ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 14

XIV
3.1.1.2 £ÉÄÉË: ÒÎ §ÅÆÌÁÉÎ 2: «ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÎÌÉÒÉ˼»
..................................... 17
3.1.1.3 £ÉÄÉË: ÒÎ §ÅÆÌÁÉÎ 3: «ÓÅьÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ»
.......................................... 19
3.1.1.4 ³ÐÎÍÉ˾ ÑȌŽΠ»ÍÁÐÊÈÕ ÅÆÁЌÎÇ¼Õ ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÒÔÍ §ÅÆÁÌÁ½ÔÍ
2 ËÁÉ 3
............................................................................................................. 20
3.1.2 œÎɍ»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ..........................................................................................21
3.2 ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿœ££
.........................................................................................27
3.2.1 ¯É ÂÁÑÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ....................................................................................27
3.2.1.1 šÉÁÒÊÅÉÕ ÅÐÉÌÁŒÂÁ;ŒÅÍÅÕ ÑÅ ÓŌÅÌÉÏÄÈ ÐÓÐÁ ÒÈÕ Ÿœ££
................... 27
3.2.1.2 To “corpus” ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÒÈÕ Ÿœ££
.................................................... 28
3.2.2 œÎɍ»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ..........................................................................................34
4. ±Î žÐÔÒ¾ËÎÌÌÎ ÇÉÁ ÒÎ §ÁÒÁÑÒÁÒÉ˾ ÒÎ× £Ÿ§± ËÁÉ ÒÈÕ £§±
4.1 ±Î žÐÔÒ¾ËÎÌÌÎ Î× ¼ÒÁÍ ÐÎÑÁÐÒȌ»ÍÎ ÑÒÈ Ÿ£§
.........................................35
4.1.1 ¥ ÄΌ¼ ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ...........................................................................35
4.1.2 šÉÁÄÉËÁѽÅÕ ÒÐ΍΍νÈÑÈÕ ÐÓÐÔÍ ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ ..............................36
4.1.2.1 ¥ ÂÁÑÉ˼ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ
............................................................................. 36
4.1.2.2 ¥ ÁÌ΍ÎÉȌ»ÍÈ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ ÒÐ΍΍νÈÑÈÕ ÐÓÐÔÍ ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ
(Á) ¯É ÄÉÁÄÉËÁÑÒÉË»Õ ÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ
................................................................... 36
(Â) ±Î ÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ
.................................................................................... 37
4.1.2.3 ¥ ÅÉÄÉ˼ ÁÌ΍ÎÉȌ»ÍÈ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ ÒÐ΍΍νÈÑÈÕ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 10.2
ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ
............................................................................................ 39
4.2 ±Î žÐÔÒ¾ËÎÌÌÎ Î× Å½ÍÁÉ ÐÎÑÁÐÒȌ»ÍÎ ÑÒÈ Ÿœ££ ËÁÉ ÑÒÈ Ÿ££
...................40
4.2.1 ¥ ÄΌ¼ ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ...........................................................................40
4.2.2 šÉÁÄÉËÁѽÅÕ ÒÐ΍΍νÈÑÈÕ ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ ............................................40
4.2.2.1 ¥ ÂÁÑÉ˼ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ
............................................................................. 40
4.2.2.2 ¥ ÁÌ΍ÎÉȌ»ÍÈ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ ÒÐ΍΍νÈÑÈÕ ÐÓÐÔÍ ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ
.. 40
4.2.2.3 ¥ ÅÉÄÉ˼ ÁÌ΍ÎÉȌ»ÍÈ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ ÒÐ΍΍νÈÑÈÕ ÒÎ× ÐÓÐÎ×
10.2 ÒÎ× §ÁÒÁÑÒÁÒÉËÎÀ
..................................................................................... 41
5. ±Á ÌÎɍžÐÔÒ¾ËÎÌÌÁ ËÁÉ È ÉÑÖÀÕ ÒÎ×Õ ŒÅÒ ÒÈ Ó»ÑÈ ÑÅ ÅÆÁЌÎǼ
ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ ÒÈÕ œÉÑÑÁÂÏÍÁÕ
5.1 žÐÔÒ¾ËÎÌÌÁ Î× ¼ÒÁÍ ÐÎÑÁÐÒȌ»ÍÁ ÑÒÈ Ÿ£§
...............................................42
5.2 žÐÔÒ¾ËÎÌÌÁ Î× ¼ÒÁÍ ÐÎÑÁÐÒȌ»ÍÁ ÑÅ ÅÐÉÑѾÒÅÐÅÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÅÕ
................44
6. šÈÌÏÑÅÉÕ
..................................................................................................................45
™. ®ÎŒÉË»Õ ÐÊÅÉÕ ÒÎ× ÁÐÁÇÏÇÎ× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÄÉËÁ½Î×
ÔÕ ÈÇ»Õ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
1. Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ
..................................................................................................47
2. ¥ «Ñ׌ÌÈÐԌÁÒÉ˼ ÍΌÎÓÅѽÁ» ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î×
...........................................48
2.1 ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ£§
...........................................................................................48
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook