Background Image
Previous Page  25 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 28 Next Page
Page Background

ńŨŚũŤ ŅŢŬşūŠŦřũũŤ

37

ŢŦŮūšś—ŞůŞ ůūŰ ›ŬŹŤũ ŮŰţŸŠūŰ ›ūŰ ŢŜũŞŦ Ş›ŞŬŞŜůŤůŢŭ ŠŦŞ ůū ŧŞťūŬŦٗŷ ůūŰ

ŸųūŰŭ ůŤŭ šŦŞůŬūűśŭ. őŸ—űŴũŞ —řŨŦŮůŞ —Ţ ůū Ţš. 2 ůŤŭ šŦřůŞŪŤŭ ŞŰůśŭ,

«Ōţ

şŝŰťůť ţŪŸŮ ş›Ÿ ŰŬűŮ ›ŭźťŪ ůűŤŹšŬűŮ, ›Ŭű ŢŧşŠŧŠŚŤţŰşŧ —śůŵ ŰŬű şŭ—ŬŢŝ-

Ŭű ţŧůşššţũśş, Ŭ ţŭšŬŢŸŰťŮ, ť şŭ—ŸŢŧş ű›ťŭţůŝş Ũşŧ Ŭ şŭ—ŸŢŧŬŮ ŬŧŨŬŪŬ—ŧŨŸŮ

śŲŬŭŬŮ ţŝŪşŧ ű›Ŭųŭţŵ—śŪŬŧ Ūş ŢŝŪŬűŪ ŨŚŦţ ųŭŜůŧ—ť ›ũťŭŬŲŬŭŝş šŧş ŰťŪ ›ţ-

ŭŧŬűůŧşŨŜ ŨşŰŚůŰşůť ŰŬű ŚũũŬű ůűŤŹšŬű Ũşŧ ›ŭŬ›ŚŪŰŵŪ šŧş Űş ţŧůŬŢŜ—şŰŚ

ŰŬű»

.

Ľ›Ŵŭ ›ŬūŧŸ›ůŢŦ Ş›ŷ ůū ŠŬř——Ş ůŤŭ Łʼn 1445, Ůŧū›ŷŭ ůŤŭ ŢŜũŞŦ ŷŲŦ —ŷũū Ť

šŦŢŰŧŷŨŰũŮŤ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ ũŞ ťŢ—ŢŨŦŹŮŢŦ ůū šŦŧŞŜŴ—Ş šŦŞůŬūűśŭ ůūŰ ŞŨŨř ŧŞŦ

ū ŧŞťūŬŦٗŷŭ ůūŰ ŸųūŰŭ ůŤŭ. ŏŬřŠ—ŞůŦ, Ť Ţũ ŨŷŠŴ ŬŸť—ŦŮŤ ŢŜũŞŦ ›ŬŷŮűūŬŤ

ŠŦŞ ůŤũ ޛŜůŢŰŪŤ ůūŰ Ţ›ŦšŦŴŧŷ—ŢũūŰ Ůŧū›ūŸ. Łũ ŧŞŦ Ť Ůŧū›Ŧ—ŷůŤůŞ ůŤŭ ŲŬśŮŤŭ

ůūŰ ŢŦŮŞŠŠŢŨŚŞ Ŵŭ “šŦŞŧū—ŦŮůś ŢŠŠŬřűŴũ” —›ūŬŢŜ ũŞ Ş—űŦŮşŤůŤťŢŜ,

39

›ř-

ũůŴŭ šŢũ ŲŴŬŢŜ Ş—űŦşūŨŜŞ ŷůŦ Ť šŰũŞůŷůŤůŞ řũůŨŤŮŤŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ, ŷŲŦ —ŷũū

Ş›ŷ ůūũ řŨŨū ›ŬŹŤũ ŮŸţŰŠū, ŞŨŨř ŧŞŦ Ş›ŷ ůŬŜůūŰŭ (ŢŬŠūšŷůŤ, ŚűūŬū ŧŞŦ

ŧřťŢ řŨŨŤ ŞŬ—ŷšŦŞ Ű›ŤŬŢŮŜŞ, ŚũũūŦŞ ›ūŰ ŢŬ—ŤũŢŸŢůŞŦ šŦŞŮůŞŨůŦŧř Ş›ŷ ůŤ ũū-

—ūŨūŠŜŞ) ŢŜũŞŦ ŦšŦŞŜůŢŬŞ ŮŤ—ŞũůŦŧś ŧŞŦ ŠŦŞ ůūŰŭ šŸū ŮŰţŸŠūŰŭ. ņ ۛūŲŬŚŴŮŤ

ůŴũ šŦūŦŧŤůŦŧŹũ ŞŬŲŹũ ũŞ ŲūŬŤŠūŸũ ŚŠŠŬŞűŞ ŮŢ ŦšŦŹůŢŭ ›ūŰ šŦŧŞŦūŨūŠūŸũ

Śũũū—ū ŮۗűŚŬūũ ›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ, řŨŨŴŮůŢ, Şũ ŧŞŦ —Ţ ūŬŦٗŚũūŰŭ ›ŢŬŦūŬŦٗūŸŭ,

ŧŞŦ Ş›ŷ ůū řŬťŬū 5 ůūŰ ʼnŹšŦŧŞ ¨ŦūŦŧŤůŦŧśŭ ¨ŦŞšŦŧŞŮŜŞŭ (Ō 2690/1999).

ņ ŮŤ—ŞŮŜŞ ůŤŭ ŬŸť—ŦŮŤŭ ůŤŭ Łʼn 1445 ŮŰũŜŮůŞůŞŦ ŦšŜŴŭ ŮůŤũ řŬŮŤ ůūŰ űūŬūŨū-

ŠŦŧūŸ Ş›ūŬŬśůūŰ, ›ūŰ Ţ›ŚŬŲŢůŞŦ ŮůŦŭ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ›ūŰ Ţ—›Ŝ›ůūŰũ Ůůū ›ŢšŜū

ŢűŞŬ—ūŠśŭ ůŤŭ. ņ řŬŮŤ ůūŰ űūŬūŨūŠŦŧūŸ Ş›ūŬŬśůūŰ ŮůŦŭ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ŞŰůŚŭ,

›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ, ŢŪřŨŨūŰ, ŬŤůř ŧŞŦ ŮůŤ űūŬūŨūŠŦŧś ũū—ūťŢŮŜŞ.

40

ŁŪŜţŢŦ, ›řũůŴŭ,

ũŞ Ţ›ŦŮŤ—ŞũťŢŜ ŷůŦ Ůůū ›ŞŬŢŨťŷũ ūŦ ŢűūŬŜŢŭ śůŞũ ŦšŦŞŜůŢŬŞ Ţ›ŦűŰŨŞŧůŦŧŚŭ

Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤ ŲūŬśŠŤŮŤ ůŴũ ŮŲŢůŦŧŹũ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ, ›ŞŬŚŲūũůŞŭ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ

—ŷũū ŠŦŞ ůŞ ŢŦŮūšś—ŞůŞ ŧŞŦ ŷŲŦ ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤũ ›ŢŬŦūŰŮŜŞ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ. őůŤ —Ţ-

ůŞşūŨś ůŤŭ ›ŬŞŧůŦŧśŭ ŞŰůśŭ ŮŰũŚşŞŨŢ Ť ŮŲŢůŦŧř ›ŬŷŮűŞůŤ ŢŠŧŸŧŨŦūŭ ůūŰ

ńŦŮŞŠŠŢŨŚŞ ůūŰ ŁŬŢŜūŰ ŏřŠūŰ 7/2012,

41

Ť ū›ūŜŞ ŧŞŦ ŚšŴŮŢ ŚũŞŰŮ—Ş ŠŦŞ ůŤũ

39. őŤ—ŢŦŹũŢůŞŦ ŷůŦ ū ŢŦŮŞŠŠŢŨŚŞŭ šŢũ ۛŢŦŮŚŬŲŢůŞŦ Ůůūũ ŚŨŢŠŲū ůŴũ ūŰŮŦŞŮůŦŧŹũ ›ŬūŶ-

›ūťŚŮŢŴũ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ, ŞŨŨř —ŷũū ůŴũ ůۛŦŧŹũ ›ŬūŶ›ūťŚŮŢŴũ (ŮůŤũ ūŰŮŜŞ šŤŨ. ŷůŦ ū

ŞŦůŹũ ŢŜũŞŦ ū ›ŬŹŤũ ŮŸţŰŠūŭ). łŨ.

ŒŨŬŭŝŪť-Őş›şŭŭťšŬ›ŬŹũŬű/ŋśŨŨş

, ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦř-

šŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, řŬťŬ. 1445 ŞŬ. 3·

ŅűůŰŭşŰŝŬű

, ŮŢ őńŁʼn, řŬťŬ. 1445 ŞŬ. 2·

ŊŬűŪŬűšś-

ŭť-ŌşŪŵũţŢŚŨť

, ŎŦŧ¨ ň

5

, Ů. 495·

ńţŵŭšŧŚŢť

, ŎŦŧ¨, § 21 ŞŬ. 46. ŃŦŞ ŠŢũŦŧŷůŢŬŤ ŧŬŦůŦŧś

ŠŦŞ ůŤũ ŢŦŮŞŠŠŢŨŦŧś ›ŞŬŞŠŠŢŨŜŞ ŲūŬśŠŤŮŤŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ şŨ.

ŕűŰŭŚŨť

, ņ ŢŦŮŞŠŠŢŨŦŧś

›ŞŬŞŠŠŢŨŜŞ ŲūŬśŠŤŮŤŭ ŢŠŠŬřűŴũ, ńűŤ—¨¨ 2009, 250 ޛ. ŮŢ 252.

40. łŨ. ›ŨŚūũ řŬťŬ. 17 ›ŞŬ. 1 ŮůūŦŲ. ţ ůūŰ ʼnŹšŦŧŞ ŔūŬūŨūŠŦŧśŭ ¨ŦŞšŦŧŞŮŜŞŭ (Ō 4174/2013).

ŁũůŜŮůūŦŲŢŭ śůŞũ ŬŰť—ŜŮŢŦŭ ůūŰ ›ŬūŵŮŲŸŮŞũůūŭ ʼnŔń (řŬťŬ. 85 ›ŞŬ. 5 ŮůūŦŲ. Ş Ō

2238/1994) ŧŞťŹŭ ŧŞŦ Ůůūũ ޛŜŮŤŭ ›ŬūŵŮŲŸŮŞũůŞ Ō 3842/2010 ŠŦŞ ůŤ űūŬūŨūŠŜŞ ŞŧŦ-

ũśůŴũ (řŬťŬ. 46 ›ŞŬ. 3 ŮůūŦŲ. Ş). őůūũ ũŚū ʼnŔń (Ō 4172/2013) ŧŞŦ Ůůūũ ńŌŔňŁ (Ō

4223/2013) šŢũ ›ŢŬŦŨŞ—şřũŢůŞŦ ›ŨŚūũ šŦřůŞŪŤ ŠŦŞ ůū Ş›ŷŬŬŤůū, ŞűūŸ ŞŰůś ›ŢŬŦŨś-

űťŤŧŢ Ůůūũ ʼnŔ¨.

41. Ōūł 2013, 390 ޛ., —Ţ ŮŲŷŨŦū

ʼnŵşŨţŧ—ŝŢť

.