ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - page 7

ž°¯œ¯™¯Ÿ
ŸÒÎ ÁÐ¾Í ¾ÍȌÁ Î Ñ×ÇÇÐÁÆ»ÁÕ, ÄÉËÁÑÒ¼Õ ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ÒÈÕ £ÉËÐÁÒŽÁÕ,
ÐÎÑÅÇǽØÅÉ ŒÉÁ ÑÀÍÓÅÒÈ ¾ÑÎ ËÁÉ ÅÍÄÉÁÆ»ÐÎ×ÑÁ ÓŌÁÒÉ˼, ŒÅ ÅÐÉÑѾÒÅÐÅÕ Ò×Ö»Õ
ËÁÉ ÄÉÁÑÒÑÅÉÕ. ¥ «ËÁÐÄÉ» ÒÈÕ ÓŌÁÒÉË¼Õ Á×Ò¼Õ ÂнÑËÅÒÁÉ ÑÒΠĽÎÌÎ Ë×ÐÔÒÉ˼
ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ÒÎ× §ÐÒÎ×Õ ËÁÉ ÓŌÅÌÉÏÄÈ ÄÉËÁÉόÁÒÁ ÒÎ× ¡ÍÓÐύÎ×. ¨Å ÌÌÁ ̾ÇÉÁ
Ò½ÓÅÒÁÉ ÇÉÁ ŒÉÁ Á˾ŒÁ ÆÎÐÑÒÈÍ ÅÌÌÈÍÉ˼ ÂÉÂÌÉÎÇÐÁƽÁ, ŒÅ »ÍÁÍ ÄÉÁÆÎÐÅÒÉ˾ Á×Ò¼
ÒÈ ÆÎÐ ÒоÎ ÐÎÑ»ÇÇÉÑÈÕ, ÒÎ ÍÒÁ ō½ËÁÉÐΠؼÒȌÁ ÒÔÍ ÎнÔÍ ÒÈÕ ËÐÁÒÉ˼Õ
ÅÊÎ×ѽÁÕ ¾ÒÁÍ Á×Ò¼ ÅÍÅÐÇŽ ÒɌÔÐÈÒÉËËÁÉ ÅÉÂÌÌÅÉ Ë×ÐÏÑÅÉÕ ÑÅ Æ×ÑÉ˼ ÍΌÉË
Ð¾ÑԍÁ ÒÁ ΍νÁ, ËÁÒ ÒÈ ÄÐÑÈ ÒÎ×Õ, ÁÐÁÂÁ½ÍÎ×Í ËÁ;ÍÅÕ ÄÉËÁ½Î×.
£½ÍÁÉ ËÎÉÍ¾Õ Ò¾ÎÕ ¾ÒÉ ÒÎ §ÐÒÎÕ ÁÐŌÂÁ½ÍÅÉ ¼ÄÈ Á¾ ÒÉÕ ÁÐÖ»Õ ÒÎ× ÅÐÁь»-
ÍÎ× ÁÉÏÍÁ, ÑÅ ÎÌλÍÁ ËÁÉ ÅÐÉÑѾÒÅÐÅÕ ÌÅ×Ð»Õ ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉ˼Õ, ÒÈÕ ËÎÉÍÔÍÉ˼Õ
ËÁÉ ÒÈÕ ÎÌÉÒÉË¼Õ ØÔ¼Õ ÒÈÕ ÖÏÐÁÕ. ±ÎÀÒÎ ÐÁËÒÉË ÑȌÁ½ÍÅÉ ÄÉÁÐËÏÕ ÅÍÒÅÉ;ŒÅÍÈ
ËÁÉ ÅËÒÅÉ;ŒÅÍÈ Ó»ÑÉÑÈ ËÁ;ÍÔÍ ÄÉËÁ½Î× Á¾ ÒÎÍ ËÎÉ; ÍΌÎÓ»ÒÈ ËÁÉ ÒÈÍ ËÁÍÎ-
ÍÉÑÒÉËÏÕ ÄÐÏÑÁ šÉνËÈÑÈ, ÐÎÕ ÐÀӌÉÑÈ ÅÊÁÉÐÅÒÉË ŒÅÇÌÎ× ÁÐÉӌÎÀ ÄÐÁÑÒÈÐÉ-
ÎÒ¼ÒÔÍ ÒÔÍ ÐÎÑύÔÍ, Æ×ÑÉËÏÍ ËÁÉ ÍΌÉËÏÍ, ÒÁ ΍νÁ ÎÆŽÌÎ×Í ÍÁ ËÁÓÎнØÎ×Í
ÒÈ Ñ׌ÅÐÉÆÎÐ ÒÎ×Õ Å½ ÒÈ ÂÑÅÉ ÒÎ× ÓÅьÉËÎÀ ÌÁÉѽÎ× Î× Ò½ÓÅÒÁÉ ÇÉÁ ËÓÅ
ÒΌ»Á ÄÐÑÈÕ. žÁÐÌÌÈÌÁ, ÒÎ §ÐÒÎÕ ÍΌÎÓÅÒŽ, ÄÉÁ ÒÔÍ ÁЌÎĽÔÍ ÎÐÇÍÔÍ ÒÎ×,
ŒÅ Ñ×ÍÅÖÏÕ ÅÍÒÎ;ÒÅÐÎ×Õ Ð×ӌÎÀÕ ËÁÉ ÇÉÁ ÒÁ Ó»ŒÁÒÁ ÅËŽÍÁ Î× ÅÍÒÑÑÎÍÒÁÉ ÑÒÎÍ
ÑËÌÈо ×мÍÁ ÒÈÕ ÅÊÎ×ѽÁÕ ÒÎ×, ¾ÔÕ È ÆÎÐÎÌÎǽÁ ËÁÉ È ÄȌ¾ÑÉÁ ÒÊÈ. ¡×Ò¼ È
Ñ×ÍÅÖÏÕ Á×ÊÁ;ŒÅÍÈ ÍΌÎÓÅÒÉ˼ ÁÐÁÇÔǼ »ÖÅÉ ÔÕ Á×Ò¾ÓÐÎÈ Ñ×Í»ÅÉÁ ÒÈÍ ÅÊ-
ÌÔÑÈ ÒÈÕ ÄÉÎÉËÈÒÉË¼Õ ÄÐÑÈÕ, ÄÅÄΌ»ÍÎ× ¾ÒÉ ÒÁ ¾ÐÇÁÍÁ ÒÈÕ ÅËÒÅÌÅÑÒÉË¼Õ ÌÅÉÒÎ×Ð-
ǽÁÕ Å½ÍÁÉ ÅËŽÍÁ Î× ÅÔŒ½ØÎÍÒÁÉ ÒÈÍ ÅÆÁЌÎǼ ÒÎ× ÓÅьÉËÎÀ ÌÁÉѽÎ×.
™ÉÁ ÒÈÍ Ò¼ÐÈÑÈ ÒÔÍ ËÁ;ÍÔÍ Î× ÄÅьÅÀÎ×Í ÒÁ Ð¾ÑԍÁ ÑÒÈÍ Á͍Ò×ÊÈ ÒÔÍ
ÄÐÁÑÒÈÐÉÎÒ¼ÒÔÍ ÒÎ×Õ, Î ÍΌÎÓ»ÒÈÕ ËÁÓÎнØÅÉ Ë×ÐÏÑÅÉÕ, ÎÉ ÎÎ½ÅÕ »ÖÎ×Í ÄÉÒÒ¾ ÑËÎ-
¾: ÅÍ ÐÏÒÎÉÕ ÌÅÉÒÎ×ÐÇÎÀÍ ÐÎÌȍÒÉËÄÉÁ ÒÈÕ ÁÅÉÌ¼Õ ¾ÒÉ Ò×Ö¾Í ÁÐÁ½ÁÑÈ ÒÔÍ
ËÁ;ÍÔÍ ÓÁ »ÖÅÉ ÔÕ Ñ×Í»ÅÉÁ ÒÈÍ ÅÉÂÎ̼ «ËÁËÎÀ». ŸÅ »ÍÁ ÄÅÀÒÅÐΠō½ÅÄÎ ÅÍÅÐ-
ÇÎÀÍ ËÁÒÁÑÒÁÌÒÉËÄɾÒÉ Ò×Ö¾Í ÄɍÐÁÊÈ ÒÈÕ ÁÐÁ½ÁÑÈÕ ÎÄÈÇŽ ÑÒÈÍ ÅÉÂÎ̼ ÒÈÕ
ÐÎÂÌō¾ŒÅÍÈÕ ËÀÐÔÑÈÕ ŒÅ Ä×ьÅͼ, ΍ÔÑļÎÒÅ, ÁÎÒÅ̻ьÁÒÁ ÇÉÁ Á×Ò¾Í Î×
ÁÐÁ½ÁÑÅ ÒÎ ËÁÍÎÍÉÑÒÉ˾ ÌÁ½ÑÉÎ.
¯ ÍΌÎÓ»ÒÈÕ, Ñ×ÖÍ, ÄÅÍ ÅÐÉÎнØÅÒÁÉ ÑÒÈÍ Ð¾ÂÌÅÃÈ ÅÍ¾Õ Œ¾ÍÎÍ Å½ÄÎ×Õ Ë×ÐÏ-
ÑÅÔÍ. µÒÑÉ, È ÁÐÁÂÁÒÉ˼ Ñ׌ÅÐÉÆÎÐ ÅÍ¾Õ ÐÎÑύÎ×, ŒÎÐŽ ÍÁ ÎÄÈǼÑÅÉ ÑÅ
ÅÐÉÑѾÒÅÐÁ ŽÄÈ Ë×ÐÏÑÅÔÍ, ¾ÔÕ .Ö. ÑÅ ÎÉÍÉË»Õ ËÁÉ ÄÉÎÉËÈÒÉË»Õ Ë×ÐÏÑÅÉÕ. ŸÒÈÍ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...26
Powered by FlippingBook