ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 21

3
¡
(πρώτο
γράμμα του ιταλικούαλφάβητου)
1.
υποθετικόπρόσωπο:
“o~αγόρασε το
ακίνητο”,
2.
Λατινικά:από,δια,σε, του,με,
3.
Ρωμαϊκό δίκαιο: συντομογραφία για
τονόροabsolvοπουοιδικαστές,σταποι-
νικάδικαστήρια, έγραφανσεξύλιναπινα-
κίδιαγιααθωωτικήψήφο,
4.
Ρωμαϊκόδί-
καιο:συντομογραφίαγιατονόροantiquo
(«υπέρτουπαλαιούδικαίου»)πουοιμετέ-
χοντες σε λαϊκή γενική συνέλευση έγρα-
φανσεξύλιναπινακίδιαγιαναψηφίσουν
κατάτουπροτεινόμενουνέουνόμου.
Ab
(λατ.)
από,δια,του.
A.B.I.
(συντ.)
Associazione Bancaria Ita-
liana
Ιταλικός Τραπεζικός Όμιλος, ιδρύ-
θηκε στοΜιλάνο το έτος 1919, αντιπρο-
σωπεύει και προστατεύει τασυμφέροντα
τουτραπεζικούτομέα.
A latere
(λατ.)
εκπλαγίου (διαδοχή).
A non domino
(λατ.)
από μη κύριο,
ac-
quisto ~
κτήση κυριότητας ~, (βλ. art.
1153 c.c «κτήση κυριότητας κινητού του
ατόμου που βρίσκεται σε καλή πίστη»,
artt. 1159, 1159 bis, 1160, 1162 c.c. «σύ-
ντομηχρησικτησία», art. 1415c.c. «κτήση
κυριότητας του τρίτου από εικονικό πω-
λητή», art. 1445 c.c. «κτήση κυριότητας
του τρίτου στην περίπτωση που ακυρώ-
νεται τοσυμβόλαιο», art. 534 c.c. «κτήση
κυριότηταςαπόεικονικόκληρονόμο»).
Apriori
(λατ.)
εκτωνπροτέρων,απαγωγι-
κώς,εκτουγενικούπροςτοειδικό.
A quo
(λατ.)
1.
από το(ν) οποίο,
dies ~
έναρξη ισχύος (με ημερομηνία). Αντίθε-
τα, dies ad quem είναι η λήξη, το τελικό
όριο.
2.
πρόσωποπου έκανε την πράξη,
giudice ~
δικαστής που ασχολήθηκε με
τηνυπόθεσηήπουαποφάσισε.Αντίθετα,
giudice ad quem είναι ο δικαστής στον
οποίο απευθύνεται μία πράξη, ή ένα έγ-
γραφο,ήέναδικόγραφο.
Abante
(λατ.)
πριν,εκτωνπροτέρων,προ-
καταβολικά.
Ab antecedente
(λατ.)
πριν, εκ τωνπρο-
τέρων,προκαταβολικά.
Abantiqua
(λατ.)
απότουςαρχαίουςχρό-
νους.
Abantiquo
(λατ.)
απότουςαρχαίουςχρό-
νους.
Abate
(ουσ.αρσ.)
ηγούμενος.
Abazia
(ουσ. θηλ.)
αβαείο, μοναστήρι που
διοικείταιαπόηγούμενοήμοναστήρι γυ-
ναικώνπουδιοικείταιαπόηγουμένη.
Abbandonare
(ρ.μ.)
1.
απομακρύνομαι,
εγκαταλείπω, παραιτούμαι,
~ il tetto co-
niugale
εγκαταλείπωτηνσυζυγικήεστία,
2.
απαρνούμαι, απέχω, αποποιούμαι, πα-
ραιτούμαι, υποχωρώ,
~ lacausadefiniti-
vamente
παραιτούμαι από το δικαίωμα,
Aa
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32
Powered by FlippingBook