ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 7

VII
£ÉŒ»ÌÅÉÁ ÀÌÈÕ:
¦ÔÍÍÈÕ §. °¾ËÁÕ,
¯Œ. §ÁÓÈÇÈÒ¼Õ £ŒÎÐÉËÎÀ šÉËÁ½Î×, ¯ÉËÎÍΌÉ˾ žÁÍ/ŒÉÎ ¡ÓÈÍÏÍ, šÉËÈǾÐÎÕ
Ÿ×ÍÅÐÇÒÅÕ »ÐÇÎ×:
¢ÅÌ»ÍÒØÁÕ £. ¦ÔÍÍÈÕ,
§ÁÓÈÇÈÒ¼Õ ±£¦ š×ÒÉË¼Õ ¨ÁËÅÄÎͽÁÕ, šÉËÈǾÐÎÕ
šÅŒÎÉÐËÎ× ™. ¨ÁнÁ,
Dr. iur. (LMU), LLM (Harvard), LLM (LMU), šÉËÈǾÐÎÕ ¡ÓÈÍÏÍ
ËÁÉ ®»ÁÕ ²¾ÐËÈÕ
£ÌÅ×ÓÅÐÉÄÈÕ ¦. ®É˾ÌÁÎÕ,
£. §ÁÓÈÇÈÒ¼Õ ®ÎŒÉË¼Õ ŸÖÎÌ¼Õ ¡ž›, šÉËÈǾÐÎÕ
›ÅÎÖÁнÄÈÕ š. ™ÅÏÐÇÉÎÕ,
š®, LLM (Cantab.), šÉËÈǾÐÎÕ
§ÁÌÁÍÒØ¼Õ §. ¡Ì»ÊÁÍÄÐÎÕ,
š®, šÉËÈǾÐÎÕ
¨ÅÖÌÉÂÍÈÕ š. ¡ÖÉÌÌ»ÁÕ,
œ»ËÒÎÐÁÕ ®ÎŒÉË¼Õ ŸÖÎÌ¼Õ ¡ž›, šÉËÈǾÐÎÕ
¨ÅÖм-§ÅÖÁÇɾÇÌÎ× ¡. ™ÅÔÐǽÁ,
£. §ÁÓÈǼÒÐÉÁ ®ÎŒÉ˼s ŸÖÎ̼s šž›
®ÎÀÑÉÁ ™. §×ÐÉÁ˼,
Ph. D. (Southampton), LLM (Essex), šÉËÈǾÐÎÕ
žÁÁÖÐÎ;Î×ÌÎÕ ³. ®É˾ÌÁÎÕ,
š®, šÉËÈǾÐÎÕ
°¾ËÁÕ §. ¦ÔÍÍÈÕ,
OŒ. §ÁÓÈÇÈÒ¼Õ £ŒÎÐÉËÎÀ šÉËÁ½Î×, ¯ÉËÎÍΌÉ˾ žÁÍ/ŒÉÎ ¡ÓÈÍÏÍ, šÉËÈǾÐÎÕ
°¾ËÁÕ ®. ¡Ì»ÊÁÍÄÐÎÕ,
Dr. iur. (Humboldt), LLM (Harvard), šÉËÈǾÐÎÕ
ŸËÁ̽ÄÈÕ ™. œÅ×Ò»ÐÈÕ,
OŒ. KÁÓÈÇÈÒ¼Õ, žÁÍ/ŒÉÎ ¨ÁËÅÄÎͽÁÕ, šÉËÈǾÐÎÕ
±Ø½ÂÁ ¡. µÆÈ,
£. §ÁÓÈǼÒÐÉÁ ®ÎŒÉË¼Õ ŸÖÎÌ¼Õ ¡ž›
±ÐÎÀÌÈ ®. £ŒŒÁÍÎ×»ÌÁ,
œ»ËÒÎÐÁÕ, ¯ÉËÎÍΌÉ˾ žÁÍ/ŒÉÎ ¡ÓÈÍÏÍ, šÉËÈǾÐÎÕ ¡ÓÈÍÏÍ
ËÁÉ ®»ÁÕ ²¾ÐËÈÕ
±ÑÁÂÄÁнÄÈÕ š. ¡ÍÒÏÍÉÎÕ,
œ»ËÒÎÐÁÕ ®ÎŒÉË¼Õ ŸÖÎÌ¼Õ šž›, šÉËÈǾÐÎÕ
³ÁэÈÕ Ÿ. ³Ð¼ÑÒÎÕ,
Dr. iur., LLM, šÉËÈǾÐÎÕ
³ÁÒØÈÍÉËÎÌÎ× - ¡ÇÇÅ̽ÄÎ× ¡. °ÍÉÁ,
§ÁÓÈǼÒÐÉÁ ®ÎŒÉË¼Õ ŸÖÎÌ¼Õ ¡ž›
³Ð×ÑÍÓÈÕ Ÿ. ³Ð¼ÑÒÎÕ,
£. §ÁÓÈÇÈÒ¼Õ ®ÎŒÉË¼Õ ŸÖÎÌ¼Õ žÁÍ/Œ½Î× ¡ÓÈÍÏÍ, šÉËÈǾÐÎÕ
«ÁÐÎ×ÄËÈÕ ¦. ™ÅÏÐÇÉÎÕ,
œ»ËÒÎÐÁÕ ®ÎŒÉË¼Õ ŸÖÎÌ¼Õ ¡ž›, šÉËÈǾÐÎÕ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...38
Powered by FlippingBook