ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 12

SofiaVidali
P
rofessore di criminologia e politica criminale, è laureata inGiurispru-
denzapresso l’Universitàdegli studidiBologna.Dottoratodi ricerca in
ScienzeGiuridichedell’UniversitàdiThracia.
ΦαμπιάναΜπαρτολίνι
Ι
ταλίδαδικηγόρος, με άδειαάσκησης επαγγέλματος από το Εφετείο της
Bologna,απόφοιτοςτηςΝομικήςΣχολήςτουΠανεπιστημίουτηςFerrara,
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα τελευταία δέκα χρόνια ζει
μόνιμαστην Ελλάδα, όπου είναι παντρεμένημε Έλληνα. Ηαγάπη της για
τηνμητρική της και την ελληνική γλώσσα εκφράζεται, μεταξύ τωνάλλων,
και στηνδραστηριότητά τηςωςμεταφράστρια του ΙταλικούΜορφωτικού
Ινστιτούτου Αθηνών και ως διδάσκουσα νομικών μαθημάτων σε γνωστό
κέντροπανεπιστημιακήςπροετοιμασίας.
FabianaBartolini
I
taliana, avvocato, si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione forensepresso laCorted’Appellodi Bolognaedèattualmente
iscrittaall’OrdinedegliavvocatidiAtene.Daoltredieciannivivestabilmen-
te inGreciadoveè sposataconuncittadinogreco. Il suoamoreper la sua
linguamadreeper la linguagrecasi esprime, fra l’altro, ancheattraverso la
suaattivitàdi traduttricedell’Istituto ItalianodiCulturadiAteneequelladi
tutor dimateriegiuridichepressounnoto centrodi preparazioneuniver-
sitaria.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...32
Powered by FlippingBook