ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 13

ΧρυσούλαΣπυροπούλου
Γ
εννήθηκεστηνΑθήνα το1973. Αποφοίτησεαπό τογλωσσολογικόλύ-
κειο“Liceo LinguisticoGraziaDeledda” και είναι πτυχιούχος της νομι-
κήςσχολής της Γένοβας Ιταλίας «UniversitàDegli Studi diGenova - Laurea
inGiurispudenza». Έχει άριστη γνώση της ιταλικής, γαλλικής και αγγλικής
γλώσσας. Έχει συνεργαστεί στοπαρελθόνμε τον εκδοτικόοίκο «ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΑΕΒΕ» για την εκπόνηση τωνδύοπρώτων τόμων τηςσειράς
«ΤοΔίκαιοτωνΑκινήτων».ΑσκείμαχόμενηδικηγορίαστηνΕλλάδααπότο
2005, ενώτατελευταίαδύοέτηεργάζεταιστηΝομικήΥπηρεσίατηςασφα-
λιστικήςεταιρίας«International LifeΑΕΓΑ».
ChryssoulaSpyropoulou
N
ataadAtenenel1973.Haconseguito ildiplomadimaturità linguistica
presso il liceo linguistico“GraziaDeledda”e si è laureata ingiurispru-
denzaall ”UniversitàDegli Studi diGenova - Laurea inGiurisprudenza”. Ha
un’ottimaconoscenzadella lingua italiana, franceseed inglese.Hacollabo-
rato inpassato con la casa editrice “NOMIKI BIBLIOTHIKI”per la redazione
dei dueprimi volumi della serie “Il DirittoDegli Immobili”. Esercita lapro-
fessionedi avvocato inGreciadal 2005, enegli ultimi due anni lavoranel
reparto legaledellasocietàassicurativa“International Life”.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook