Background Image
Previous Page  21 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 28 Next Page
Page Background

ńŨŚũŤ ŅŢŬşūŠŦřũũŤ

33

Ť ޛŜšŢŦŪŤ ŧŞŦ šŢũ ŞŬŧŢŜ Ť ŠŢũŦŧś ŞũŞűūŬř ŮŢ —ŦŞ ū—řšŞ ›ŬŞŠ—řůŴũ (›.Ų.

›ŢŬŦŢŲŷ—ŢũŞ ťŰŬŜšŞŭ).

24

4. ŅŪŢŧŚ—ţůŬ ůű—›śŭşů—ş

ŋŢ şřŮŤ ůŦŭ ›ŬūŞũŞűŢŬťŢŜŮŢŭ šŦŞůřŪŢŦŭ, —Ţ ůŦŭ ū›ūŜŢŭ —›ūŬūŸũ ũŞ Ş›ūŧůŤťūŸũ

›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ Ţ›Ŝ —ŚŬūŰŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ůūŰ Ű›ŷŲŬŢūŰ ŮŰţŸŠūŰ, —ŷũū

›ŢŬŦūŬŦٗŚũŞ ŢŜũŞŦ šŰũŞůś Ť řũůŨŤŮŤ Ş›ŷ ůūũ ŚũŞ ŮŸţŰŠū ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŮŢ

ŮŲŚŮŤ —Ţ ůŤũ ŞŸŪŤŮŤ ůŤŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ ůūŰ ŧŞůř ůŤ šŦřŬŧŢŦŞ ůūŰ Šř—ūŰ. ŏŬŞŧůŦ-

ŧř ŢŜũŞŦ šŰŮŲŢŬśŭ Ť řũůŨŤŮŤ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ŞŧŜũŤůŞ, Şũ ū šŦŧŞŦūŸŲūŭ šŢũ

ŠũŴŬŜţŢŦ ›ūŸ —›ūŬŢŜ ũŞ şŬŜŮŧūũůŞŦ. ŋŢŠŞŨŸůŢŬŞ ›ŬūşŨś—ŞůŞ ŞũŞŧŸ›ůūŰũ Ŵŭ

›Ŭūŭ ůūũ ›ŬūŮšŦūŬŦٗŷ ůŤŭ ŧŦũŤůśŭ ›ŢŬŦūŰŮŜŞŭ ůūŰ Ű›ŷŲŬŢūŰ ŮŰţŸŠūŰ, ŷŲŦ ůŷŮū

ŷůŞũ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ ›ŬřŠ—ŞůŞ ŧŞťŤ—ŢŬŦũśŭ ŲŬśŮŤŭ, ›ūŰ ŢŜũŞŦ ŧŞůř ŧŞũŷũŞ ŧŞŦ

›ŢŬŦūŬŦٗŚũŤŭ ŞŪŜŞŭ, ŞŨŨř ŦšŜŴŭ ŷůŞũ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ›ūŰ

ŮŲŢůŜţūũůŞŦ —Ţ ޛŢũšŰůŦŧŚŭ šŬŞŮůŤŬŦŷůŤůŢŭ ůūŰ Ű›ūŲŬŚūŰ. ŎŦ Ţũ ŨŷŠŴ šŰŮŲŚŬŢŦ-

Ţŭ ūűŢŜŨūũůŞŦ Ůůū ŷůŦ ŮůŤũ ūŰŮŜŞ ›ŬūŧŢŦ—ŚũūŰ ũŞ ŞũůŨŤťūŸũ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ

ůŞ Ţ›Ŝ —ŚŬūŰŭ ›ŢŬŦūŰŮŦŞŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ůūŰ Ű›ūŲŬŚūŰ ŮŰţŸŠūŰ, ŢŜũŞŦ Ş›ŞŬŞŜůŤůū

ū šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŮŸţŰŠūŭ ũŞ ŚŲŢŦ śšŤ ŮůŤ šŦřťŢŮś ůūŰ Ţ›ŞŬŧś ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤ, ŚůŮŦ

ŹŮůŢ ũŞ ŢŜũŞŦ ŮŢ ťŚŮŤ ũŞ ůŞ ŢŪŢŦšŦŧŢŸŮŢŦ. ŋŢ šŢšū—Śũū ŷůŦ ŮŰŲũř ůūŸůū šŢũ

ŮۗşŞŜũŢŦ, Ş›ŞŬŞŜůŤůŤ ŢŜũŞŦ Ť ŞũŞţśůŤŮŤ —ŦŞŭ ŠŢũŦŧŷůŢŬŤŭ ũū—Ŧŧśŭ şřŮŤŭ ŠŦŞ

ůŤ ťŢ—ŢŨŜŴŮŤ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ›ŞŬūŲśŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůū ŮŸũūŨū ůŴũ Ş›ūŧůŤ-

—řůŴũ (ŧŞŦ ůŤŭ ŞŪŜŞŭ ůūŰŭ).

ňV. ŁũŞţśůŤŮŤ ũū—Ŧŧśŭ şřŮŤŭ ŠŦŞ ůŤ ťŢ—ŢŨŜŴŮŤ

ŠŢũŦŧśŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤŭ ŠŦŞ ůū ŮŸũūŨū

ůŴũ Ş›ūŧůŤ—řůŴũ

1. Ŕ›Ŭųŭśŵůť ţšųţŝŭŧůťŮ ŨşŰşũŸšŬű ŨşŰŚ ŰťŪ łŊ 304;

Ÿŭ ›ŬŹůŤ ŮŧŚųŤ ŠŦŞ ůŤũ řũůŨŤŮŤ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ Ůůū ŮŸ-

ũūŨŷ ůūŰŭ, ťŞ —›ūŬūŸŮŢ ũŞ ŢŪŢůŞŮůŢŜ Ť šŰũŞůŷůŤůŞ ŢűŞŬ—ūŠśŭ ůŤŭ Łʼn 304.

őŸ—űŴũŞ —Ţ ůŤ šŦřůŞŪŤ ŞŰůś, ŷ›ūŦūŭ ŚŲŢŦ ۛūŲŬŚŴŮŤ ũŞ Ş›ūšŹŮŢŦ ū—řšŞ

ŞũůŦŧŢŦ—ŚũŴũ ūűŢŜŨŢŦ ũŞ ŢŠŲŢŦŬŜŮŢŦ Ůůūũ šŦŧŞŦūŸŲū ŧŞůřŨūŠū ůŴũ ŮůūŦŲŢŜŴũ

ůŤŭ ū—řšŞŭ. ŋŢ ůŤũ ŢŠŲŢŜŬŦŮŤ ůūŰ ŧŞůŞŨŷŠūŰ ū šŦŧŞŦūŸŲūŭ šŢũ Ş›ūŧůř —ŷũū

Ş›Ũś ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤ, ŞŨŨř, ŷ›Ŵŭ ŲŞŬŞŧůŤŬŜţŢůŞŦ, ‘šŦŞŧŢŧŬŦ—ŚũŤ ›ŨŤŬūűŷŬŤ-

ŮŤ’, šŤŨŞšś ŢŪŢŦšŦŧŢۗŚũŢŭ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ.

25

24. łŨ.

ōŧŨŬũŸ›ŬűũŬ

, ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, řŬťŬ. 901, ŞŬ. 10·

ĹŪŦŧ—Ŭ

, ŮŢ őńŁʼn,

řŬťŬ. 901 ŞŬ. 8.

25. łŨ.

ŊŬűŰůŬűŭŚŢť

, ņ Ŭūś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ…, Ů. 347.