Background Image
Previous Page  13 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 28 Next Page
Page Background

ņ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ

ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ

ŅũśŪť ņţŭŠŬšŧŚŪŪť

ŋśŨŰŬŭşŮ ōŬ—ŧŨŜŮ ŒųŬũŜŮ łŐň

ň. ńŦŮŞŠŴŠś Ůůūũ ›ŬūşŨŤ—ŞůŦٗŷ

ņ ŧŞťŦŚŬŴŮŤ ůūŰ ťŢٗūŸ ůŤŭ Ůۗ—ŢůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ŮŰũŦŮůř Ş›ŞŬŞŜůŤ-

ůū Ůۗ›ŨśŬŴ—Ş ůūŰ ŮŰŮůś—Şůūŭ ůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧśŭ ŞŰůūůŚŨŢŦŞŭ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ,

ޛŞũūŬťŹũūũůŞŭ ŞšŦŧŜŢŭ ›ūŰ —›ūŬŢŜ ũŞ Ţ—űŞũŜţūũůŞŦ ŷůŞũ ŧŞůř ůŤ šŦřŬŧŢŦŞ

ůūŰ Šř—ūŰ Ť ›ŢŬŦūŰŮŜŞ ůūŰ Ţũŷŭ ŮŰţŸŠūŰ ŞŰŪřũŢůŞŦ ŲřŬŤ ŮůŤũ ŰŨŦŧś ś ŧŞŦ

ŤťŦŧś, ř—ŢŮŤ ś ŧŞŦ Ś——ŢŮŤ, ŮۗşūŨś ůūŰ řŨŨūŰ ŮŰţŸŠūŰ.

1

ŏŬūŶ›ŷťŢŮŤ şŚşŞŦŞ

ŠŦŞ ůŤũ řŮŧŤŮŤ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ŢŜũŞŦ ŷůŦ ū šŦŧŞŦūŸŲūŭ (›ŬŹŤũ) ŮŸţŰŠūŭ šŦŞťŚůŢŦ

ޛŞŬŧŢŜŭ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůūŰ řŨŨūŰ (›ŬŹŤũ)

ŮŰţŸŠūŰ. ʼnŬŜŮŦ—Ţŭ ŢŜũŞŦ ŷŲŦ —ŷũū ūŦ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ ůŤũ ůŢŨŦŧś ›ŢŬŦūŰŮŜŞ

ůūŰ Ű›ŷŲŬŢūŰ ŮŰţŸŠūŰ,

2

ŞŨŨř ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤũ ŞŬŲŦŧś ůūŰ ›ŢŬŦūŰŮŜŞ, ›ŬūŧŢŦ—ŚũūŰ

ŚůŮŦ ũŞ —›ūŬŚŮŢŦ ũŞ ›ŬūŧŸųŢŦ Ť ŞŸŪŤŮŤ ůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ ŧŞůř ůŤ šŦřŬŧŢŦŞ ůūŰ

Šř—ūŰ. őůŤ şřŮŤ ŞŰůś, ŞũřŠŧŤ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤŭ ۛřŬŲŢŦ ŠŦŞ ŷŨŞ ůŞ Ţ›Ŝ —ŚŬūŰŭ

›ŢŬŦūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ůūŰ Ű›ŷŲŬŢūŰ ŮŰţŸŠūŰ, ůŞ ū›ūŜŞ —›ūŬŢŜ ũŞ ŮŰũŜŮůŞ-

ũůŞŦ ŮŢ ŞŧŜũŤůŞ, ŧŦũŤůř ś Ş›ŞŦůśŮŢŦŭ, ŧŞŦ —řŨŦŮůŞ ŷŲŦ Ş›ŨŹŭ ŠŦŞ ůŤũ Ÿ›ŞŬŪś

ůūŰŭ, ŞŨŨř ŧŞŦ ŠŦŞ ŷŨŞ ůŞ ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř ůūŰŭ ›ūŰ ŢŜũŞŦ ›ŬūŮšŦūŬŦŮůŦŧř ůŤŭ

ŞŪŜŞŭ ůūŰŭ. ŋŢ šŢšū—Śũū ŷůŦ ůū ţŤůūŸ—Ţũū ŢŜũŞŦ Ť ŞŸŪŤŮŤ ůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ ůūŰ

1. łŨ. ŏŬŞŧůŦŧř E›ŦůŬū›śŭ ŃŞţś, ŮŢ œ›ūŰŬŠŢŜūũ ¨ŦŧŞŦūŮŸũŤŭ (ޛŦ—.), ńŦŮŞŠŴŠś ňŮŷůŤůūŭ

šŦŧŞŦŴ—řůŴũ ŧŞŦ ۛūŲŬŢŹŮŢŴũ ńŨŨśũŴũ ŧŞŦ ńŨŨŤũŜšŴũ ŢŦŭ ůū ŁŮůŦŧŷũ ¨ŜŧŞŦūũ, 1979, Ů.

110-111 ŧŞŦ 247 ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ŁŦůŦūŨūŠŦŧś ŚŧťŢŮŤ Ō 1329/1983, ŞŬ. 46, šŤ—ūŮŦŢۗŚũŤ ŮŢ

Œ›űŭŧŢŚŨť

(ޛŦ—.), ŁŮůŦŧŷŭ ʼnŹšŦŧŞŭ, 2009, Ů. 761 ޛ., ŮŢ 794.

2. ŒūŸůū ŦŮŲŸŢŦ ŞũŢŪřŬůŤůŞ Ş›ŷ ůū ŧŬŜŮŦ—ū ŲŬūũŦŧŷ ŮŤ—ŢŜū ›ūŰ ŨŞ—şřũŢůŞŦ ۛŷųŤ ŠŦŞ ůūũ

ۛūŨūŠŦٗŷ ůŤŭ ůŢŨŦŧśŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ. Œū Ţũ ŨŷŠŴ ţśůŤ—Ş ŢŜũŞŦ ŦšŦŞŜůŢŬŞ Ş—űŦŮşŤůūŸ—Ţũū

ŧŞŦ Ť ŞũřŨŰŮś ůūŰ Ű›ŢŬşŞŜũŢŦ ůūũ Ůŧū›ŷ ůŤŭ ›ŞŬūŸŮŞŭ —ŢŨŚůŤŭ. ŃŦŞ ůŦŭ Ş›ŷųŢŦŭ ›ūŰ

ŚŲūŰũ ۛūŮůŤŬŦŲťŢŜ ŮŲŢůŦŧř şŨ. ŞũŞŨŰůŦŧř

ŒŰşŦŸ›ŬűũŬ/Őş›şŢŬ›ŬŹũŬű-Ŋũş—şŭŜ

, ŮŢ

ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ (ޛŦ—.), ŁŮůŦŧŷŭ ʼnŹšŦŧŞŭ, ůŷ—. VII2, 2007, řŬťŬ. 1400-1402

ŞŬ. 14-18·

ŊŬűŪŬűšśŭť-ŌşŪŵũţŢŚŨť

, ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧŷ ¨ŜŧŞŦū ň

5

, 2012, Ů. 236 ޛ.·

Őş›ş-

ųŭŝůŰŬű

, ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧŷ ¨ŜŧŞŦū, 2014, Ů. 104-105·

ł›. ńţŵŭšŧŚŢť

, ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧŷ ¨ŜŧŞŦū,

2014, § 12 ŞŬ. 18-19.