ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 10

Η νομικήορολογίαδεν εμφανίζεται αποκλειστικάμόνοσε νομικά κεί-
μενααλλάσε γραπτά τωνοικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστη-
μώνκαθώς και σε λογοτεχνικάκείμενα. Τοδίκαιορυθμίζει τιςσχέσεις των
ανθρώπων σε μια κοινωνία και περιβάλει όχι μόνο τηδημόσια ζωή, αλλά
σεαρκετέςπεριπτώσειςκαι την ιδιωτική. Γιατουςλόγουςαυτούς, τολεξικό
δεν περιορίστηκε μόνοστους εξειδικευμένους νομικούς όρους, αλλάσυ-
μπεριέλαβεκαι όρους τωνανωτέρωεπιστημώνκαθώςκαι λέξειςπουχρη-
σιμοποιούνσυχνάοι νομικοί στον τρέχονταλόγο. Σεαρκετέςπεριπτώσεις
τα λήμματα συνοδεύονται από νομοθετικές διατάξεις, λατινικές νομικές
εκφράσειςκαι επιστημονικάσυγγράμματα.
Γιατησυγγραφήκαι τηνεπιμέλειατουλεξικούεργάσθηκανγιαμεγάλο
χρονικόδιάστημαμιαομάδανομικώνμεδίγλωσσηνομικήεκπαίδευσηκαι
μεσπουδέςσεπανεπιστήμιατηςΕλλάδαςκαι της Ιταλίαςκαισυγκεκριμένα
για τησυγγραφή του, η
ΧρύσαΣπυροπούλου,
δικηγόροςΑθηνών, πτυχι-
ούχοςτηςνομικήςσχολήςτηςGenovaκαι η
FabianaBartolini,
δικηγόρος
Αθηνών και Bologna, απόφοιτος της νομικής σχολής της Ferrara, και στη
συνέχεια ανέλαβαν την επιμέλεια του Ιταλο - Ελληνικού λεξικού η
Σοφία
Βιδάλη
, εγκληματολόγος, αναπληρώτριακαθηγήτριανομικήςΔΠΘ, πτυχι-
ούχος της νομικήςσχολής της Bolognaκαι τουΕλληνο-Ιταλικού λεξικούο
γράφων, πρωτοδίκης, απόφοιτοςτηςνομικήςσχολήςτηςParma.
Ευελπιστούμε στην επιείκεια των χρηστών και ευχαριστούμε εκ των
προτέρωνόσουςθαθελήσουννασυμβάλλουνστηβελτίωσητουέργουμε
σχετικάσχόλιακαι υποδείξεις (
).
Απρίλιος2014
ΙωάννηςΒαλμαντώνης
κής Δικονομίας, Ατυχές ρήγμα στο ηπειρωτικό δίκαιο ή μοντέλο προοπτικής, Υπερ
1993.475,
Γρ.Καλφέλης,
ΠοινικήΔικονομία,2006,σ.19-76και
Κ.Παπαδόπουλος,
Η ιτα-
λικήποινικήμεταρρύθμιση,ΠοινΔνη2011. 1334.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32
Powered by FlippingBook