ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 9

IX
ž°¯œ¯™¯Ÿ
¥ ÁÐÎÀÑÁ ÅЌÈÍŽÁ ÒÎ× ÐÏÒÎ× Œ»ÐÎ×Õ ÒÎ× Í. 2496/1997 («¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ÑÀŒ-
ÂÁÑÈ, ÒÐ΍΍ÎɼÑÅÉÕ ÒÈÕ ÍΌÎÓÅѽÁÕ ÇÉÁ ÒÈÍ ÉÄÉÔÒÉ˼ ÁÑÆÌÉÑÈ ËÁÉ ÌÌÅÕ ÄÉÁÒ-
ÊÅÉÕ»), Î× ÁÆÎÐ ÑÒÁ ÐÓÐÁ 1-34 Á×ÒÎÀ ŒÅ Ò½ÒÌÎ «¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ŸÀŒÂÁÑÈ» ËÁÉ
Ñ×ͼÓÔÕ ÁÎĽÄÅÒÁÉ ŒÅ ÒÈ Ñ×ÍÒΌÎÇÐÁƽÁ «¡ÑÆ®», ŽÍÁÉ È ÐÏÒÈ Ñ×ÌÌÎÇÉ˼
ÐÎэÓÅÉÁ Î× Ç½ÍÅÒÁÉ ŒÅ ÁÍÒÉËŽŒÅÍÎ ÒÎ ÅÌÌÈÍÉ˾ ĽËÁÉÎ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÑÀŒ-
ÂÁÑÈÕ.
±Î ÁÐ¾Í »ÐÇÎ ÁÎÒÅÌŽ ŒÉÁ ÑÀÍÒÎŒÈ ÅЌÈÍŽÁ ÒÎ× ¡ÑÆ® ËÁÉ ÄÅÍ ÆÉÌÎÄÎÊŽ Ë-
ÒÉ ÅÐÉÑѾÒÅÐÎ Á¾ ÒÎ ÍÁ ËÁÌÀÃÅÉ »ÍÁ ËÅ; ÒÈÕ ÅÌÌÈÍÉË¼Õ ÂÉÂÌÉÎÇÐÁƽÁÕ. £Ì½ØÔ
ÍÁ ÂÎÈÓ¼ÑÅÉ ÒÎ×Õ ÍΌÉËÎÀÕ ŒÁÕ ÑÒÈÍ ËÁÌÀÒÅÐÈ ËÁÒÁ;ÈÑÈ ÒÎ× ËÌÄÎ× Á×ÒÎÀ ÒÎ×
ÄÉËÁ½Î×, ÍÁ Ñ׌ÂÌÌÅÉ ÑÒÈ ÄÉÄÎÑÈ ÒÈÕ ÎÐÎÌÎǽÁÕ ÒÎ× ¡ÑÆ® ËÁÉ ÉÄÉÁ½ÒÅÐÁ ÑÒÈÍ
ËÁÒÁʽÔÑÈ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× Á×ÒÎÀ ÔÕ ÅÉÄÉËÎÀ ÄÉËÁ½Î×, ŒÅ ÄÉÁÆÎÐÅÒÉË»Õ ÅЌÈÍÅ×ÒÉË»Õ
ÁÐÖ»Õ Î× ÂнÑËÎÍÒÁÉ ÅÍ Œ»ÐÅÉ »ÐÁÍ Á×ÒÏÍ ÒÎ× ÇÅÍÉËÎÀ ÉÄÉÔÒÉËÎÀ, Ñ׌ÅÐÉÌÁŒ-
ÂÁÍΌ»ÍÎ× ËÁÉ ÒÎ× ÅŒÎÐÉËÎÀ ÄÉËÁ½Î×. ¥ ÑÅ ÂÓÎÕ ÇÍÏÑÈ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ ÁÑÆÁ-
ÌÉÑÒÉË¼Õ ÑÀŒÂÁÑÈÕ, ÁÌÌ ËÁÉ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ ËÐÁÒÉË¼Õ ÅÎÒŽÁÕ Å½ ÒÈÕ ÉÄÉÔÒÉ˼Õ
ÁÑÆÌÉÑÈÕ ËÁÉ È ÅÊÅÉĽËÅ×ÑÈ ÑÅ ¾ÌÅÕ ÒÉÕ Ò×Ö»Õ ÒÎ× Å½ÍÁÉ ÁÍÁÇËÁ½Á ÇÉÁ ÒÈÍ ÎÐÓ¼
ÅЌÈÍŽÁ ÒÎ× ¡ÑÆ®, ËÁÓ¾ÒÉ ÄÅÍ ÁÐËŽ È ÓÅÔÐÈÒÉ˼ ËÁÉ ÐÁËÒÉ˼ ËÁÒÐÒÉÑÈ ÑÒÎ ÇÅ-
ÍÉ˾ ĽËÁÉÎ, ¾ÑÎ ÐÒÉÁ ËÉ ÁÍ Å½ÍÁÉ, ÇÉÁÒ½ ŒÎÐŽ ÍÁ ÎÄÈǼÑÅÉ ÑÅ ÌÓÎÕ ÁÎÒÅ̻ьÁ-
ÒÁ, ÉÄÉÁ½ÒÅÐÁ ¾ÒÁÍ ÐλÐÖÅÒÁÉ Á¾ ÓÅÔнÁ ËÁÉ ÍΌÎÌÎǽÁ Î× Ì¾ÇÔ ÒÎ× ËÀÐÎ×Õ
ÒÈÕ ÅÈÐÅØÅÉ Å×ËÎ̾ÒÅÐÁ ÒÎ×Õ ÅÆÁЌÎÑÒ»Õ ÒÎ× Í¾ŒÎ×.
µÇÉÍÅ ÐÎэÓÅÉÁ ÏÑÒÅ ÍÁ ōÉÒÅ×ÖÓŽ ÑŠˍÎÉÎ ÂÁӌ¾ ΌÎÉΌÎÐƽÁ ÑÒÁ ËŽŒÅÍÁ,
ÅÍÏ Å½ÍÁÉ Á×ÒÎ;ÈÒÎ ÍÁ ׍ÎÇÐÁŒŒÉÑÓŽ ¾ÒÉ ÎÉ Á¾ÃÅÉÕ ÒÔÍ Ñ×ÇÇÐÁÆ»ÔÍ ÒÔÍ ÅÉ-
Œ»ÐÎ×Õ ÐÓÐÔÍ ÁÈÖÎÀÍ ÐÎÑԍÉË ÒÉÕ ÄÉË»Õ ÒÎ×Õ Á¾ÃÅÉÕ ËÁÉ ¾ÖÉ ËÁÒ’ ÁÍÇËÈ
ÒÎ× ÅÉŒÅÌÈÒ¼ ÒÈÕ »ËÄÎÑÈÕ.
ŸÒÎ ÄÀÑËÎÌÎ »ÐÇÎ ÒÎ× Ñ×ÍÒÎÍÉьÎÀ ÒÔÍ Ñ׌ÂÎÌÏÍ ÒÔÍ Ñ×ÇÇÐÁÆ»ÔÍ Å½ÖÁ ÒÈÍ
ÁŒ»ÐÉÑÒÈ ÂμÓÅÉÁ ÒÈÕ ™. §ÔÍÑÒÁÍÒÉͽÄÎ×, ÒÈÍ ÎÎ½Á Å×ÖÁÐÉÑÒÏ ËÁÉ Á¾ ÒÈ Ó»ÑÈ
Á×Ò¼. £×ÖÁÐÉÑÒ½ÅÕ ÎÆŽÌÎÍÒÁÉ ËÁÉ ÑÒÎÍ ÅËÄÎÒÉ˾ νËÎ ®ÎŒÉ˼ ¢ÉÂÌÉÎÓ¼ËÈ ÇÉÁ ÒÈÍ
ÁÍÌÈÃÈ ÒÈÕ »ËÄÎÑÈÕ Á×Ò¼Õ.
¦ÔÍÍÈÕ §. °¾ËÁÕ
¡Ó¼ÍÁ, ¨ÉÎÕ 2014
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...38
Powered by FlippingBook