ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 11

XI
ž£°¦£³¯¨£®¡
ž°¯œ¯™¯Ÿ
.................................................................................................................................................IX
ž£°¦£³¯¨£®¡
........................................................................................................................................X¦
§²°¦¯±£°£Ÿ Ÿ²®±¯¨¯™°¡©¦£Ÿ
............................................................................................... XX¦
™£®¦§¥ ¢¦¢œ¦¯™°¡©¦¡
............................................................................................................. ³³¦¦¦
£¦Ÿ¡™¬™¥
..................................................................................................................................................... 1
¡Ÿ©¡œ¦Ÿ±¦§¥ Ÿ²¨¢¡Ÿ¥
§ÁÒ' ÐÓÐÎ ÅЌÈÍŽÁ ÒÎ× ® 2496/1997 (¡ÑÆ®)
±Œ¼ŒÁ žÐÏÒÎ
™ÅÍÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ
´ÐÓÐÎ 1 –
¥ »ÍÍÎÉÁ ËÁÉ ÑÒÎÉÖŽÁ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
....................................... 9
¦. ¡ÍÒÉËŽŒÅÍÎ ËÁÉ ÑË΍¾Õ ÒÈÕ ÄÉÒÁÊÈÕ
.................................................................................... 10
¦¦. µÍÍÎÉÁ ÒÈÕ ÁÑÆÌÉÑÈÕ ËÁÉ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
................................................. 11
¦¦I. ®ÎŒÉË¾Õ ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁÕ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
........................................................ 14
¦V. ŸÒÎÉÖŽÁ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
................................................................................. 17
V. žÐÎÑÔÐÉͼ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ÑÀŒÂÁÑÈ
....................................................................................... 19
§ÁÍÎÍÉь¾Õ 593/2008 ´ÐÓÐÎ 7 –
¤ÈÒ¼ŒÁÒÁ ÉÄÉÔÒÉËÎÀ ÄÉÅÓÍÎÀÕ ÄÉËÁ½Î×
ÑÒÉÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË»Õ Ñ׌ÂÑÅÉÕ
........................................................................................................... 22
I. £ÆÁЌÎÑÒ»ÅÕ ÄÉÁÒÊÅÉÕ
.............................................................................................................. 25
II. šÉÁÖÐÎÍÉ˾ ĽËÁÉÎ
................................................................................................................... 27
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...38
Powered by FlippingBook