÍ É’Í‘ÉÐÒÄÙ ÏÅÍ ÅÑÅÐÛÖÍÏÀ٠ɒÍÕÖÌ-
‘ÒÑÍÏÀ٠ɒÉÎÉÔËÅÕÁÅÙ. ³ ÉÏÈÒÖÍÏÂÙ ÒÁÏÒÙ ÏÅÍ ÒÍ ÕÛÑÖ±ÏÖÉÙ ÈÉÑ ’ÅÔ¿ÚÒÛÑ Èͱ ÖÒÛ
’ÅÔÂÑÖÒÙ ÑґÍÏ¿Ù ÕۑÆÒÛп٠À ’ÅÔɑÊÉÔÉÁÙ ÕۑÆÒÛÐÉÛÖÍϿ٠ےÌÔÉÕÁÉÙ, ÒÛÈÉ-
‘ÁÅ ÈÉ ÉÛ×ÄÑÌ Ê¿ÔÒÛÑ ËÍÅ ÖÛÚÂÑ Ü̑ÁÅ ÖÔÁÖÒÛ ÐÂËØ ÉÑ¿ÔËÉÍÅÙ À ’ÅÔ±ÐÉÍÇÌÙ ’ÒÛ
ÆÅÕÁÕÖÌÏÉ ÉÑ ÂÐØ À ÉÑ ‘¿ÔÉÍ ÕÖÒ ’ÉÔÍÉÚ‘ÉÑÒ ÖÒÛ ’ÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ.
Art Director:
Í±ÑÑÌÙ ¬Å‘ÅÐÒÄÏÒÙ
¶’ÉÄ×ÛÑÒÙ ¢ÅÔÅËØËÀÙ: ¥ÑÈÔ¿ÅÙ ¬ÉÑÒÄÑÒÙ
ØÖÒÕÖÒÍÚÉÍÒ×ÉÕÁÅ:
¥ËËÉÐÍÏÀ ³ÔÊÅÑÒÛȱÏÌ
¢ÅÔÅËØËÀ:
NB Production ¥¬100414M23
¬ÅÛÔґÍÚ±ÐÌ 23, 106 80 ¥×ÀÑÅ
µÌÐ.: 210 3678 800 • Fax: 210 3678 819
• e-mail:
¥×ÀÑÅ:
¬ÅÛÔґÍÚ±ÐÌ 2, 106 79 • µÌÐ.: 210 3607 521
¢ÉÍÔÅͱÙ: ÁÐØÑÒÙ 107-109, 185 36 • µÌÐ: 210 4184 212
¢±ÖÔÅ:
«ÅѱÔÌ 15, 262 22 • µÌÐ.: 2610 361 600
ŸÉÕ/ÑÁÏÌ: Ô±ËÏØÑ 1, 546 26 • µÌÐ.: 2310 532 134
© 2014, ²³¬ª«© ¦ª¦ ª³Ÿ©«© ¥§¦§
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...38
Powered by FlippingBook