Background Image
Previous Page  10 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 28 Next Page
Page Background

X

ŏńŐňńŕŎŋńŌŁ

¥ÈÍÏÅÍÒÐÂËÌÖÒÙ ’ÐÒÛÖÍՑÂÙ, ÉÎÅÕʱÐÍÕÌ ÅÎÍÓÕÉØÑ Õۑ‘ÉÖÒÚÀÙ

ÕÖŠŒÒÏÖÀ‘ÅÖÅ, ÅÒÔÍÕÖÁÅ ÅËØËÀÙ, ÈØÔÉ¿Ù ‘ÉÖÅÎÄ ÕÛÜÄËØÑ

ÏÅÍ Å’ÒÜ̑ÁØÕÌ ÚÔÀÕÌÙ ÒÍÏÒËÉÑÉÍÅÏÀÙ ÕÖ¿ËÌÙ

.................................. 49

¢ÅÑÅËÍÓÖÌÙ ²ÍÏÒÐ’ÒÛÐÒÙ

ŋśŨŰŬŭşŮ ōŬ—ŧŨŜŮ ŒųŬũŜŮ łŦťŪźŪ

¢ÅÔ¿‘ÆÅÕÌ

¢ÓÙ ÏÅÍ ËÍÅÖÁ Ì ÒÍÏÒËÉÑÉÍÅÏÀ ÈÍőÉÕÒбÆÌÕÌ ÈÍÉÛÏÒÐÄÑÉÍ

ÖÌÑ ÅÑÖÅÐÐÅËÀ ’ÐÌÔÒÊÒÔÍÓÑ ‘ÉÖÅÎÄ ÖØÑ ÕÛÜÄËØÑ

ËÍÅ ÖÅ ’ÉÔÍÒÛÕÍÅϱ ÖÒÛÙ ÕÖÒÍÚÉÁÅ ÏÅÍ ÏÅÖ' ŒÒÖ¿ÐÉՑŠÒÈÌËÉÁ

ÕÉ ÕÄÑÖґÌ, ÏÒÍѱ ŒÒÈÉÏÖÀ ÏÅÍ ÒÔÍÕÖÍÏÀ ÈÍÉÛ׿ÖÌÕÌ

ÖØÑ ÕÚÉÖÍÏÓÑ ÈÍÅÊÒÔÓÑ ÖÒÛÙ

........................................................... 55

§ÐÍÕ±ÆÉÖ µÕ¿ÐÍÒÛ

¨ō, ¨ŧŨťšŸŭŬŮ, ¨ŧş›ŧůŰţű—śŪť ¨ŧş—ţůŬũşŠŜŰŭŧş,

ŌśũŬŮ ŰŬű ŊśŪŰŭŬű ŏŧŨŬšţŪţŧşŨŜŮ ¨ŧş—ţůŬũŚŠťůťŮ

¢ÅÔ¿‘ÆÅÕÌ

© ’ÅÔÒÚÀ ’ÐÌÔÒÊÒÔÍÓÑ ËÍÅ ÖŠŒÒÏÖÀ‘ÅÖÅ ÖØÑ ÕÛÜÄËØÑ

³ÔÍՑ¿ÑÉÙ ÕÏ¿ÇÉÍÙ ÏÅÍ ’ÅÔÅÖÌÔÀÕÉÍÙ ÕÖÌ ÈͱÖÅÎÌ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 1445 ¥«

...... 57

«ÓÕÖÅÙ «ÒÛÖÕÒÛпÐÒÙ

¨ŧŨťšŸŭŬŮ łŦťŪźŪ, œş—ŝşŮ ۝٠Ņŏ¨

¢ÅÔ¿‘ÆÅÕÌ

«ÔÍÖÍÏÀ ÖÌÙ ÔÄבÍÕÌÙ ÖÌÙ ÅÎÁØÕÌÙ Õۑ‘ÉÖÒÚÀÙ ÕÖŠŒÒÏÖÀ‘ÅÖÅ

- ɒÁÐÒËÒÙ ÖÌÙ ÕÛÑÉÈÔÁÅÕÌÙ

................................................................ 61

ŸÉÒÊÅÑÓ ¢Å’ÅÜÀÕÌ

ŏ—ŸŰŧ—ť ŊşŦťšŜŰŭŧş łůŰŧŨŬŹ ¨ŧŨşŝŬű ōŬ—ŧŨŜŮ ŒųŬũŜŮ łŐň

Bš £ÛÑÉÈÔÁÅ

© ÉÎÅÕʱÐÍÕÌ ÖÌÙ ÅÎÁØÕÌÙ Õۑ‘ÉÖÒÚÀÙ ÕÖŠŒÒÏÖÀ‘ÅÖÅ

.................... 67

ÒÄÐÌ §ÛÅËËÉÐÁÈÒÛ - µÕÍÏÔÍϱ

¨ō, ¨ŧŨťšŸŭŬŮ łŦťŪźŪ

© ÅÒÔÍÕÖÁÅ ÖÌÙ ÅËØËÀÙ Õۑ‘ÉÖÒÚÀÙ ÕÖŠŒÒÏÖÀ‘ÅÖÅ

........................... 83

£’ÛÔÁÈØÑ µÕÅÑÖÁÑÌÙ

Ņ›ŝŨŬűŭŬŮ ŊşŦťšťŰŜŮ łůŰŧŨŬŹ ¨ŧŨŬŪŬ—ŧŨŬŹ ¨ŧŨşŝŬű

¨ť—ŬŨŭŧŰţŝŬű ŐşŪţ›ŧůŰť—ŝŬű ňŭŚŨťŮ