Background Image
Previous Page  22 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 28 Next Page
Page Background

34

ņ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ

ņ ›ŞŬūŲś ůūŰ ŧŞůŞŨŷŠūŰ ŮŜŠūŰŬŞ ťŞ ŢŪۛŤŬŢůūŸŮŢ ŦšŦŞŜůŢŬŞ ůūũ šŦŧŞŦūŸŲū

ŮŸţŰŠū.

26

ņ ŢűŞŬ—ūŠś ůŤŭ ŞũŴůŚŬŴ šŦřůŞŪŤŭ, şŚşŞŦŞ, ›ŬūŶ›ūťŚůŢŦ ŷůŦ ŞũůŦ-

ŧŢŜ—Ţũū ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ Ůۗ—ŢůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ŢŜũŞŦ Ť Ş›ŷšūŮŤ ū—řšŞŭ

ŞũůŦŧŢŦ—ŚũŴũ. Ľ›Ŵŭ ŠŜũŢůŞŦ šŢŧůŷ, Ť ŚũũūŦŞ ůŤŭ ū—řšŞŭ ŞũůŦŧŢŦ—ŚũŴũ ŢŜũŞŦ ŢŰ-

ŬŸůŢŬŤ Ş›ŷ ůŤũ ŚũũūŦŞ ůŤŭ ū—řšŞŭ ›ŬŞŠ—řůŴũ. Ÿŭ ū—řšŞ ŞũůŦŧŢŦ—ŚũŴũ ŧŞůř

ůŤũ Łʼn 304 ũūŢŜůŞŦ ůū ŮŸũūŨū ŷŲŦ —ŷũū ›ŬŞŠ—řůŴũ, ŞŨŨř ŧŞŦ šŦŧŞŦŴ—řůŴũ,

ŷ—ūŦŴũ ś Şũŷ—ūŦŴũ, ›ūŰ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ Ş›ūšūťūŸũ şřŮŢŦ —ŜŞŭ ŦšŦŞŜůŢŬŤŭ ŧŞŦ ŢũŦ-

ŞŜŞŭ Śũũū—Ťŭ ŮŲŚŮŤŭ.

27

ŒŚůūŦŞ ŦšŦŞŜůŢŬŤ ŧŞŦ ŢũŦŞŜŞ Śũũū—Ť ŮŲŚŮŤ ťŞ —›ūŬūŸŮŢ

ũŞ ťŢŴŬŤťŢŜ ŷůŦ ŢŜũŞŦ ŧŞŦ Ť Ţŧ ůūŰ ũŷ—ūŰ ŢũūŲŦŧś ŮŲŚŮŤ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ, Ť ū›ūŜŞ

Ş›ūŬŬŚŢŦ Ş›ŷ ůŤũ Łʼn 1400.

łŞŮŦŧŷ ޗ›ŷšŦū ŮůŤũ ŢŰťŢŜŞ ŢűŞŬ—ūŠś ůŤŭ Łʼn 304 Ţũ ›ŬūŧŢŦ—ŚũŴ ůŜťŢůŞŦ Ş›ŷ

ůū ŷůŦ ŧŞůř ůŤũ ŧŬŞůūŸŮŞ ř›ūųŤ, ŷ›Ŵŭ šŦŞůۛŹťŤŧŢ ŮůŤũ Łŏ ŎŨ 28/1996,

28

«ť şūŝŵůť ůű——ţŰŬųŜŮ ůŰş ş›ŬŨŰŜ—şŰş ţŝŪşŧ ŨşŰ’ şŭųŜŪ ţŪŬųŜ şūŝşŮ, ŢťũşŢŜ

ųŭť—şŰŧŨŜ ţŪŬųŜ, şŪŰŧŨţŝ—ţŪŬ ۝٠Ŭ›ŬŝşŮ ş›ŬŰţũţŝ ť ųŭť—şŰŧŨŜ ş›ŬŰŝ—ťůť ŰťŮ

›ţŭŧŬűůŧşŨŜŮ şŹūťůťŮ ŰŬű ű›ŬųŭśŬű ůűŤŹšŬű ›Ŭű ›ŭŬśŭųţŰşŧ ş›Ÿ Űť ůű—ŠŬ-

ũŜ ŰŬű ŢŧŨşŧŬŹųŬű»

ŲŴŬŜŭ ›řũůŴŭ ũŞ Ş›ūŧŨŢŜŢůŞŦ Ť ŦŧŞũū›ūŜŤŮŤ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ

—Ţ Ş›ŷšūŮŤ ŞŰůūŸŮŦŴũ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧŹũ ŮůūŦŲŢŜŴũ, ŨŞ—şřũūũůŞŭ ۛŷųŤ ŧŞŦ ůŤ

ŬŸť—ŦŮŤ ůŤŭ Łʼn 297 Ţš. 2.

29

ŋŢ šŢšū—Śũū ŷůŦ Ť Łʼn 304 ›ŬūşŨŚ›ŢŦ ůŤũ ŢŠŲŢŜŬŦŮŤ ŧŞůŞŨŷŠūŰ ŧŞŦ ŷůŞũ ūŬŦ-

ٗŚũū ›ŬŷŮŴ›ū šŢũ ۛūŲŬŢūŸůŞŦ ŮŢ Ş›ŷšūŮŤ, ŞŨŨř ūűŢŜŨŢŦ Ş›ŨŹŭ ũŞ ›ŞŬř-

ŮŲŢŦ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ ū—řšŞ ŞũůŦŧŢŦ—ŚũŴũ, Ť ŢűŞŬ—ūŠś ůŤŭ ťŞ śůŞũ šŰũŞůś,

ŧŞŦ ťŞ ›ŞŬūŰŮŜŞţŢ ŞũŞ—űŜşūŨŞ ›ŬŞŧůŦŧŷ ŢũšŦŞűŚŬūũ, Şũ Ť ŞŪŜŴŮŤ ›ŞŬūŲśŭ

›ŨŤŬūűūŬŦŹũ —›ūŬūŸŮŢ ũŞ ťŢ—ŢŨŦŴťŢŜ ŮŢ řŨŨŤ ũū—Ŧŧś şřŮŤ, Ť ū›ūŜŞ ŧŞŦ ŞũŞ-

ţŤůřůŞŦ ŮůŤ ŮŰũŚŲŢŦŞ.

26. łŨ. ŧŞŦ ŮůŤ ŃŢŬ—ŞũŜŞ § 1379 (1) ŠŢŬ—Łʼn.

27. łŨ.

ŊŭťŰŧŨŸ

, ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, řŬťŬ. 304 ŞŬ. 2·

ŐţŭŚŨť

, ŮŢ őńŁʼn, řŬťŬ.

304 ŞŬ. 2.

28. ¨Ť—ūŮŦŢۗŚũŤ Ůůūũ ŁŬ— 1996, 223.

29. ŋŢ ůŤũ ř›ūųŤ ŞŰůś ŮŰũůřŮŮŢůŞŦ ŧŞŦ Ť ŧŬŞůūŸŮŞ ř›ūųŤ ŮůŤ ťŢŴŬŜŞ. łŨ.

ŊŬű—ŚŪŰŬ

,

ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧŷ ¨ŜŧŞŦū ň, 1988, Ů. 204·

ōŧŨŬũŸ›ŬűũŬ

, ņ ŞŪŜŴŮŤ Ůۗ—ŢůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś-

—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ, 1993, Ů. 111 ŧŞŦ

ŰŬŪ ŝŢŧŬ

, Ōū—ūŨūŠŦŞŧŚŭ ŢŪŢŨŜŪŢŦŭ…

3

, ŦšŜŴŭ Ů. 32·

Œ›űŭŧŢŚŨť

, ŎŦŧ¨, ŞŬ. 53.7 (Š)· ¨ŴŬś, őŲŷŨŦū ŮůŤũ Łŏ ŎŨ 28/1996, Ōūł 1997, 597 ޛ.

ŏŬşŨ.

ŊŬűŪŬűšśŭť-ŌşŪŵũţŢŚŨť

, ŎŦŧ¨ ň

5

, Ů. 251-252. ŏŬşŨ.

ńşŤŜ

, Œū ũŚū ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧŷ

¨ŜŧŞŦū, ůŞ ›ŬūşŨś—ŞůŞ, 1985, Ů. 42 ›ūŰ šŚŲŢůŞŦ —ŷũū ůŤ ŲŬŤ—ŞůŦŧś Ş›ŷšūŮŤ ůŴũ Ş›ū-

ŧůŤ—řůŴũ. ŁũůŜťŢůŞ, Ť ŧŞů’ ŞŬŲśũ ŞŰůūŸŮŦŞ Ş›ŷšūŮŤ ůŴũ Ş›ūŧůŤ—řůŴũ ›ŬūŧŬŜũŢůŞŦ

Ş›ŷ ůūŰŭ

¨ţũťšŧŚŪŪť/ŊŬűŰůŬűŭŚŢť

, ŎŦŧūŠŢũŢŦŞŧŷ ¨ŜŧŞŦū ňň, 1987, § 187·

ŒŰşŦŸ›ŬűũŬ

,

ŁŰůūŸŮŦŞ ś ŲŬŤ—ŞůŦŧś Ş›ŷšūŮŤ ůŴũ Ş›ūŧůŤ—řůŴũ Łʼn 1400, ʼnŬŦůń 1998/1, Ů. 249 ޛ.·

ŒŰşŦŸ›ŬűũŬ/Őş›şŢŬ›ŬŹũŬű-Ŋũş—şŭŜ

, ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, řŬťŬ. 1400-

1402 ŞŬ. 37·

ŋśŨŨş

, ŮŢ őńŁʼn, řŬťŬ. 1400 ŞŬ. 17·

ņţŭŠŬšŧŚŪŪť

, ņ ޛŞũŞűūŬř ůŤŭ ›ŬūŤ-

ŠūŸ—ŢũŤŭ ŧŞůřŮůŞŮŤŭ Ŵŭ ůŬŷ›ūŭ Ş›ūŧŞůřŮůŞŮŤŭ ůŤŭ ţŤ—ŜŞŭ, 2006, Ů. 337.