Background Image
Previous Page  16 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 28 Next Page
Page Background

28

ņ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ

ňň. ŏŨŤŬūűūŬŜŢŭ śšŤ Ţũ ŠũŹŮŢŦ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŧŞůř

ůŤ šŦřŬŧŢŦŞ ůŤŭ ŚŠŠŞ—Ťŭ ŮۗşŜŴŮŤŭ

1. Ŕ›Ŭųŭśŵůť ţŪť—śŭŵůťŮ ŰŬű ůűŤŹšŬű ůŰŬ ›ũşŝůŧŬ

۝٠śššş—ťŮ ůű—ŠŝŵůťŮ

Ŏ šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŮŸţŰŠūŭ śšŤ ŧŞůř ůūũ ŲŬŷũū řŮŧŤŮŤŭ ůŤŭ ŞŠŴŠśŭ ťŞ ŚŲŢŦ ŧŞůř

ŧŞũŷũŞ śšŤ ŧř›ūŦŢŭ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůūŰ řŨ-

ŨūŰ ŮŰţŸŠūŰ. őŸ—űŴũŞ —Ţ ůŤũ Łʼn 1386, ū Šř—ūŭ ›ŞŬřŠŢŦ ŠŦŞ ůūŰŭ ŮŰţŸŠūŰŭ

Ş—ūŦşŞŜŞ Ű›ūŲŬŚŴŮŤ ŠŦŞ ŮۗşŜŴŮŤ. őůū ›ŨŞŜŮŦū ůŤŭ ŠŢũŦŧśŭ ۛūŲŬŚŴŮŤŭ ŠŦŞ

ŚŠŠŞ—Ť ŮۗşŜŴŮŤ ū ŧřťŢ ŮŸţŰŠūŭ ۛūŲŬŢūŸůŞŦ ũŞ ŢũŤ—ŢŬŹũŢŦ ůūũ řŨŨūũ ŠŦŞ

ŮŤ—ŞũůŦŧŚŭ —ŢůŞşūŨŚŭ ŮůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŜŞ ůūŰ ś ŠŦŞ ŮŲŢůŦŧŚŭ Ş›ūűřŮŢŦŭ ůūŰ, Ůůū

—ŚůŬū ›ūŰ —›ūŬŢŜ ũŞ ŚŲūŰũ ޛŜšŬŞŮŤ ŮůŤũ ŚŠŠŞ—Ť ŮۗşŜŴŮŤ.

9

ŎŦ ›ŨŤŬūűū-

ŬŜŢŭ ŮůŦŭ ū›ūŜŢŭ Ť Ţũ ŨŷŠŴ ۛūŲŬŚŴŮŤ ŞűūŬř, ›řũůŴŭ, šŢũ ŢŧůŢŜũūũůŞŦ Ůůū

ŮŸũūŨū ůŴũ —ŢůŞşūŨŹũ ůŴũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧŹũ ŮůūŦŲŢŜŴũ ŧřťŢ ŮŰţŸŠūŰ ŧŞŦ ŮŰ-

ũޛŹŭ, Şŧŷ—Ş ŧŞŦ Şũ ŧŞŦ ūŦ šŸū ŮŸţŰŠūŦ ůŤũ Ţŧ›ŨŤŬŹũūŰũ, ūŦ ŮŰŨŨŢŠŷ—ŢũŢŭ

›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ šŢũ ťŞ ޛŞŬŧūŸũ ŠŦŞ ůūũ ŮŞűś ›ŬūŮšŦūŬŦٗŷ ůŤŭ ůŢŨŦŧśŭ ›Ţ-

ŬŦūŰŮŜŞŭ ůūŰ ŧřťŢ ŮŰţŸŠūŰ. Œū ›ŬŷşŨŤ—Ş ŢŜũŞŦ řŨŨŴŮůŢ ūŪŸ ŧŞůř ůŤ šŦřŬŧŢŦŞ

ůŤŭ šŦřŮůŞŮŤŭ, ŦšŜŴŭ Şũ ŞŧūŨūŰťŤťŢŜ Ť ŧŬŞůūŸŮŞ ŮůŤ ũū—ūŨūŠŜŞ ›ŬūŮŚŠŠŦŮŤ

ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůŤũ ū›ūŜŞ ŧŬŜŮŦ—ūŭ ŠŦŞ ůūũ ۛūŨūŠŦٗŷ ůŤŭ ůŢŨŦŧśŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ

ŢŜũŞŦ ū ŲŬŷũūŭ ŠŚũũŤŮŤŭ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ Ůۗ—ŢůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ, šŤŨŞšś ū

ŲŬŷũūŭ ůŤŭ Ş—ŢůřŧŨŤůŤŭ ŨŸŮŤŭ ś ŞŧŸŬŴŮŤŭ ůūŰ Šř—ūŰ ś Ůۗ›ŨśŬŴŮŤŭ ůŤŭ

ůŬŦŢůūŸŭ šŦřŮůŞŮŤŭ.

10

9. ŃŦŞ ůū ›ŢŬŦŢŲŷ—Ţũū ůŤŭ ۛūŲŬŚŴŮŤŭ ŠŦŞ ŮۗşŜŴŮŤ Ůůū ŢŨŨŤũŦŧŷ šŜŧŞŦū şŨ.

ŒŰşŦŸ›Ŭű-

ũŬ/Őş›şŢŬ›ŬŹũŬű-Ŋũş—şŭŜ

, ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, řŬťŬ. 1386 ŞŬ. 13, ŷ›ūŰ

ŠŜũŢůŞŦ ŞũŞűūŬř ŮůŤũ

«ű›Ŭųŭśŵůť ůű——ţŰŬųŜŮ ůŰťŪ ŰŹųť ŰŬű ŚũũŬű»

ŧŞŦ ŢŦšŦŧŷůŢŬŞ

Ůůū

«ŨşŦŜŨŬŪ ş›ŬŨŚũűŴťŮ ŨşŰşůŰŚůţŵŪ Ũşŧ ›ţŭŧůŰşŰŧŨźŪ ›Ŭű śųŬűŪ ţ›ŝŢŭşůť ůŰťŪ

śššş—ť ůű—Šŝŵůť ›.ų. ۝٠şŰŬ—ŧŨŜŮ ›ţŭŧŬűůŧşŨŜŮ ŨşŰŚůŰşůťŮ, ŰŵŪ ŬŧŨŬŪŬ—ŧŨźŪ ŢűŪş-

ŰŬŰŜŰŵŪ Ŝ şŢűŪş—ŧźŪ (…)»

·

ŊŬűŪŬűšśŭť-ŌşŪŵũţŢŚŨť

, ŎŦŧ¨ ň

5

, Ů. 165 —Ţ ŞũŞűūŬř ŮůŤũ

«ţŪť—śŭŵůť ŰŬű ŚũũŬű ůűŤŹšŬű šŧş ŨşŰşůŰŚůţŧŮ Ŝ ›ţŭŧůŰşŰŧŨŚ ›Ŭű śųŬűŪ ţ›ŝŢŭşůť

ůŰťŪ śššş—ť ůű—Šŝŵůť»

ŧŞŦ ŠŢũŦŧŷůŢŬŞ

ʼnŵşŨţŧ—ŝŢť

, ŮŢ őńŁʼn ňň, 2013, řŬťŬ. 1386 ŞŬ.

8 ŧŞŦ

ńţŵŭšŧŚŢť

, ŎŦŧ¨, § 7 ŞŬ. 26, —Ţ ŞũŞűūŬř ŮůŤũ ŢŦŨŦŧŬŜũŢŦŞ ŧŞŦ šŦŞűřũŢŦŞ ŮůŦŭ

ŮŲŚŮŢŦŭ —ŢůŞŪŸ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ. ŏŬşŨ. ŧŞŦ

ŊŬŰŤŚ—›şůť

, ņ ŚũũūŦŞ ŧŞŦ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůŤŭ ŚŠ-

ŠŞ—Ťŭ ŮۗşŜŴŮŤŭ. ńŬ—ŤũŢŰůŦŧś ›ŬūŮŚŠŠŦŮŤ ůŴũ řŬťŬŴũ 1386 ŧŞŦ 1387 Łʼn, 1992, Ů.

112-113, —Ţ ŞũŞűūŬř Ůůūũ

«ťŦŧŨŬ-ŬŧŨŬŪŬ—ŧŨŸ ůŹŪŢţů—Ŭ ŰŵŪ —ţŭźŪ»

, Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ŧŞŦ

ůŤŭ ۛūŲŬŚŴŮŤŭ Ůۗ›ŞŬřŮůŞŮŤŭ. ŃŦŞ ůŤũ ŞũůŜŮůūŦŲŤ ۛūŲŬŚŴŮŤ Ůůū ŠŢŬ—ŞũŦŧŷ šŜŧŞŦū,

›ūŰ ŢŬŢŜšŢůŞŦ ŮůŤũ § 1353 ŠŢŬ—ŁK ›ūŰ ŞũŞűŚŬŢůŞŦ ŮůŤũ ۛūŲŬŚŴŮŤ ŠŦŞ ŮۗşŜŴŮŤ ŧŞŦ

ůŤ ŮŲŚŮŤ ůŤŭ —Ţ ůŤũ ŞŪŜŴŮŤ ›ŞŬūŲśŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ şŨ.

Thiele

, ŮŢ Staudinger, § 1379 ŞŬ. 2·

Koch

, ŮŢ Münchener Kommentar zum Bürgerlichen

Gesetzbuch

6

, 2013, § 1379 ŞŬ. 2·

Mayer

, ŮŢ Bamberger/Roth, Beck’scher Online-

Kommentar zum BGB (BeckOK), Ţũś—ŢŬŴŮŤ —ŚŲŬŦ 31.5.2014 (ed. 31), § 1379 ŞŬ. 3.

10. ĺůŮŦ Łŏ 817/2013, Ōŷ—ūŭ· Łŏ 1368/2013, Ōŷ—ūŭ· Łŏ 1710/ 2012, Ōŷ—ūŭ. ŃŦŞ ůŤ šŦŲū-

ŠũŴ—ŜŞ şŨ. ŧŞŦ ›ŞŬŞ›řũŴ ŮŤ—. 2.