ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - page 15

ž£°¦£³¯¨£®¡
ž°¯œ¯™¯Ÿ
.............................................................................................................VII
Ÿ¥¨£¦¬¨¡ ±¯² Ÿ²™™°¡©£¡
.............................................................................. ³I
£¦Ÿ¡™¬™¥
.................................................................................................................. 1
¨£°¯Ÿ ž°¬±¯
- ¥ £®®¯¦¡ ±¥Ÿ š¦¯¦§¥±¦§¥Ÿ §²°¬Ÿ¥Ÿ
1. ™ÅÍÉË ..................................................................................................................... 5
2. EÉÂÎ̼ Á¾ ÄÉÎÉËÈÒÉ˼ ÁÐÖ¼ ¼ Á¾ ÄÉÎÉËÈÒÉ˾ ÄÉËÁÑÒ¼ÐÉÎ
......................... 11
3. ¥ ËÀÐÔÑÈ ÔÕ «ËÁ˾», ōÉÂÁÌ̾ŒÅÍÎ ŒÅ ÅËÒÅÌÅÑÒ¼ ÄÉÎÉËÈÒÉ˼ ÐÊÈ -
Ÿ×ÑÒÑÅÉÕ ËÁÉ Œ»ÒÐÁ ÅÑÔÒÅÐÉË¼Õ ÒÊÈÕ
............................................................ 19
4. £ÉÂÎ̼ ÑÅ ÎÐÉь»ÍÎ Ð¾ÑԍÎ, Ñ×ÍōŽÁ ÁÎÄÉľŒÅÍÈÕ
ÑÅ Á×Ò¾ ÁÐÂÁÑÈÕ ËÁ;ÍÁ ÄÉËÁ½Î×
............................................................... 28
5. «§Á˾» Î× ÅÉÂÌÌÅÒÁÉ ŒÅ ÑË΍¾ ÒÈÍ ËÁÒÁÑÒÎ̼
ËÁÉ ÒÈÍ Ð¾ÌÈÃÈ ÒÈÕ ÁÐÂÁÑÈÕ
....................................................................... 36
¨£°¯Ÿ š£²±£°¯
- š¦¯¦§¥±¦§£Ÿ §²°¬Ÿ£¦Ÿ §¡¦ ±¯ £²°¬ž¡ §¯
£ž¦ž£š¯ ž°¯Ÿ±¡Ÿ¦¡Ÿ ±¬® ›£¨£œ¦¬š¬® š¦§¡¦¬¨¡±¬®
1. ¥ £Ÿš¡: ¯É ÄÉÎÉËÈÒÉË»Õ Ë×ÐÏÑÅÉÕ ÔÕ ×ÎÓ»ÑÅÉÕ “ÎÉÍÉ˼Ք
¼ “ÁÑÒÉ˼Ք ÆÀÑÈÕ ËÁÉ ÔÕ Œ»ÒÐÁ Î× ŒÎÐŽ ÍÁ Ó½ÇÎ×Í
ÒÎ ÄÉËÁ½ÔŒÁ ÑÒÈÍ ÅÐÉÎ×ѽÁ
.............................................................................. 45
2. ¯É ÇÅÍÉË»Õ ÁÐÖ»Õ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ ££ ËÁÉ Î ³ÐÒÈÕ ›ÅŒÅÌÉÔÄÏÍ
šÉËÁÉԌÒÔÍ ÒÈÕ ££: ÒΠؼÒȌÁ ÒÎ× ÅÁÐËÎÀÕ Ñ×ÍÄÅÒÉËÎÀ ÑÒÎÉÖŽÎ×
ŒÅ ÒÎ ÅÍÔÑÉÁ˾ ĽËÁÉÎ
........................................................................................ 62
3. ŸÖ»ÑÈ ŒÅÒÁÊÀ ÒÈÕ £Ÿš¡, ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ ££ ËÁÉ ÒÎ× Ÿ×ÍÒnjÁÒÎÕ
.................. 72
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...26
Powered by FlippingBook