ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 9

ισχύει πλέονηδιχοτόμηση των εγκλημάτων (contravvenzioni και delitti)
6
.
Παρόμοιαπερίπτωση έλλειψηςαντίστοιχηςορολογίας, αποτελεί και ημε-
τάφραση του όρου «συκοφαντική δυσφήμηση» που δεν ρυθμίζεται στο
ιταλικό ποινικό δίκαιο, όπου έχει αποδοθεί στο λεξικό ως “diffamazione
intenzionale”, καθόσονμετηλέξηαυτήοι Ιταλοί έχουναποδώσειαντίστοι-
χοόροτουγερμανικούδικαίου.
Αναφορικά με τα προβλήματα μετάφρασης που απορρέουν από τη
γλώσσα, ο Rodolfo Sacco υποστηρίζει ότι ηβασικήδυσκολίαπροέρχεται
από τοότι ησχέσηανάμεσαστη λέξηκαι στο νομικόόροδεν είναι η ίδια
σεόλεςτιςνομικέςγλώσσες
7
.Συμβαίνειμάλισταορισμένεςνομικέςέννοιες
να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θετικά ή αρνητικά, που επιλέχθηκαν
κατόπιν συγκεκριμένων αξιολογικών κρίσεων. Όπως για παράδειγμα στο
ελληνικόοικογενειακόδίκαιο, με τον ενιαίοθεσμό της δικαστικής συμπα-
ράστασης αντικαταστάθηκαν η δικαστική απαγόρευση (interdizione), η
δικαστική αντίληψη (inabilitazione) και η νόμιμη απαγόρευση, που ήταν
προσβλητικές για την προσωπικότητα του πάσχοντος
8
. Επίσης με το νέο
ΙταλικόΚώδικαΠοινικήςΔικονομίας του έτους 1988 και την ενίσχυση της
θέσης τουκατηγορουμένουκατά τοστάδιο τηςπροδικασίας, καταργήθη-
κε τοαξίωμα του ανακριτή δικαστή (giudice istruttore) που συνδύαζε τις
αντικρουόμενες ιδιότητεςδικαστήκαι κατηγόρουκαι αντ’αυτούδημιουρ-
γήθηκε ο δικαστής των προκαταρκτικών ερευνών (giudice delle indagini
preliminari), οοποίοςασκεί έλεγχοεπί τηςπροδικασίαςλειτουργώνταςως
προστάτηςτωνδικαιωμάτωντουκατηγορουμένου
9
.
6. Βλ.
Σ.Κατράμης,
Ελληνο-Ιταλικόλεξικόνομικώνόρων, 2005, σ. 147.
7. Βλ.
R.Sacco,
ό.π., σ. 32-37.
8. Βλ.
Α. Κουτσουράδης
σε Γεωργιάδη/Σταθόπουλο, Αστικός Κώδικας, VIII, 2003, σ. 668,
αρ. 41.
9. Βλ.αναλυτικάγιατιςκαινοτόμεςτροποποιήσειςπουεπέφερεονέος ιταλικόςκώδικας
ποινικής δικονομίας του έτους 1988:
Θ. Δαλακούρας,
Ο νέος Ιταλικός ΚώδικαςΠοινι-
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook