ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - page 18

108
¯¦ §¡±’ ¦š¦¡® £™™²¥Ÿ£¦Ÿ
82. […] ÅƾÑÎÍ ÒÎ ÐÎÂÌō¾ŒÅÍÎ Á¾ ÒÁ ÐÓÐÁ 66 ËÁÉ 67 ÒÎ× ËÁÍÎÍÉьÎÀ
796/2004 ÑÀÑÒȌÁ Ë×ÐÏÑÅÔÍ Ñ×ÍÄ»ÅÒÁÉ ŒÅÑÁ ËÁÉ ÑÒÅÍ ŒÅ ÒÈÍ ÅÅÌÓÎÀÑÁ ŒÅ
ÒÎÍ ËÁÍÎÍÉь¾ 1782/2003 ŒÅÒÁÐÐÀӌÉÑÈ ÒÈÕ §™ž, ÄÅÍ ŒÎÐŽ ÍÁ ÅÆÁЌÎÑÓŽ ÁÍÁ-
ÌÎÇÉËÏÕ Å½ ÅÐɍÒÏÑÅÔÕ ŒÈ ÒÈмÑÅÔÕ ÒÔÍ ËÁ;ÍÔÍ Á×ÒÏÍ Åн ÒÁ×Ò΍ÎɼÑÅÔÕ
ËÁÉ ËÁÒÁÇÐÁÆ¼Õ ÒÔÍ ÂÎÎÅÉÄÏÍ ÅŒ½ÒÎ×ÑÁÕ, ratione temporis, ÑÒÎÍ ËÁÍÎÍÉь¾
3887/92, ÄɾÒÉ ÌÌÔÕ ÓÁ ÍÎÓÅ×¾ÒÁÍ ÒÎ ÑÀÑÒȌÁ ÎÌÌÁÌ¼Õ Ñ׌ŒÎÐÆÏÑÅÔÕ Î×
ÄÉÁŒ¾ÐÆÔÑÅ Î ËÎÉÍÎÒÉË¾Õ ÍΌÎÓ»ÒÈÕ ÑÒÎ ÌÁ½ÑÉÎ ÒÈÕ ŒÅÒÁÐÐ×ӌ½ÑÅÔÕ Á×Ò¼Õ.
83. §ÁÒÑ×Í»ÅÉÁ, ÖÔÐ½Õ ÍÁ ÁÁÉÒŽÒÁÉ ÍÁ ÅÊÅÒÁÑÒŽ ÁÍ È ÅÆÁЌÎǼ, ÅƾÑÎÍ ÂÅÂÁ½-
ÔÕ ÓÁ ¼ÒÁÍ Ä×ÍÁÒ¼, ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ Á×ÒÎÀ ÒÎ× Ñ×ÑÒ¼ŒÁÒÎÕ Ë×ÐÏÑÅÔÍ ¼, ÅÍÄÅÖΌ»-
ÍÔÕ, ÎÐÉь»ÍÔÍ ÅÊ Á×ÒÏÍ ÓÁ Ñ×ÍōÁǾÒÁÍ ÄÉÎÉËÈÒÉ˼ ËÀÐÔÑÈ ÈÉ¾ÒÅÐÈ ÑÅ Åн-
ÒÔÑÈ ¾ÔÕ Á×Ò¼ ÒÎ× R. Jager, Ð»ÅÉ ÍÁ ǽÍÅÉ ÄÅËÒ¾ ¾ÒÉ, ÅƾÑÎÍ ÒÎ Ñ×ÇËÅËÐɌ»ÍÎ
ÑÀÑÒȌÁ ÄÅÍ Ñ×ÍÉÑÒ«ŒÅÒÁÇÅÍ»ÑÒÅÐÈ ÒÐ΍΍νÈÑÈ», ËÁÒ ÒÈÍ »ÍÍÎÉÁ ÒÎ× ÐÓÐÎ×
2, ÁÐÇÐÁÆÎÕ 2, ÄÅÀÒÅÐÈ ÅнÎÄÎÕ, ÒÎ× ËÁÍÎÍÉьÎÀ 2988/95, ÒÎ× Ñ×ÑÒ¼ŒÁÒÎÕ
Ë×ÐÏÑÅÔÍ Î× ÐÎÂÌ»ÅÉ Î ËÁÍÎÍÉь¾Õ 2419/2001, ¾ÔÕ ÒÐ΍΍ÎɼÓÈËÅ ŒÅ ÒÎÍ
ËÁÍÎÍÉь¾ 118/2004, ÄÅÍ ŒÎÐÎÀÍ ÎÉ Åн Á×ÒÎÀ Ð×ӌ½ÑÅÉÕ ÍÁ ÐÎÂÌÈÓÎÀÍ ÑÅ
ÅнÒÔÑÈ ¾ÔÕ Á×Ò¼ ÒÈÕ ËÀÐÉÁÕ Ä½ËÈÕ.
84. ¡ÍÒÉÓ»ÒÔÕ, […] ŒÎÐŽ ÍÁ ǽÍÅÉ Å½ËÌÈÑÈ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 39, ÁÐÇÐÁÆÎÕ 1, ÒÎ×
ËÁÍÎÍÉьÎÀ 2419/2001, ¾ÔÕ ÒÐ΍΍ÎɼÓÈËÅ ŒÅ ÒÎÍ ËÁÍÎÍÉь¾ 118/2004, ÑÅ ŒÉÁ
Ò»ÒÎÉÁ ÅнÒÔÑÈ. žÐnjÁÒÉ, È ÄÉÒÁÊÈ Á×Ò¼, È ÎÎ½Á ¾ÔÕ ÅÉÑȌÍÓÈËÅ ÑÒÈ ÑË»ÃÈ
66 ÒÈÕ ÁÐÎÀÑÁÕ ÁÎÆÑÅÔÕ, Ñ×ÍÉÑÒ «ŒÅÒÁÇÅÍ»ÑÒÅÐÈ ÒÐ΍΍νÈÑÈ» ÒÎ× ÐÓÐÎ×
10Ç ÒÎ× ËÁÍÎÍÉьÎÀ 3887/92, Ñ×ÍÉÑÒ, ÅƾÑÎÍ ÉĽÔÕ ÐÎÂÌ»ÅÉ ÁÍÏÒÁÒÎ ¾ÐÉÎ ŒÅÉ-
ÏÑÅÔÕ [ÒÎ× Ñ×ÍÎÌÉËÎÀ ÎÑÎÀ ÒΠ΍νΠÄÉËÁÉÎÀÒÁÉ ÍÁ ÌÂÅÉ Î ÇÅÔÐÇ¾Õ ÇÉÁ ÒÈÍ ÁÍÒ½-
ÑÒÎÉÖÈ ÅнÎÄÎ ÁÍÁÆÎÐÕ ÒÔÍ ÐɌÎÄÎÒ¼ÑÅÔÍ, Ä×͌ÅÉ ÒÔÍ Ñ×ÑÒȌÒÔÍ ÅÍÉÑÖÀÑÅ-
ÔÍ ÇÉÁ ÂÎÎÅÉļ], ÑÀÑÒȌÁ ȍɾÒÅÐÔÍ Ë×ÐÏÑÅÔÍ ÑÅ ÑÖ»ÑÈ ŒÅ ÅËŽÍÅÕ Î× ÐÎÂÌ»ÅÉ
È ÄÅÀÒÅÐÈ ÄÉÒÁÊÈ. £ÍÁ¾ËÅÉÒÁÉ, ōΌ»ÍÔÕ, ÑÒÎ ÁÉÒÎÀÍ ÄÉËÁÑÒ¼ÐÉÎ ÍÁ ÅÆÁЌ¾ÑÅÉ
ÁÍÁÄÐΌÉËÏÕ ÑÒÈÍ ÅнÒÔÑÈ ÒÎ× R. Jager [ÑÒÎÍ ÎÎ½Î ÁÎľÓÈËÁÍ ÁÐÁÒ׍½ÅÕ ÇÉÁ
ÒÈ ÖмÑÈ ÒÎ× 2001] ÒÉÕ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÎ× ÅÍ Ì¾ÇÔ ÐÓÐÎ× 39, ÁÐÇÐÁÆÎÕ 1.”
£Ÿš¡ ŒÅÉØ. Ñ×ÍÓ. 19.9.2009, 10249/03, Scoppola ËÁÒ ¦ÒÁ̽ÁÕ (Scoppola ®Î 2)
“108. […] ŽÍÁÉ ÑÀŒÆÔÍÎ ŒÅ ÒÈÍ ÁÐÖ¼ ÒÎ× ËÐÒÎ×Õ ÄÉËÁ½Î×, Î×ÑÉÏÄÅÕ ÒŒ¼ŒÁ ÒÈÕ
΍νÁÕ Ñ×ÍÉÑÒ ÒÎ ÐÓÐÎ 7 [ÒÈÕ £Ÿš¡], ÍÁ ÅÆÁЌ¾ØÅÉ Î ÄÉËÁÑÒ¼Õ ËÁÒ ÒÈÍ ÒɌÔнÁ
ÒÔÍ ÁÊɾÎÉÍÔÍ ÐÊÅÔÍ, ÒÈÍ ËÀÐÔÑÈ Î× Î ÍΌÎÓ»ÒÈÕ ËнÍÅÉ ÁÍÁÌÎÇÉ˼. £ÉÂÎ-
̼ ÂÁÐÀÒÅÐÈÕ ÎÉÍ¼Õ ÁÌÏÕ ËÁÉ Œ¾ÍΠōÅÉļ ÐÎÂÌō¾ÒÁÍ ËÁÒ ÒÎ ÖоÍÎ ÄɍÐÁ-
ÊÈÕ ÒÎ× ÁÄÉ˼ŒÁÒÎÕ ÓÁ ѼŒÁÉÍÅ ÅÆÁЌÎǼ, ÐÎÕ ÂÌÂÈ ÒÎ× ËÁÒÈÇÎÐÎÀŒÅÍÎ×, ÒÔÍ
ËÁ;ÍÔÍ Î× ÄÉ»Î×Í ÒÈ ÄÉÁÄÎÖ¼ ÎÉÍÉËÏÍ Í¾ŒÔÍ. £ÉÌ»ÎÍ, »ÒÑÉ ÓÁ ÁÐÁÂÌ»Î-
ÍÒÁÍ ÎÉ ÍΌÎÓÅÒÉË»Õ ÒÐ΍΍ÎɼÑÅÉÕ Î× Å½ÍÁÉ Å×ÍÎÙË»Õ ÇÉÁ ÒÎÍ ËÁÒÈÇÎÐÎÀŒÅÍÎ Î×
»ÌÁÂÁÍ ÖÏÐÁ ÐÉÍ Á¾ ÒÈÍ ËÁÒÁĽËÈ ÒÎ× ËÁÉ ÓÁ Ñ×ÍÅÖÉؾÒÁÍ È ÅÉÂÎ̼ Ë×ÐÏÑÅÔÍ
Î× ÒÎ ËÐÒÎÕ - ËÁÉ È ËÎÉÍÔͽÁ Î× Á×Ò¾ ÅˍÐÎÑԍŽ – ÓÅÔÐŽ Ì»ÎÍ ×ÅÐÂÎÌÉË»Õ.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26
Powered by FlippingBook