ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 29

11
A
Acque
Acquisto
Acque
(ουσ.θηλ.πληθ.)
νερά, ύδατα
~pri-
vate
(art.812c.c.) ιδιωτικά~,
~pubbliche
(artt.822,909c.c.)δημόσια~,
deviazione
di ~
(art. 632 c.p.) αλλαγή πορείας υδά-
των,
commercio di ~ corrotte, avvele-
nate, adulterate
(artt. 442, 448, 452 c.p.)
εμπόριομολυσμένων,δηλητηριασμένων,
νοθευμένωνυδάτων,
avvelenamentodi
~destinateall’alimentazione
(artt. 439,
448 c.p.) δηλητηρίαση πόσιμων υδάτων,
corruzione o adulterazione di ~
(artt.
440, 448, 452 c.p.) μόλυνση ή νόθευση
υδάτων.
Acquedotto
(ουσ. αρσ.)
υδραγωγείο,
σωλήνες νερού, εγκαταστάσεις εταιρείας
υδάτων,
~ demaniale
(art. 822 c.c.) δη-
μόσιουδραγωγείο,
~coattivo
(artt. 1033
ss. c.c.) υποχρεωτική διέλευση σωλήνων
νερού διαμέσου του ακινήτου,
incendio
di acquedotti
(artt. 423, 425/2, 449 c.p.)
εμπρησμός
~,
danneggiamento di ~
seguitoda inondazione, frana, valanga
(art. 427c.p.)πλημμύρα, εδαφικήκαθίζη-
ση, χιονοστιβάδα, εξαιτίας της φθοράς
ενός~ .
Acquiescenza
(ουσ. θηλ.)
συναίνεση, συ-
γκατάθεση.
Acquisire
(ρ.μ.)
αποκτώ, παίρνω, αποκο-
μίζω, κτώμαι, προσκτώμαι, γίνομαι κάτο-
χος.
Acquisizione
(ουσ. θηλ.)
αγορά, απόκτη-
μα,απόκτηση,κτήση,πρόσκτηση.
Acquistare
(ρ.μ.)
αγοράζω, αποκτώ, απο-
κομίζω, κερδίζω, παίρνω, κτώμαι, προ-
σκτώμαι,κέκτημαι,γίνομαικάτοχος.
Acquisto
(ουσ.αρσ.)
1.
κτήση, απόκτηση,
~ del diritto
~ δικαιώματος,
~ del pos-
sesso
~ κατοχής,
~ della proprietà
(art.
42/2Cost., artt. 922 ss. c.c.) ~κυριότητας.
Διακρίνονται δύο τρόποι απόκτησης
κυριότητας: a) το δικαίωμα γεννιέται για
πρώτη φορά στην περιουσία του σημε-
ρινού δικαιούχου, b) υπήρξε ήδη το δι-
καίωμαστηνπεριουσίαενόςπροηγουμέ-
νουδικαιούχουκαιαπλάμεταφέρεται (με
συμβόλαιοήκληρονομικά),
~dell’eredi-
(art. 459 c.c.) ~ της κληρονομιάς (κα-
νονικά με την αποδοχή),
~ dell’eredità
da parte dello Stato
(art. 586 c.c.) ~ της
κληρονομιάςεκμέρουςτουδημοσίου.Το
δημόσιο δεν μπορεί να αποποιηθεί την
κληρονομιάκαι τηναποκτάει χωρίςρητή
αποδοχή, επίσης ευθύνεται για τις υπο-
χρεώσειςτηςκληρονομιάςέωςτοενεργη-
τικό της,
~del legato
(art. 649 c.c.) ~ της
κληροδοσίας. Επιτρέπεται η αποποίησή
τηςκαι δενχρειάζεται ηαποδοχήγια την
απόκτηση,
~dei frutti
(artt.821,1148c.c.)
~τωνκαρπών,
2.
αγορά,
fareun~
κάνω
μία ~. Στον ποινικό κώδικα βλ.
~ di be-
vande alcooliche in tempo di vendita
non consentita
~ αλκοολούχων ποτών
σε χρονικάδιαστήματαόπουαπαγορεύ-
εται (art. 687c.p.),
~dibiglietti falsificati
di pubbliche impresedi trasporto
(artt.
462, 463 c.p.) ~ πλαστών εισιτηρίων δη-
μοσίων επιχειρήσεων μεταφορών,
~ di
carta filigranata contraffatta
(artt. 460,
463c.p.)~πλαστούχαρτιούμαρκαρισμέ-
νομευδατόσημο,
~di cosecon impron-
te contraffatte di una pubblica auten-
ticazioneo certificazioneodi sospetta
provenienza
(artt. 470, 712, 713 c.p.) ~
πραγμάτωνμεπλαστάσημάδιαδημόσιας
επικύρωσης ή πιστοποίησης ή που προ-
έρχονται από εγκλήματα,
~ di denaro o
coseprovenienti daundelitto
(art. 648
c.p.) ~ χρημάτωνήπραγμάτωνπουπρο-
έρχονταιαπόέγκλημα,
~di filigrane
(artt.
461,463c.p.)~υδατόσημων,
~dimonete
falsificate
(artt. 453, 455, 456, 463 c.p.) ~
πλαστών νομισμάτων,
~ di schiavi
(artt.
602, 604 c.p.) ~ δούλων,
~ di scritti, di-
segni, immagini edaltri oggetti osceni
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32
Powered by FlippingBook