Background Image
Previous Page  18 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 28 Next Page
Page Background

30

ņ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ

ŲŬŷũūŭ ŠŚũũŤŮŤŭ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ.

15

ĸŨŨŴŮůŢ, šŢũ Ş›ūŧŨŢŜŢůŞŦ, Şŧŷ—Ş ŧŞŦ ›ŬŦũ

Ş›ŷ ůŤ šŦřŮůŞŮŤ, ūŦ ŮŸţŰŠūŦ ũŞ —Ťũ ›ŬūŚşŞŦũŞũ ŮůŤũ Ş›ŷ ŧūŦũūŸ ۛūşūŨś

űūŬūŨūŠŦŧśŭ šśŨŴŮŤŭ, ŚŮůŴ ŮŢ ŢŪŞŦŬŢůŦŧŚŭ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ, Şũ Ũ.Ų. ›ŞŬř ůūũ

ũŷ—ū, šŢũ ŢŜŲŞũ ›ŬūşŢŜ ŮŢ šśŨŴŮŤ ůūŰ Šř—ūŰ ůūŰŭ ŮůŤũ ŢűūŬŜŞ.

ňňň. ¨ŰũŞůŷůŤůŢŭ ŧůśŮŤŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ Ţ›Ŝ —ŚŬūŰŭ

ŞũůŦŧŢŜ—ŢũŞ ůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ

ŏŢŬŞŦůŚŬŴ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ —›ūŬŢŜ ũŞ ŞũůŨśŮŢŦ ū šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŮŸţŰŠūŭ —Ţ ůūŰŭ

ŢŦšŦŧūŸŭ —ŤŲŞũŦٗūŸŭ ŧůśŮŤŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ›ūŰ ›ŬūşŨŚ›ūũůŞŦ Ůůū ŢŨŨŤũŦŧŷ

šŜŧŞŦū ŠŦŞ Ţ›Ŝ —ŚŬūŰŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ.

1. œŬ ůŹůŰť—ş Ţť—ŬůŧŸŰťŰşŮ ţ—›ŭŚš—şŰŵŪ ŢŧŨşŧŵ—ŚŰŵŪ

ůţ şŨŝŪťŰş

ŏŨŤŬūűŷŬŤŮŤ ŠŦŞ ůŞ Ţ—›ŬřŠ—ŞůŞ šŦŧŞŦŹ—ŞůŞ ůūŰ řŨŨūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŮŢ ŞŧŜũŤůŞ

—›ūŬŢŜ ũŞ ŞũůŨŤťŢŜ Ş›ŷ ůŞ šŤ—ŷŮŦŞ şŦşŨŜŞ, ŢŜůŢ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ şŦşŨŜŞ —ŢůŞŠŬŞ-

űŹũ ŢŜůŢ ŠŦŞ ŧůŤ—ŞůūŨūŠŦŧř şŦşŨŜŞ. ŏŬřŠ—ŞůŦ Ť ŚŬŢŰũŞ ŮůŞ şŦşŨŜŞ ŞŰůř ŢŜũŞŦ

šŰũŞůś ŮŢ ū›ūŦūũšś›ūůŢ, ŧŞůř ŧŞũŷũŞ ›řũůŴŭ —ŚŮŴ šŦŧŤŠŷŬūŰ.

16

ŏŬūşŨŚ›Ţ-

ůŞŦ ŚůŮŦ ŚũŞ ŮŸŮůŤ—Ş ›ŞťŤůŦŧśŭ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤŭ, —Ţ ůŤũ ŚũũūŦŞ ŷůŦ ūŦ Ţũ ŨŷŠŴ

›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ůŜťŢũůŞŦ ŮůŤ šŦřťŢŮŤ ŧřťŢ ŢũšŦŞűŢŬŷ—ŢũūŰ, ū ū›ūŜūŭ ŧŞŦ ŢŜũŞŦ

ŞũůŦŧŢŦ—ŢũŦŧř ŮŢ ťŚŮŤ ũŞ ůŦŭ ŞũůŨśŮŢŦ.

17

ŸŮůŷŮū, —Ţ šŢšū—Śũū ůū ›Ũśťūŭ ůŴũ ۛūťŤŧūűŰŨŞŧŢŜŴũ ŧŞŦ ŧůŤ—ŞůūŨūŠŦŧŹũ

ŠŬŞűŢŜŴũ ŮůŤũ ńŨŨřšŞ,

18

Ť šŰũŞůŷůŤůŞ ŞŰůś ›ŞŬŞ—ŚũŢŦ ťŢŴŬŤůŦŧś, ŦšŜŴŭ Şũ

ū ŮŸţŰŠūŭ šŢũ ŠũŴŬŜţŢŦ ŮŢ ›ūŦŞ ŢŦšŦŧŷůŢŬŤ ›ŢŬŦūŲś ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ Ţ›ŦŧŢũůŬŹŮŢŦ

ůŦŭ ›ŬūٛřťŢŦŚŭ ůūŰ ŠŦŞ ůŤũ ŞũŞţśůŤŮŤ ŞŧŦũśůŴũ ůūŰ řŨŨūŰ ŮŰţŸŠūŰ. ŒūŸůū

—›ūŬŢŜ ũŞ ŮۗşŞŜũŢŦ ŮůŤũ ›ŬřŪŤ Şũ ūŦ ŮŸţŰŠūŦ ŧŞůūŦŧūŸũ Ůůū ŢŪŴůŢŬŦŧŷ, ŦšŜ-

Ŵŭ —řŨŦŮůŞ Şũ ū šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŮŸţŰŠūŭ ŢŜũŞŦ ŞŨŨūšŞ›ŷŭ. ņ ŧŞůřŮůŞŮŤ ŞŰůś šŢũ

›ŬŷŧŢŦůŞŦ ũŞ —ŢůŞşŨŤťŢŜ —Ţ —ŷũŤ ůŤ ťŚŮŤ ŮŢ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ŮŢ ūŨŷŧŨŤŬŤ ůŤ ŲŹŬŞ

ůūŰ ŮŰŮůś—Şůūŭ ůūŰ ŧůŤ—ŞůūŨūŠŜūŰ. ŏŬřŠ—ŞůŦ, ůŞ ŧůŤ—ŞůūŨūŠŦŧř şŦşŨŜŞ ůŤ-

ŬūŸũůŞŦ ŤŨŢŧůŬūũŦŧř. ŸŮůŷŮū, Ť ŚŬŢŰũŞ ŮŢ ŞŰůř ›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ ũŞ ŠŜũŢůŞŦ ŮůŞ

ŧŞůř ůŷ›ūŰŭ ŧůŤ—ŞůūŨūŠŦŧř ŠŬŞűŢŜŞ. ŋŢ šŢšū—Śũū, ›řũůŴŭ, ŷůŦ ŮůŞ ŧŢũůŬŦŧř

ŠŬŞűŢŜŞ ůŤŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ ůūŰ ʼnůŤ—ŞůūŨūŠŜūŰ ůŤŬŢŜůŞŦ ŢũŦŞŜū ŤŨŢŧůŬūũŦŧŷ ŞŬŲŢŜū

15. łŨ. ›ŞŬŞ›. ŮŤ—. 10.

16. łŨ. řŬťŬ. 36 ›ŞŬ. 2Ş ʼnŹšŦŧŞ ›ŢŬŜ ¨ŦŧŤŠŷŬŴũ (Ō 4194/2013).

17. ŃŦŞ ůŤũ ŚũũūŦŞ ůŤŭ ›ŞťŤůŦŧśŭ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤŭ şŨ. ŞũŞŨŰůŦŧř

ŊŬűŰůŬűŭŚŢť

, ņ Ŭūś ›ŨŤ-

ŬūűūŬŦŹũ ŮůŦŭ ŞŮůŦŧŚŭ Śũũū—Ţŭ ŮŲŚŮŢŦŭ. Œū ›ŞŬřšŢŦŠ—Ş ůŤŭ ex lege ŞŪŜŴŮŤŭ ›ŞŬūŲśŭ

ůūŰŭ, 1998, ŦšŜŴŭ Ů. 136.

18. łŨ. ůŤũ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤ ŠŦŞ ůŞ ŧŞůř ůŷ›ūŰŭ ۛūťŤŧūűŰŨŞŧŢŜŞ ŮůŤũ ŦŮůūŮŢŨŜšŞ ůŤŭ ĺũŴ-

ŮŤŭ Ł—ŜŮťŴũ œ›ūťŤŧūűŰŨřŧŴũ ńŨŨřšūŭ

(http://www.greeklandregisters.gr/

).