Background Image
Previous Page  14 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 28 Next Page
Page Background

26

ņ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ

ŮŰţŸŠūŰ Ţũůŷŭ ūŬŦٗŚũūŰ ŲŬūũŦŧūŸ šŦŞŮůś—Şůūŭ, šŢũ ŢũšŦŞűŚŬŢŦ ŧŞů’ ŞŬŲśũ

ůū Ÿųūŭ ůŴũ ŢŦŮūšŤ—řůŴũ ůūŰ ŧŞťŞŰůŷ, ›ŞŬř —ŷũū ŧŞůř ůū —ŚŬūŭ ›ūŰ šŦŞ-

ůŤŬśťŤŧŢ ŮůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŜŞ ůūŰ. ņ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤ, ›řũůŴŭ, ŠŦŞ ůŞ ŢŦŮūšś—ŞůŞ

ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŢũšŚŲŢůŞŦ ũŞ ŢŜũŞŦ ŲŬśŮŦ—Ť, ŢűŷŮūũ Ş›ŷ ŞŰůśũ ŢŜũŞŦ šŰũŞůŷũ ũŞ

ŢŪŞŲťūŸũ Ůۗ›ŢŬřٗŞůŞ, ›ūŰ —›ūŬūŸũ ŮůŤ ŮŰũŚŲŢŦŞ ũŞ ŞŪŦūŨūŠŤťūŸũ ŠŦŞ ůŤũ

šŦŞŧŬŜşŴŮŤ ůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧśŭ ůūŰ ŧŞůřŮůŞŮŤŭ.

Œū šŦŧŞŜŴ—Ş ŮůŤũ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤ ŧŞůūŲŰŬŹũŢůŞŦ ›ŨŚūũ ŧŞťŞŰůŷ Ůůū řŬťŬū 5Ł

ůūŰ őŰũůřŠ—Şůūŭ, ůū ū›ūŜū ŧŞŦ ůŬŦůŢũŢŬŠŢŜ.

3

ŁũŢŪŞŬůśůŴŭ ŞŰůūŸ, ›řũůŴŭ, —Ţ

šŢšū—ŚũŤ ůŤ ťŢ—ŢŨŦŹšŤ ŮŤ—ŞŮŜŞ ůŤŭ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤŭ ŠŦŞ ůŤũ řŮŧŤŮŤ ůŤŭ ŞŪŜ-

ŴŮŤŭ Ůۗ—ŢůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ, ŞűūŸ ŲŴŬŜŭ ůŦŭ ŞũŴůŚŬŴ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ Ť

ŞŠŴŠś ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŧŦũšŰũŢŸŢŦ ũŞ Ş›ūŬŬŦűťŢŜ Ŵŭ ŞŷŬŦŮůŤ ›ŬŦũ ŧŞũ ůū ŮůřšŦū

ůŤŭ Ş›ūšŢŦŧůŦŧśŭ šŦŞšŦŧŞŮŜŞŭ, Ť šŦŞŮűřŨŦŮŤ ůŤŭ ŲūŬśŠŤŮŤŭ Ůůūũ ŢũřŠūũůŞ

ůŴũ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ›ūŰ Ş›ŞŦůūŸũůŞŦ ŠŦŞ ůŤũ řŮŧŤŮŤ ůŤŭ ŞŪŜŴŮśŭ ůūŰ ťŞ —›ū-

ŬūŸŮŢ ũŞ ťŢ—ŢŨŦŴťŢŜ ŧŞŦ Ůůū ŜšŦū ůū řŬťŬū 20 ›ŞŬ. 1 ůūŰ őŰũůřŠ—Şůūŭ ŧŞťŹŭ

ŧŞŦ Ůůū řŬťŬū 6 ›ŞŬ. 1 ůŤŭ ńő¨Ł, ›ūŰ ŞũŞűŚŬūũůŞŦ Ůůū šŦŧŞŜŴ—Ş šŦŧŞŮůŦŧśŭ

›ŬūŮůŞŮŜŞŭ. Ľ›Ŵŭ ŠŜũŢůŞŦ ›ŨŚūũ šŢŧůŷ, Ůůū šŦŧŞŜŴ—Ş šŦŧŞŮůŦŧśŭ ›ŬūŮůŞŮŜŞŭ

›ŢŬŦŧŨŢŜŢůŞŦ ŧŞŦ ůū šŦŧŞŜŴ—Ş Ş›ŷšŢŦŪŤŭ.

4

ĺůŮŦ, ţśůŤ—Ş ›ŞŬŞşŜŞŮŤŭ ůūŰ Ţũ

ŨŷŠŴ šŦŧŞŦŹ—Şůūŭ ťŞ —›ūŬūŸŮŢ ũŞ ůŢťŢŜ ŷůŞũ šŢũ ›ŞŬŚŲŢůŞŦ Ůůūũ ŢũřŠūũůŞ

Ť šŰũŞůŷůŤůŞ ũŞ ŞũůŨśŮŢŦ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ, ůŦŭ ū›ūŜŢŭ ŞũůŦŧŢŦ—ŢũŦŧř šŢũ ŢŜũŞŦ ŮŢ

ťŚŮŤ ũŞ ŠũŴŬŜţŢŦ, ŧŞŦ ŲŴŬŜŭ ůŦŭ ū›ūŜŢŭ šŢũ ŢŜũŞŦ šŰũŞůŷũ ũŞ ťŢ—ŢŨŦŹŮŢŦ ůŤũ

ŞŠŴŠś ůūŰ.

5

łŚşŞŦŞ ūŦ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůūŰ řŨŨūŰ ŮŰţŸŠūŰ,

ŮŰũŦŮůūŸũ ›ŬūŮŴ›Ŧŧř šŢšū—ŚũŞ ůūŰ ůŢŨŢŰůŞŜūŰ, ůŞ ū›ūŜŞ Ţ›ŜŮŤŭ ›ŬūŮůŞůŢŸū-

ũůŞŦ Ş›ŷ ůū řŬťŬū 9Ł ůūŰ őŰũůřŠ—Şůūŭ. ŒŞ Ţũ ŨŷŠŴ šŢšū—ŚũŞ, ›řũůŴŭ, ŷ›Ŵŭ

ŧŞŦ Ţũ ŠŚũŢŦ ŷŨŞ ůŞ šŢšū—ŚũŞ ›ūŰ ŞũŞűŚŬūũůŞŦ Ş›ūŧŨŢŦŮůŦŧř ŮůŤũ ūŦŧūũū-

—Ŧŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůūŰ ›ŬūŮŹ›ūŰ ŢŜũŞŦ ŧŞů’ ŞŬŲśũ Ş›Ũř, šŤŨ. šŢũ ޗ›Ŝ›ůūŰũ

ŮůŞ ŢŰŞŜŮťŤůŞ ›ŬūŮŴ›Ŧŧř šŢšū—ŚũŞ, —Ţ ůŤũ ŚũũūŦŞ ůūŰ řŬťŬ. 2 ŮůūŦŲ. ş Ō

3. łŨ. řŬťŬ. 25 ›ŞŬ. 1 Ţš. 3 ő.

4. łŨ. ŞũŞŨŰůŦŧř ŦšŜŴŭ

ŐşŶůŝŢŬű

, ņ ޛŜšŢŦŪŤ ŢŠŠŬřűŴũ ŮůŤũ ›ūŨŦůŦŧś šŜŧŤ, 2006, Ů. 61 ޛ.,

ŧŞŦ

ŌşŪŧŰŚŨť

, Œū őŰũůŞŠ—ŞůŦŧŷ šŦŧŞŜŴ—Ş Ş›ŷšŢŦŪŤŭ ŧŞŦ ůū ŞŜůŤ—Ş ޛŜšŢŦŪŤŭ ŢŠŠŬřűūŰ

(Šũ—š.), ńŨŨ¨ũŤ 2003, 365 ޛ., —Ţ ›ŢŬŞŦůŚŬŴ ›ŞŬŞ›ū—›Śŭ.

5. ŏŬşŨ. ŮŲŢůŦŧř ŦšŜŴŭ

ŐşŶůŝŢŬű

, ŷ.›., Ů. 63, ›ūŰ ŞũŞűŚŬŢŦ ŷůŦ ū šŦřšŦŧūŭ

«ŢţŪ śųţŧ —ŸŪŬ

Űť ŢűŪşŰŸŰťŰş Ūş ›ŭŬůŨŬ—ŝůţŧ ›.ų. śŪş śššŭşŲŬ, šŧş Ūş ű›ŬůŰťŭŝūţŧ ŧůųűŭŧů—Ÿ ŰŬű, şũũŚ

Ũşŧ Ūş ş›şŧŰŜůţŧ ş›Ÿ ŰŬŪ şŪŰŝŢŧŨŸ ŰŬű Ŝ ŰŭŝŰŬŪ Ūş ŰŬŪ ţŲŬŢŧŚůţŧ —ţ ţŨţŝŪş Űş ş›ŬŢţŧŨŰŧŨŚ

—śůş ›Ŭű ŨŭŝŪţŧ ›ŭŸůŲŬŭş šŧş —ŧş ţűŢŸŨŧ—ť ş›ŬŢţŧŨŰŧŨŜ ›ŭŬů›ŚŦţŧş»

. őůū ŜšŦū ›ũŢŸ—Ş

ŧŞŦ ūŦ

ŌşŪŧŰŚŨťŮ

, ŷ.›. ŧŞŦ

ĹŪŦŧ—ŬŮ

, ŮŢ Ł›. ŃŢŴŬŠŦřšŤ (ޛŦ—.), őŸũůū—Ť ńŬ—ŤũŢŜŞ ŁŮůŦŧūŸ

ʼnŹšŦŧŞ (őńŁʼn), ůŷ—. 1, 2010, řŬťŬ. 901 ŞŬ. 9, ŞũŞűŢŬŷ—ŢũūŦ ŮůŤ ťŢ—ŢŨŜŴŮŤ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ

ޛŜšŢŦŪŤŭ ŢŠŠŬřűūŰ ŷůŞũ ū ŞŦůŹũ şŬŜŮŧŢůŞŦ ŮŢ ŞũůŦŧŢŦ—ŢũŦŧś ŞšŰũŞ—ŜŞ ũŞ ›ŬūŮšŦūŬŜŮŢŦ

Ţŧ ůŴũ ›ŬūůŚŬŴũ ޛŞŧŬŦşŹŭ ůū ŚŠŠŬŞűū ůūŰ ū›ūŜūŰ ţŤůř ůŤũ ޛŜšŢŦŪŤ. ŃŦŞ ůūũ ›ŬūşŨŤ-

—ŞůŦٗŷ ŞŰůŷ, şŨ. ŧŞŦ ›ŞŬŞŧřůŴ, ŢũŷůŤůŞ ňňň 2.