ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 18

Πηγές
NUOVODIZIONARIOGIURIDICO, Enciclopedia di base del diritto, VII
Edizione2008, Edizioni Simone
Catherine Tsourou,
ΙΤΑΛΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ / ΕΛΛΗΝΟ - ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΡΩΝ, 2008
ΣπύροςΚατράμης,
ΕΛΛΗΝΟ - ΙΤΑΛΙΚΟΛΕΞΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΡΩΝ,Εκδό-
σειςΠατάκη, 2007
ΙΤΑΛΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ / ΕΛΛΗΝΟ - ΙΤΑΛΙΚΟΛΕΞΙΚΟ, ΕκδόσειςΜιχάληΣι-
δέρη, 2009
ΑλέξανδροςΑ. Τσουκανάς,
ΝΕΟΝ ΙΤΑΛΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΝΛΕΞΙΚΟ, Εκδό-
σειςΚακουλίδη, 1996
DIZIONARIOGRECOMODERNO - ITALIANOE ITALIANO -GRECOMO-
DERNO, PARTE II: ITALIANO -GRECOMODERNO, IstitutoEditorialeCilsalpi-
no -Goliardica, 1983
DIZIONARIO COMPATTO GRECOMODERNO - ITALIANO, ITALIANO -
GRECOMODERNO,ZanichelliEditores.p.a.Bologna,1996
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...32
Powered by FlippingBook