ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 7

Πρόλογος /Prefazione
Ησύνταξη ενός λεξικού νομικών όρων παρουσιάζει δυσκολίες και ξε-
χωριστάπροβλήματα, πουδενσυναντώνται σεαντίστοιχαλεξικά τωνεπι-
μέρουςκλάδων.Κύριααιτίαείναιτοδιαφορετικόπεριεχόμενοτωννομικών
εννοιών και σε μερικές περιπτώσεις η έλλειψη αντίστοιχης ορολογίας. Ο
νομικόςμεταφραστής, πρέπει να εξακριβώσει στηγλώσσααφετηρίας την
ακριβήέννοιατουόρουπουεπιδιώκει ναμεταφράσει και στησυνέχειανα
αναζητήσει στηγλώσσαυποδοχής ένανομικόόρομεαντίστοιχοπεριεχό-
μενο.Ηαναζήτησηαυτήπρέπει ναείναι ειλικρινήςκαιυπεύθυνη, καθόσον
συχνάομεταφραστής έρχεται σε επαφήμε αλλοδαπούς θεσμούς ξένους
ως προς το νομικόσύστημαπουανήκει, ενώη κατά λέξη και πιστήμετά-
φρασητωννομικώνόρωνκρύβεικινδύνουςορολογικώναστοχιών. Εύστο-
χαέχειεπισημανθείότιηνομικήμετάφρασηαποτελείουσιαστικάεφαρμο-
σμένοσυγκριτικόδίκαιο
1
.
Η ιδιαιτερότητα της νομικήςμετάφρασηςπροέρχεται επιπλέοναπό τη
σχέση τηςαλληλεξάρτησηςπουυπάρχει ανάμεσαστηγλώσσακαι στοδί-
καιο. Η γλώσσα αποτελεί το μέσο μετάδοσης για το δίκαιο. Το τελευταίο
δεν μπορεί να εκφραστεί χωρίς τη βοήθεια της γλώσσας, με συνέπεια η
επιβίωση του δικαίου να εξαρτάται αποκλειστικά από αυτή
2
. Αλλά και η
γλώσσα επηρεάζεται με τησειρά της από τοδίκαιοσε σημαντικόβαθμό.
Συγκεκριμένα, κάθε κράτος διαθέτει τοδικό του νομικό τουσύστημα και
συνεπώς τηδική του νομικήορολογία, που είναι ανεξάρτητη και αυτόνο-
1. Βλ.
Μ.Μπότη,
Νομικήορολογίακαιηθικάδιλήμματα, ΕισήγησηστοσυνέδριοΕλληνι-
κήΓλώσσακαιΟρολογίατης30, 31.10και 1.11.2003.
2. Βλ. και
Ε.Μουσταΐρα,
Δικαιικές επιρροέςστοπλαίσιο τουσυγκριτικούδικαίου, 2013,
σ. 55επ.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook