ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - page 30

12
Acro
Actio
(art. 528 c.p.) ~ ανήθικων γραπτών, σχε-
δίων, εικόνων ήδιάφορων αντικειμένων,
~ di valori di bollo falsificati
(artt. 453,
455, 459, 463 c.p.) ~πλαστών γραμματό-
σημων.
Acro
(ουσ. αρσ.)
μονάδα επιφάνειας 0,405
εκτάριαή4047τετραγωνικάμέτρα.
Actio
(λατ.)
αγωγή, δικαίωμα, αξίωση, δι-
καίωμα άσκησης αγωγής,
~ arbitraria
αγωγή γιαπράξη, βάσει δικαστικής από-
φασης που επιδικάζει ποσό που πρέπει
να καταβληθεί στον ενάγοντα,
~ bonae
fidei
αγωγή «δικαιότητας»,
~ calumniae
αγωγήαποζημίωσηςγιαψευδήαγωγή,
~
civilis
αστικήαγωγή,
~commodati
αγω-
γή χρησιδανείου,
~ conducti
μισθωτική
αγωγήτουμισθωτήκατάτουεκμισθωτή,
~
confessoria
αγωγή συνομολόγησης
ευθύνης,
~contraria
ανταγωγή,
~damni
injuriae
αγωγή αδικοπραξίας, για απο-
ζημίωση έναντι χρηματικής ζημίας,
~de
dolomalo
αγωγήαπάτης,
~depecunia
constituta
αγωγή αποζημίωσης για τή-
ρηση υπόσχεσης εξόφλησης προυπάρ-
χουσας οφειλής,
~ depositi contraria
αγωγή του θεματοφύλακα κατά του κα-
ταθέτη του πράγματος για μη καταβλη-
θείσεςδαπάνεςφύλαξης τουπράγματος,
~ depositi directa
αγωγή επιστροφής
του πράγματος από τον καταθέτη του
πράγματος εναντίον του θεματοφύλακα
πουφυλάσσει τοπράγμακατάσυμφωνία
των μερών,
~ empti
αγωγή απόδοσης
πράγματος ή αποζημίωσης, αγωγή του
αγοραστήπρος εξαναγκασμό τουπωλη-
τήναπαραδώσει τοπράγμαπουπώλησε
σε αυτόν ή για αποζημίωση λόγω παρά-
βασηςτηςσύμβασης,
~exdelicto
αγωγή
αδικοπραξίας,
~ exercitoria
αγωγή κατά
του ιδιοκτήτηήμισθωτήπλοίου,~directa
ευθεία αγωγή,
~ furti
αγωγή αποζημίω-
σης από αδικοπραξία (κλοπή),
~ in fac-
tum
αγωγήσεσυγκεκριμένηπερίπτωση,
αγωγή που χορηγούσε ο πραίτωρ όταν
δεν υπήρχε δυνατότητα άσκησης τακτι-
κής ή ειδικής αγωγής,
~ judicati
αγωγή
εκτέλεσης, αγωγή για εκτέλεση δικαστι-
κής απόφασης επί της περιουσίας του
εναγομένου, προσωρινή καταδικαστική
απόφαση,ενώηδίκησυνεχίζειγιατονκα-
θορισμότηςποσότηταςτηςπαροχής (art.
278c.p.c.),
~ inpersonam
ενοχικήαγωγή
(κατά τουπροσώπου),
~ in rem
εμπράγ-
ματηαγωγή (σχετικάμεπράγμα),
~ insti-
toria
αγωγή κατά αντιπροσωπευομένου
γιασύμβασηπουσυνήφθηαπό τον ενά-
γονταμετοναντιπρόσωπο,
~ locati
αγω-
γήμισθωτικήτουεκμισθωτήκατάτουμι-
σθωτή,
~mixta
μικτήαγωγή,
~perpetua
αγωγήχωρίςπροθεσμία,
~negatoria
αρ-
νητική αγωγή,
~ personalis
προσωπική
αγωγή,
~pignoratitia
αγωγήενεχύρου,
~
popularis
γενικήαγωγή,αγωγήπουκάθε
έναςέχειέννομοσυμφέρονναασκήσει,
~
prosocio
αγωγήεταίρουκατάεταίρου,
~
realis
εμπράγματη αγωγή,
~ redhibito-
ria
αγωγή ακύρωσης πώλησης εξαιτίας
ελαττωμάτων του πράγματος,
~ servia-
na
αγωγή μισθωτική του εκμισθωτή για
κατάσχεση των πραγμάτων του κακο-
πληρωτή μισθωτή,
~ temporalis
αγωγή
πουπρέπειναασκηθείεντόςπροθεσμίας,
~ venditi
αγωγή πωλητή για εκτέλεση
αγοραπωλητήριαςσύμβασης, ~
adexhi-
bendum
εντολή του ανακριτή δικαστή
ναπροσκομισθούνέγγραφα,βιβλία,κ.λπ.
(βλ.artt.210,212,213c.p.c.),
~ interroga-
toria
πολιτική δικονομία: είναι η αγωγή
μετηνοποία, γιαναλυθεί μίακατάσταση
αβεβαιότητας,οδικαστήςκαλείται νακα-
θορίσει μία ημερομηνία μετά την οποία
ο δικαιούχος δεν μπορεί πια να πράξει
νομικά (να αποκτήσει ένα δικαίωμα, να
αποδεχθεί μία κληρονομιά (art. 481 c.c.),
κ.λπ.).
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32
Powered by FlippingBook