ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 4

ªÖÅÐÒ-ÉÐÐÌÑÍÏÂ/§ÐÐÌÑÒ-ÍÖÅÐÍÏ ÉÎÍϲґÍÏÓѽÔØÑ
ő’ͱÑŬ’ÅÔÖÒÐÁÑÍ /·ÔÛÕÒÄÐÅ£’ÛÔҒÒÄÐÒÛ
ISBN978-960-562-249-7
£Ä‘ÊØÑÅ‘É ÖÒ². 2121/93ËÍÅ ÖÌÑ¢ÑÉۑÅÖÍÏÀ ªÈÍÒÏÖÌÕÁÅŒÅËÒÔÉÄÉÖÅÍÌÅÑÅ-
È̑ÒÕÁÉÛÕÌ ÏÅÍ ËÉÑÍÏ±Ì ÅÑŒÅÔÅËØËÀ ÖÒےÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ, Ì Å’Ò×ÀÏÉÛÕÀ ÖÒÛ
ÕÉ Æ±ÕÌ ÈÉÈґ¿ÑØÑ, Ì ÅÑőÉÖ±ÈÒÕÀ ÖÒÛ ÕÉ ÌÐÉÏÖÔÒÑÍÏÀ À ҒÒÍÅÈÀ’ÒÖÉ ±ÐÐÌ
‘ÒÔÊÀ ÏÅÍ ÌÊØÖÒÅÑÅÖĒØÕÀ ÖÒÛ ‘É ҒÒÍÒÑÈÀ’ÒÖÉ ÖÔ’Ò, ÚØÔÁÙ ËÔŒÖÀ ±ÈÉÍÅ
ÖÒÛ ÉÏÈÂÖÌ.
ž© °£©§«ž³µª«³¶³ª«³¶
µÒ’ÉÔÍÉÚ‘ÉÑÒ ÖÒےÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ ¿ÚÉÍ ÖÄÚÉÍ É’Í‘ÉÐÒÄÙÏÅÍ ÅÑÅÐÛÖÍÏÀ٠ɒÍÕÖÌ-
‘ÒÑÍÏÀ٠ɒÉÎÉÔËÅÕÁÅÙ.³ ÉÏÈÒÖÍÏÂÙÒÁÏÒÙÏÅÍ ÒÍ ÕÛÑÖ±ÏÖÉÙÈÉђÅÔ¿ÚÒÛÑÈͱ ÖÒÛ
’ÅÔÂÑÖÒÙ ÑґÍÏ¿Ù ÕۑÆÒÛп٠À ’ÅÔɑÊÉÔÉÁÙ ÕۑÆÒÛÐÉÛÖÍϿ٠ےÌÔÉÕÁÉÙ, ÒÛÈÉ-
‘ÁÅÈÉ ÉÛ×ÄÑÌÊ¿ÔÒÛÑ ËÍÅ ÖÛÚÂÑ Ü̑ÁÅ ÖÔÁÖÒÛÐÂËØ ÉÑ¿ÔËÉÍÅÙÀ’ÅÔ±ÐÉÍÇÌْÒÛ
ÆÅÕÁÕÖÌÏÉ ÉÑÂÐØÀ Éё¿ÔÉÍ ÕÖҒÉÔÍÉÚ‘ÉÑÒ ÖÒےÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ.
ArtDirector:
Í±ÑÑÌ٬őÅÐÒÄÏÒÙ
¶’ÉÄ×ÛÑÒÙ¢ÅÔÅËØËÀÙ: ¥ÑÈÔ¿ÅÙ¬ÉÑÒÄÑÒÙ
ØÖÒÕÖÒÍÚÉÍÒ×ÉÕÁÅ:
Í±ÑÑÌٞÉÈÒÄÕÌÙ
¢ÅÔÅËØËÀ:
NBProduction¥¬020414M23
¬ÅÛÔґÍÚ±ÐÌ23, 10680¥×ÀÑÅ
µÌÐ.: 2103678800 • Fax: 2103678819
• e-mail:
¥×ÀÑÅ:
¬ÅÛÔґÍÚ±ÐÌ2, 10679 • µÌÐ.: 2103607521
¢ÉÍÔÅͱÙ: ÁÐØÑÒÙ107-109, 18536 • µÌÐ: 2104184212
¢±ÖÔÅ:
«ÅѱÔÌ15, 26222 • µÌÐ.: 2610361600
ŸÉÕ/ÑÁÏÌ: Ô±ËÏØÑ1, 54626 • µÌÐ.: 2310532134
©2014,²³¬ª«©¦ª¦ ª³Ÿ©«©¥§¦§
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...32
Powered by FlippingBook