ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 11

ΣυνεργάτεςΈργου /Contributori
ΙωάννηςΒαλμαντώνης
Δ
ικαστής στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Απόφοιτος της νομικής σχολής
του Πανεπιστημίου της Πάρμα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδώνστηνπολιτικήδικονομίααπότοΕθνικόκαιΚαποδιστριακόΠανε-
πιστήμιοΑθηνών. Έχειδημοσιεύσειμελέτεςσεελληνικάνομικάπεριοδικά
για την ιταλικήπολιτικήδικονομίακαι τοαστικόδίκαιο. Από το έτος 2013
είναι επιστημονικόςσυνεργάτης τουνομικούπεριοδικού «ΕλληνικήΔικαι-
οσύνη».
IoannisValmantonis
G
iudice al tribunaledi Atene. Si e laureato ingiurisprudenza presso l’
università di Parma. Ha svolto studi di perfezionamentopost laurea
in diritto processuale civile presso l’ università nazionale capodistriana di
Atene.Hapubblicatosaggi su rivistegiuridichegreche, inmateriadidiritto
processualecivileedidirittoprivato italiano.Dal2013èmembrodel comi-
tatoscientificodella rivistagiuridica«EllinikiDikaiosini».
ΣοφίαΒιδάλη
Α
ναπληρώτριαΚαθηγήτριαΕγκληματολογίας&ΑντεγκληματικήςΠολι-
τικήςστοΤμήμαΚοινωνικήςΔιοίκησηςτουΔημοκρίτειουΠανεπιστη-
μίουΘράκης. Σπούδασε στηΝομικήΣχολή της Bologna (Ιταλία) και είναι
διδάκτοραςτουΤμήματοςΝομικήςΔΠΘ.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...32
Powered by FlippingBook