ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 18

XVIII
3.2.1 ¯É Î×ÑÉÁÑÒÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ...........................................................................122
3.2.2 ¯É ÄÉÁÄÉËÁÑÒÉË»Õ Ð×ӌ½ÑÅÉÕ .......................................................................123
3.3 £ÊÁÑÆÌÉÑÈ ÅÍÉÁ½ÁÕ ÅˍÐÎÑύÈÑÈÕ ÒÈÕ µÍÔÑÈÕ ÑÅ ÄÉÅÓÍŽÕ
ÖÐȌÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉËÎÀÕ ÎÐÇÁÍÉьÎÀÕ ËÁÉ ÄÉÅÓÍÅ½Õ ÖÐȌÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉË»Õ
ÄÉÁÑË»ÃÅÉÕ
...............................................................................................................123
3.3.1 ¯É Î×ÑÉÁÑÒÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ...........................................................................123
3.3.2 ¯É ÄÉÁÄÉËÁÑÒÉË»Õ Ð×ӌ½ÑÅÉÕ .......................................................................124
4. £ÉÄÉ˼ ËÁÍÎÍÉÑÒÉ˼ ÅÊÎ×ѽÁ ÒÎ× £×ÐԍÁÙËÎÀ §ÎÉÍÎÂÎ×̽Î×
ËÁÉ ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ÇÉÁ ÒÈ Ì¼ÃÈ Œ»ÒÐÔÍ ÁÍÁÇËÁ½ÔÍ ÇÉÁ
ÒÈ ÖмÑÈ ÒÎ× Å×ÐÏ
...............................................................................................125
B. ¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÇÉÁ ÒÁ ËÐÒÈ Œ»ÌÈ ÇÉÁ ÒÁ ΍νÁ ÉÑÖÀÅÉ
ÁлËËÌÉÑÈ
1. Ÿ×ÍÎÌÉ˼ ÓÅÏÐÈÑÈ
................................................................................................126
2. ±Î ËÁÓÅÑÒÏÕ ÒÈÕ ÁлËËÌÉÑÈÕ
2.1 ™ÅÍÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ
...............................................................................................127
2.1.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ........................................................................127
2.1.2 šÉÁÒÊÅÉÕ ÇÉÁ ÒÈÍ ÎÉËÎÍΌÉ˼ »ÍÔÑÈ (ÑÒÎÉÖŽÁ (Á)-(Â)) ..............................127
2.1.3 šÉÁÒÊÅÉÕ ÇÉÁ ÒÈ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ (ÑÒÎÉÖŽÁ (Ç)-(È))...............................128
2.1.4 £ÉÄÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÇÉÁ ÒÁ ËÐÒÈ Œ»ÌÈ ŒÅ ;ŒÉьÁ ÒÎ Å×ÐÏ (ÑÒÎÉÖŽÁ (Ó)-(É)) 130
2.2 ¡ÍÁÑÒÎ̼ ÄÉËÁÉόÁÒÎÕ Ã¼ÆÎ× ÅˍÐÎÑύÔÍ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ
ÇÉÁ ÒÁ ΍νÁ ÉÑÖÀÅÉ ÁлËËÌÉÑÈ ÑÒÎ Ÿ×ŒÂÎÀÌÉÎ
.................................................130
2.3 ±Á ÐÓÐÁ 143 ËÁÉ 144 ÒÈÕ Ÿœ££
......................................................................130
2.3.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ........................................................................130
2.3.2 žÁÐÎÖ¼ ÁŒÎÉÂÁ½ÁÕ Ñ×ÍÄÐΌ¼Õ .................................................................131
2.3.3 œ¼ÃÈ Œ»ÒÐÔÍ ÄÉÁÑÆÌÉÑÈÕ ŒÅ ÒÈÍ ÄÅÉÁ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ ...........................133
2.3.4 œ¼ÃÈ Œ»ÒÐÔÍ ÄÉÁÑÆÌÉÑÈÕ ÖÔÐ½Õ ÒÈÍ ÐÎÈÇÎÀŒÅÍÈ ÄÅÉÁ
ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ.....................................................................................................133
2.3.4.1 žÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ
.................................................................................... 133
2.3.4.2 £Í»ÐÇÅÉÅÕ ÒÔÍ ÅÍÔÑÉÁËÏÍ ÎÐÇÍÔÍ
..................................................... 134
3. ¯ Í»ÎÕ ŒÈÖÁÍÉь¾Õ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ
3.1 £ÉÑÁÇÔÇÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ
..............................................................................136
3.2 ¯É ¾ÐÎÉ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁÕ ÒÎ× Í»Î× ŒÈÖÁÍÉьÎÀ
....................................................137
4. ±Î ÅÉÄÉ˾ ËÁÓÅÑÒÏÕ ÒÈÕ šÁͽÁÕ ËÁÉ ÒÎ× ¥ÍԌ»ÍÎ× ¢ÁÑÉÌŽÎ×
4.1 ±Î ËÁÓÅÑÒÏÕ ÒÈÕ šÁͽÁÕ
...................................................................................138
4.2 ±Î ËÁÓÅÑÒÏÕ ÒÎ× ¥ÍԌ»ÍÎ× ¢ÁÑÉÌŽÎ×
..........................................................138
5. §ÁÒÐÇÈÑÈ ÒÎ× ËÁÓÅÑÒÏÒÎÕ ÁлËËÌÉÑÈÕ
..........................................................142
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook