Background Image
Previous Page  20 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 28 Next Page
Page Background

32

ņ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ

ŞũŞŧŸ›ůūŰũ ŧŞŦ ŧŞůř ůŤũ ŢűŞŬ—ūŠś ůŤŭ ʼnŏūŨ¨ 450, Ť ū›ūŜŞ, ›řũůŴŭ, Ţũ-

šŦŞűŚŬŢŦ ŨŦŠŷůŢŬū Ţũ ›ŬūŧŢŦ—ŚũŴ, ŢűŷŮūũ ůū ţŤůūŸ—Ţũū ŢŜũŞŦ ŧŞůř ŧŸŬŦū

ŨŷŠū Ť ŧůśŮŤ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ —Ţ Ůŧū›ŷ ůŤ —ŢůŞŠŢũŚŮůŢŬŤ řŮŧŤŮŤ ůŤŭ ŞŠŴŠśŭ

ŧŞŦ, ŮŰũޛŹŭ, Ť šŜŧŤ ŧŞůř ŧŞũŷũŞ šŢũ ťŞ ŢŜũŞŦ śšŤ ŢŧŧŬޗśŭ.

22

ń›ū—ŚũŴŭ,

Ť ›ŬŞŧůŦŧś ŮŤ—ŞŮŜŞ ůūŰ ťŢٗūŸ ůŤŭ ޛŜšŢŦŪŤŭ ŢŠŠŬřűŴũ Ŵŭ —ŚŮūŰ ›ŞŬūŲśŭ

›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧś ŧŞůřŮůŞŮŤ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŢŜũŞŦ ŢŪŞŦŬŢůŦŧř

›ŢŬŦūŬŦٗŚũŤ.

ńŰŲŢŬŚŮůŢŬŤ ›ŞŬūŰŮŦřţŢůŞŦ Ť ŢũŤ—ŚŬŴŮŤ ůūŰ Ţũŷŭ ŮŰţŸŠūŰ Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤũ ›ū-

ŬŢŜŞ ůŴũ ۛūťŚŮŢŴũ ޗ›ūŬŦŧśŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ, ŢűŷŮūũ ›řũůŴŭ —ŢůŚŲŢŦ ŧŞŦ ū ŜšŦūŭ

ŮŢ ŞŰůśũ Ŵŭ ŢůŞŜŬūŭ. ĽůŞũ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ ›ŬūŮŴ›Ŧŧś ŢůŞŦŬŜŞ, Ť šŰũŞůŷůŤůŞ

ŞŰůś ›ŬūşŨޛŷůŞũ —ŚŲŬŦ ›ŬŷůŦũūŭ Ş›ŷ ůŤũ Łʼn 755 ŧŞŦ ›ŨŚūũ ŞũůŜŮůūŦŲŤ šŰũŞ-

ůŷůŤůŞ ŢŬŢŜšŢůŞŦ Ůůū řŬťŬū 254 ůūŰ Ō 4072/2012.

3. Ň ţ›ŝŢţŧūť ›ŭŚš—şŰŬŮ

ŁũůŜŮůūŦŲŢŭ šŰŮŲŚŬŢŦŢŭ ŞũŞŧŸ›ůūŰũ ŧŞŦ Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤũ ޛŜšŢŦŪŤ ›ŬřŠ—Şůūŭ ŧŞůř

ůŤũ Łʼn 901. ņ ޛŜšŢŦŪŤ ›ŬřŠ—Şůūŭ Ţũ ›ŬūŧŢŦ—ŚũŴ, ťŞ —›ūŬūŸŮŢ ũŞ ŚŲŢŦ ›ŬŞ-

ŧůŦŧś ŮŤ—ŞŮŜŞ ŮůŤũ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ ŧŦũŤůŹũ ›ŬŞŠ—řůŴũ ůūŰ Ţũŷŭ ŮŰţŸŠūŰ, ůŤũ

Ÿ›ŞŬŪŤ ůŴũ ū›ūŜŴũ ŠũŴŬŜţŢŦ ū řŨŨūŭ, šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŮŸţŰŠūŭ, ›ŬūŧŢŦ—ŚũūŰ ũŞ

—›ūŬŚŮŢŦ ũŞ ›ŬūŮšŦūŬŦŮůŢŜ Ť ŞŪŜŞ ůūŰŭ. Ÿŭ ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŷ ŮŲŢůŦŧŷ ›ŞŬřšŢŦŠ-

—Ş ťŞ —›ūŬūŸŮŢ ũŞ ŞũŞűŢŬťŢŜ ŢŧŢŜũū ůūŰ ŞŰůūŧŦũśůūŰ, ŠŦŞ ůŤũ ŢŧůŜ—ŤŮŤ ůŤŭ

ŞŪŜŞŭ ůūŰ ū›ūŜūŰ šŢũ ŞŬŧŢŜ Ť ŠũŹŮŤ ůŤŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ ŧŞŦ ůūŰ ŚůūŰŭ ›ŞŬŞŠŴŠśŭ,

ŞŨŨř Ş›ŞŦůŢŜůŞŦ Ť ŮŰũŢŧůŜ—ŤŮŤ ›ŢŬŞŦůŚŬŴ ›ŞŬŞ—ŚůŬŴũ ›ūŰ ŞũŞűŚŬūũůŞŦ ŮůŞ

ŢŦšŦŧŷůŢŬŞ ůŢŲũŦŧř ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř ůūŰ, ŮůŞ ŲŦŨŦŷ—ŢůŬŞ ›ūŰ ŚŲŢŦ šŦŞũŸŮŢŦ

ŧ.ů.Ũ.

ŸŮůŷŮū, ŷ›Ŵŭ Ť ›ŬūŞũŞűŢŬťŢŜŮŞ ޛŜšŢŦŪŤ ŢŠŠŬřűŴũ ŚůŮŦ ŧŞŦ Ť ۛŷ ŢŪŚůŞŮŤ

šŰũŞůŷůŤůŞ —›ūŬŢŜ ũŞ Ş›ūšŹŮŢŦ ۛŷ ŦšŦŞŜůŢŬŞ ŞŰŮůŤŬŚŭ ›ŬūŶ›ūťŚŮŢŦŭ, ›ūŰ

Ţũ ůŚŨŢŦ ůŤŭ ŮůŢŬūŸũ —ŢŠřŨū —ŚŬūŭ Ş›ŷ ůŤũ ›ŬŞŧůŦŧś ůŤŭ ŮŤ—ŞŮŜŞ. ńũ ›Ŭū-

ŧŢŦ—ŚũŴ, Ť ŞŪŜŴŮŤ ůūŰ šŦŧŞŦūŸŲūŰ ŮŰţŸŠūŰ šŢũ ŧŞůŢŰťŸũŢůŞŦ ř—ŢŮŞ Ůůū ŜšŦū

ůū ›ŬřŠ—Ş, ŞŨŨř ŢŧŢŜũū ›ūŰ ŢũšŦŞűŚŬŢŦ ŢŜũŞŦ Ť ŞŪŜŞ ůūŰ. ŸŮůŷŮū, ŧŞů’ ŞũůŦ-

ŮůūŦŲŜŞ ůŴũ ŷŮŴũ ŞũŞűŚŬťŤŧŞũ Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ůŤŭ ޛŜšŢŦŪŤŭ ŢŠŠŬřűŴũ, űŞŜũŢ-

ůŞŦ ũŞ ŚŲŢŦ ޛŦŧŬŞůśŮŢŦ Ť ř›ūųŤ ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůŤũ ū›ūŜŞ Ţ›ŜšŢŦŪŤ ›ŬřŠ—Şůūŭ

šŢũ —›ūŬŢŜ ũŞ šŦŞůŞŲťŢŜ ›Ŭūŭ šŦŞ›ŜŮůŴŮŤ ůūŰ ŸųūŰŭ ūŬŦٗŚũŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ.

23

ņ

›ŬŞŧůŦŧś ŮŤ—ŞŮŜŞ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ޛŜšŢŦŪŤŭ ›ŬřŠ—Şůūŭ ›ŞŬŞ—ŚũŢŦ ›ŢŬŦūŬŦٗŚũŤ,

Şŧŷ—Ş ŧŞŦ Şũ ŰŦūťŢůŤťŢŜ Ť ŞũůŜťŢůŤ ř›ūųŤ, ŞűūŸ ŠŦŞ ůŤũ řŮŧŤŮś ůŤŭ ŢŜũŞŦ

Ş›ŞŬŞŜůŤůūŭ ū ŞŧŬŦşśŭ ›ŬūŮšŦūŬŦٗŷŭ ůūŰ ›ŬřŠ—Şůūŭ, ůūŰ ū›ūŜūŰ ţŤůŢŜůŞŦ

22. łŨ.

œśŪŰţ

, ŮŢ ʼnŢŬŞ—ŚŞ/ʼnūũšŸŨŤ/ŌŜŧŞ (ޛŦ—.), ʼnŹšŦŧŞŭ ŏūŨŦůŦŧśŭ ¨Ŧŧūũū—ŜŞŭ, řŬťŬ.

450 ŞŬ. 1·

ōŧŨŬũŸ›ŬűũŬ

, ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, ůŷ—. IV, 1982, řŬťŬ. 902 ŞŬ.

ĹŪŦŧ—Ŭ

, ŮŢ őńŁʼn ńŦŮŞŠ. řŬťŬ. 901-903 ŞŬ. 3.

23. łŨ.

ōŧŨŬũŸ›ŬűũŬ

, ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, řŬťŬ. 901 ŞŬ. 9·

ĹŪŦŧ—Ŭ

, ŮŢ őńŁʼn,

řŬťŬ. 901 ŞŬ. 9.