ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - page 8

VIII
ž°¯œ¯™¯Ÿ
ÅнÒÔÑÈ Á×Ò¼ ÑË΍¾Õ ÒÎ× ÍΌÎÓ»ÒÈ Å½ÍÁÉ È Ñ׌ÅÐÉÆÎÐ ÒÔÍ ÐÎÑύÔÍ, ÑÅ
ÎÐÉь»ÍÎ×Õ ÎÌÀ ÑȌÁÍÒÉËÎÀÕ ËÁÒ ÒÈÍ ËнÑÈ ÒÎ× ÒΌŽÕ, ÍÁ ÁÎÄÎËɌØÅÒÁÉ Ò¾ÑÎ
ÑÒÎ Å×ÐÀÒÅÐΠō½ÅÄÎ ÒÈÕ ËÎÉÍÔͽÁÕ, ŒÅ ÒÈ Ó»ÑÉÑÈ ÎÉÍÉËÏÍ ÎÉÍÏÍ, ¾ÑÎ ËÁÉ ÑÒÎ
ÑÒÅ;ÒÅÐΠō½ÅÄÎ ÒÈÕ šÉνËÈÑÈÕ, ŒÅ ÒÈ Ó»ÑÉÑÈ ÄÉÎÉËÈÒÉËÏÍ Ë×ÐÏÑÅÔÍ.
²¾ ÒÎ ÉÑÖÀÎÍ ÑÀÑÒȌÁ ÒÈÕ »ÍÍΌÈÕ ÒÊÈÕ ŒÁÕ, ÎÉ ËÁ;ÍÅÕ Î× ÓÅэ½ØÎ×Í Ë×-
ÐÏÑÅÉÕ, ¾ÔÕ ÌÌÔÑÒÅ ¾ÌÎÉ ÎÉ ËÁ;ÍÅÕ ÄÉËÁ½Î×, ׍¾ËÅÉÍÒÁÉ ÑÅ »ÌÅÇÖÎ Ñ×ÍÒÁnjÁÒÉ-
˾ÒÈÒÁÕ Á¾ ÒÁ ÄÉËÁÑÒ¼ÐÉÁ, ¾ÒÁÍ ÒÁ Ð¾ÑԍÁ ÒÁ ΍νÁ ×ƽÑÒÁÍÒÁÉ ÒÉÕ Ä×ьÅÍŽÕ
Ñ×Í»ÅÉÅÕ ÒÔÍ Ë×ÐÏÑÅÔÍ ÐÎÑÆÅÀÇÎ×Í ÑÒÁ ÄÉËÁÑÒ¼ÐÉÁ ÐÎÕ ÁËÀÐÔѼ ÒÎ×Õ ÐÎ-
ÂÌÌÎÍÒÁÕ ÑÖÅÒÉËÎÀÕ Ì¾ÇÎ×Õ. ŸÒÉÕ ÈŒ»ÐÅÕ ŒÁÕ, ¾ŒÔÕ, Î ÄÉËÁÑÒ¼Õ ËÁÌŽÒÁÉ, Ñ×ÖÍ, ÍÁ
ÅÊÅÒÑÅÉ ÒÈÍ ÁÍÒ½ÓÅÑÈ ÒÔÍ ËÁ;ÍÔÍ ÄÉËÁ½Î× Å½ ÒÔÍ ÎÎ½ÔÍ ÅÐŽÄÅÒÁÉ È ÅÉÂÌÈÓŽ-
ÑÁ ÑÅ ÎÐÉь»ÍÎ Ð¾ÑԍΠËÀÐÔÑÈ, ¾ÖÉ Œ¾ÍÎÍ ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÒÎÍ ËÁÒÁÑÒÁÒÉ˾ ÖÐÒÈ
ÒÈÕ ÖÏÐÁÕ, ÁÌÌËÁÉ ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÌÌÎ×Õ ËÁ;ÍÅÕ ×ÅÐÍΌÎÓÅÒÉË¼Õ ÉÑÖÀÎÕ, ÎÉ ÎÎ½-
ÎÉ ÁÎÒÅÌÎÀÍ ÒŒ¼ŒÁ ÒÈÕ ÅÓÍÉË¼Õ »ÍÍΌÈÕ ÒÊÈÕ, ËÁÒ ÒÁ ÎÐÉؾŒÅÍÁ ÑÒÎ ÐÓÐÎ 28
ÒÎ× Ÿ×ÍÒnjÁÒÎÕ. ŸÒÎ ÌÁ½ÑÉÎ Á×Ò¾, È Ñ׌ŒÅÒÎÖ¼ ÒÈÕ ÖÏÐÁÕ ŒÁÕ ÑÒÈÍ £×ÐԍÁÙ˼
µÍÔÑÈ ÑȌÁ½ÍÅÉ ¾ÒÉ ÒÎ ÐÔÒÎÇÅÍ»Õ ËÁÉ ÒÎ ÁÐÇÔÇÎ ÅÍÔÑÉÁ˾ ĽËÁÉÎ ÁÎÒÅÌÎÀÍ
ÁÍÁ¾ÑÁÑÒÎ ÑÒÎÉÖŽΠÒÈÕ »ÍÍΌÈÕ ÒÊÈÕ ÑÅ »ÍÁ ÅÊÁÉÐÅÒÉË Å×ÐÀ ÅĽÎ, ÄÅÄΌ»-
ÍÎ× ¾ÒÉ ÒÁ ÅÍÔÑÉÁË ¾ÐÇÁÍÁ ÁÍÁÒÀÑÑÎ×Í ÄÉÁÐËÏÕ ÍΌÎÓÅÒÉË»Õ ÐÔÒÎÂÎ×̽ÅÕ
ÑÅ ÎÌλÍÁ ËÁÉ ÅÐÉÑѾÒÅÐÎ×Õ ÒΌŽÕ. žÁÐÌÌÈÌÁ, È ÅÍÑԌÒÔÑÈ ÒÈÕ £×ÐԍÁÙ˼Õ
ŸÀŒÂÁÑÈÕ ÒÔÍ šÉËÁÉԌÒÔÍ ÒÎ× ¡ÍÓÐύÎ× (: £Ÿš¡) ÑÒÈÍ ÅÓÍÉ˼ »ÍÍÎŒÈ ÒÊÈ, »ÖÅÉ
ÄȌÉÎ×ÐǼÑÅÉ ŒÉÁ Í»Á ÐÁnjÁÒÉ˾ÒÈÒÁ, ËÁÓÏÕ Î ÄÉËÁÑÒ¼Õ ÎÆŽÌÅÉ, ¾ÒÁÍ ÐÎÂÌÌÎ-
ÍÒÁÉ ÑÖÅÒÉËν ̾ÇÎÉ, ÍÁ ÅÌ»ÇÖÅÉ Ò×Ö¾Í ÁÍÒ½ÓÅÑÈ ÒÔÍ ÅÓÍÉËÏÍ ËÁ;ÍÔÍ ÄÉËÁ½Î× ÐÎÕ
ÒÉÕ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ £Ÿš¡, ¾ÔÕ Á×Ò»Õ »ÖÎ×Í ÅЌÈÍÅ×ÓŽ Á¾ ÒÈ ÍΌÎÌÎǽÁ ÒÎ× £×ÐÔ-
ÁÙËÎÀ šÉËÁÑÒÈнÎ× šÉËÁÉԌÒÔÍ ÒÎ× ¡ÍÓÐύÎ× (: £šš¡). £ËÒ¾Õ ÒÔÍ ÁÍÔÒ»ÐÔ,
׍ÐÖÅÉ ÎÉËÉ̽Á ÄÉÅÓÍÏÍ Ñ׌ÂÑÅÔÍ Î× »ÖÎ×Í Ë×ÐÔÓŽ ŒÅ ;ŒÎ ËÁÉ ÅÐÉ»ÖÎ×Í
ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÐÎÑÒÁÒÅ×ÒÉË»Õ ÒÔÍ ÁÍÓÐԍ½ÍÔÍ ÄÉËÁÉԌÒÔÍ, ÄŽÖÍÎÍÒÁÕ ÒÈÍ Å×ÁÉÑÓÈ-
ѽÁ ÒÈÕ ÄÉÅÓÍÎÀÕ ËÎÉ;ÒÈÒÁÕ ÑÅ Ó»ŒÁÒÁ Î× ÁÆÎÐÎÀÍ ÒÎÍ ÍÓÐԍÎ, ÒÈ Ó»ÑÈ ÒÎ×
ÑÒÎ ÑÀÇÖÐÎÍΠ˾ьΠËÁÉ ÉÄÉÁ½ÒÅÐÁ ÒÈ ÑÖ»ÑÈ ÒÎ× ŒÅ ÒÈÍ ËÐÁÒÉ˼ ÅÊÎ×ѽÁ.
¡¾ ÒÁ ÐÎÁÍÁÆÅÐÓ»ÍÒÁ, ŽÍÁÉ ÆÁÍÅо ¾ÒÉ Î ÑÀÇÖÐÎÍÎÕ ÄÉËÁÑÒ¼Õ, ¾ÒÁÍ Ëн-
ÍÅÉ ×ÎÓ»ÑÅÉÕ Î× ÁÆÎÐÎÀÍ, ŒÅÒÁÊÀ ÒÔÍ ÌÌÔÍ, ÒÈÍ ÅÉÂÎ̼ Ë×ÐÏÑÅÔÍ, »ÖÅÉ ÍÁ
ōÉÒÅÌ»ÑÅÉ »ÐÇÎ ×ÃÈÌ¼Õ Ä×ÑÖ»ÐÅÉÁÕ Î× ÄÉÁËнÍÅÒÁÉ ÇÉÁ ÒÎ ÑÀÍÓÅÒÎ ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁ
ÒÎ×, ÅƾÑÎÍ Å½ÍÁÉ Ä×ÍÁÒ¾ ÍÁ ÁÍÁËÀÃÎ×Í ÅнÌÎËÁ ØÈÒ¼ŒÁÒÁ Á¾ ÒÈÍ ÁÐÌÌÈÌÈ
ÅÆÁЌÎǼ ÅÐÉÑѾÒÅÐÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ Á×ÊȌ»ÍÈÕ Ò׍ÉË¼Õ ÉÑÖÀÎÕ, ÎÉ ÎÎ½ÅÕ ŒÎÐŽ,
ÑÅ ÎÐÉь»ÍÅÕ ÅÐɍÒÏÑÅÉÕ, ÍÁ ÄŽÖÍÎ×Í ¾ÒÉ ÒÅÌÎÀÍ Á˾ŒÁ ËÁÉ ÑÅ ÑÖ»ÑÈ ÁÍÒ½ÓÅÑÈÕ
ŒÅÒÁÊÀ ÒÎ×Õ. £ÄÏ Î Ð¾ÌÎÕ ÒÎ× ÄÉËÁÑÒ¼ ŽÍÁÉ ËÁÓÎÐÉÑÒÉË¾Õ ËÁÉ ÁÎÄÅÉËÍÀÅÉ ŒÅ ÒÎÍ
Ì»ÎÍ ÖÁÐÁËÒÈÐÉÑÒÉ˾ ÒоÎ ¾ÒÉ È ÎÐÓ¼ ÁÎÍΌ¼ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÐÎڍÎÓ»ÒÅÉ Å½Î-
ÍÈ ÍÅ׌ÁÒÉ˼ ÅÐÇÁѽÁ, È ÎÎ½Á ÁÁÉÒŽ ÁÍÁÌ×ÒÉ˼ ÐÎÑ»ÇÇÉÑÈ ÒÔÍ ÁÍÁÆ×¾ŒÅÍÔÍ
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...26
Powered by FlippingBook