Background Image
Previous Page  23 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 28 Next Page
Page Background

ńŨŚũŤ ŅŢŬşūŠŦřũũŤ

35

2. ňţ—ţũŝŵůť šţŪŧŨŜŮ ű›ŬųŭśŵůťŮ šŧş ›şŭŬųŜ ›ũťŭŬŲŬŭŧźŪ

ůŰťŪ şŭųŜ ۝٠ŨşũŜŮ ›ŝůŰťŮ

ņ ŬŤůś ťŚŮ›ŦŮŤ —ŜŞŭ ŠŢũŦŧśŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ŠŦŞ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ Ş›ūŰŮŦřţŢŦ

Ş›ŷ ůūũ ŢŨŨŤũŦŧŷ ŁŮůŦŧŷ ʼnŹšŦŧŞ. ŸŮůŷŮū, ŮŢ ŞŰůŷũ —›ūŬŢŜ ũŞ ŞũŢŰŬŢťŢŜ

›Ũśťūŭ ޛŜ —ŚŬūŰŭ šŦŞůřŪŢŴũ ›ūŰ Ű›ūŲŬŢŹũūŰũ ŚũŞ ›ŬŷŮŴ›ū ũŞ ›ŞŬřŮŲŢŦ

›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ŮŢ řŨŨū.

30

őůŤũ ŞũŴůŚŬŴ şřŮŤ, ŚŲŢŦ ۛūŮůŤŬŦŲťŢŜ Ť ř›ūųŤ, Ť

ū›ūŜŞ ŧŞŦ űŞŜũŢůŞŦ ũŞ ŚŲŢŦ ޛŦŧŬŞůśŮŢŦ ŮůŤ ťŢŴŬŜŞ, ŷůŦ ūŦ ŢŦšŦŧŷůŢŬŢŭ šŦŞůř-

ŪŢŦŭ ›ūŰ ŢŦŮřŠūŰũ —ŤŲŞũŦٗūŸŭ řũůŨŤŮŤŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŮŰũŦŮůūŸũ ŚŧűŞũŮŤ

ůŤŭ ŞũůŦŧŢŦ—ŢũŦŧśŭ ŧŞŨśŭ ›ŜŮůŤŭ,

31

Ş›ŷ ůŤũ ū›ūŜŞ ŧŞŦ —›ūŬŢŜ ũŞ ŞũůŨŤťŢŜ, ۛŷ

›ŬūŶ›ūťŚŮŢŦŭ, —ŦŞ ŠŢũŦŧŷůŢŬŤ ۛūŲŬŚŴŮŤ ŠŦŞ ůŤũ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ.

32

Ÿŭ

ůŚůūŦŞ ›ŬūŶ›ŷťŢŮŤ, ŞũŞűŚŬŢůŞŦ ŦšŜŴŭ Ť ŞšŰũŞ—ŜŞ ůūŰ šŦŧŞŦūŸŲūŰ ũŞ ŞũůŨśŮŢŦ

ū ŜšŦūŭ ›ŨŤŬūűūŬŜŢŭ ›ūŰ ŞũŞűŚŬūũůŞŦ ŮůŤũ ŚŧůŞŮŤ ůŴũ šŦŧŞŦŴ—řůŴũ ůūŰ,

Ş›ŷ ŨŷŠū ›ūŰ šŢũ ŞũřŠŢůŞŦ ŮŢ šŦŧś ůūŰ Ű›ŞŦůŦŷůŤůŞ,

33

ŷ›Ŵŭ ŮŰŲũř —›ūŬŢŜ ũŞ

ŮۗşŞŜũŢŦ —Ţůř ůŤ ŨśŪŤ ūŬŦٗŚũŤŭ Śũũū—Ťŭ ŮŲŚŮŤŭ.

34

őŸ—űŴũŞ —Ţ ůŞ ŞũŴůŚŬŴ, ŮŰũޛŹŭ, —›ūŬŢŜ ũŞ ŞũŞŠũŴŬŦŮůŢŜ Ůůūũ ŮŸţŰŠū

›ūŰ Ţ›ŦťŰ—ŢŜ ũŞ ŞŮŧśŮŢŦ ůŤũ ŞŪŜŴŮś ůūŰ ŠŦŞ Ůۗ—ŢůūŲś ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůūŰ

řŨŨūŰ ŮŰţŸŠūŰ ůū šŦŧŞŜŴ—Ş ũŞ ›ŨŤŬūűūŬŤťŢŜ ŠŦŞ ŞŰůř, ŞűūŸ ŲŴŬŜŭ ůŤũ Ţũ

ŨŷŠŴ ›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤ šŢũ —›ūŬŢŜ ũŞ ŞŮŧśŮŢŦ ůŤũ ŞŪŜŴŮŤ.

35

ĺůŮŦ ŧŞŨŸ›ůŢůŞŦ ůū

(ŞŧūŸŮŦū) ŧŢũŷ ›ūŰ ›ŬūŧŸ›ůŢŦ Ş›ŷ ůŤũ Ş›ūŰŮŜŞ ŮŲŢůŦŧśŭ ŬŸť—ŦŮŤŭ. ņ Ţũ ŨŷŠŴ

ŞŪŜŴŮŤ ŠŦŞ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ťŞ ŧŞůŢŰťŸũŢůŞŦ şŚşŞŦŞ —ŷũū ŧŞůř ůūŰ řŨ-

30. łŨ. Ũ.Ų. Łʼn 303, 304, 456, 519, 718, 755, 1445, 1880, 1964.

31. łŨ.

Őş›şŪŰŵŪŝŬű

, ņ ŧŞŨś ›ŜŮůŦŭ ŢŦŭ ůū ŁŮůŦŧŷũ ¨ŜŧŞŦūũ, 1957, Ů. 204·

Kerameus

, IPrax

1990, 229. ŏŬşŨ.

ŊŬű—ŚŪŰŬ

, ņ ۛūŧŢŦ—ŢũŦŧś ŧŞŨś ›ŜŮůŦŭ, 1958, Ů. 49.

32. łŨ.

ŋŧŰŤţŭŸ›ŬűũŬ

, ŮŢ ńŬ—Łʼn, řŬťŬ. 304 ŞŬ. 5· ŏŞ›ŞũůŴũŜūŰ, ŷ.›., Ů. 204·

ŊŭťŰŧŨŸ

,

ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, řŬťŬ. 304 ŞŬ. 6·

ŒŰşŦŸ›ŬűũŬ

, ŃŢũŦŧŷ ńũūŲŦŧŷ ¨ŜŧŞŦū,

2004, § 5 ŞŬ. 87·

Kerameus

, IPrax 1990, 229·

ŐţŭŚŨť

, ŮŢ őńŁʼn, řŬťŬ. 304 ŞŬ. 4. őŢ ŞũŞ-

űūŬř ŮůŤũ ŞũŴůŚŬŴ šŰũŞůŷůŤůŞ ›ŬūşŞŜũŢŦ ŧŞŦ Ť

ŊŬŰŤŚ—›şůť

, őŲŷŨŦū ŮŢ OLG Stuttgart

7.2.1989, ŮŢ Ł›ŷųŢŦŭ ŧŞŦ ŦšŚŢŭ ŮŢ ŢŬ—ŤũŢŰůŦŧř ţŤůś—ŞůŞ ůūŰ ŁŮůŦŧūŸ ¨ŦŧŞŜūŰ, 2006, Ů.

282-283. ŏŬşŨ.

ŕŬűŭŨŧźŰť

, ńŨŨŤũŦŧŷ ńũūŲŦŧŷũ ¨ŜŧŞŦūũ. ŃŢũŦŧŷũ —ŚŬūŭ, ůŢŸŲ. 2, 1966,

§ 33 Ů. 486 ŮŤ—. 3, —Ţ ŞũŞűūŬř ŮůŤ ŠŢŬ—ŞũŦŧś ũū—ūŨūŠŜŞ. ŁũůŜťŢůūŭ —Ţ ůŤũ ŞũŞŠũŹ-

ŬŦŮŤ ŠŢũŦŧśŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ›ŞŬūŲśŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ū

ŊŬűŰůŬűŭŚŢťŮ

, ņ Ŭūś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ…,

Ů. 313 ޛ.

33. łŨ.

ŋŧŰŤţŭŸ›ŬűũŬ

, ŷ.›.·

ŊŭťŰŧŨŸ

, ŮŢ Łʼn ŃŢŴŬŠŦřšŤ/őůŞťŷ›ūŰŨūŰ, řŬťŬ. 304 ŞŬ.

Jayme/Bissias

, Auskunftsanspruch und ausländisches Ehegüterrechtsstatut – Zur

Fortbildung griechischen Rechts durch deutsche Gerichte, IPrax 1988, 94 ޛ., ŮŢ 95

ŮŤ—. 16·

Kerameus

, IPrax 1990, 229.

34. ŏŬşŨ.

ŒŰşŦŸ›ŬűũŬ

, ŃŢũńũūŲ, § 5 ŞŬ. 87.

35. ŏŬşŨ. Ůůū ŠŢŬ—ŞũŦŧŷ šŜŧŞŦū

Mayer

, ŮŢ BeckOK, § 1379 ŞŬ. 7, —Ţ ŞũŞűūŬř ŮůŤ ťŢ—ŢŨŜŴ-

ŮŤ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ŠŦŞ ›ŞŬūŲśŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŮůŤũ Ţũ ŨŷŠŴ ŠŢũŦŧś ŞŪŜŴŮŤ, ŷůŞũ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ

ŠŦŞ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ›ūŰ šŢũ ŧŞŨŸ›ůūũůŞŦ Ş›ŷ ůū ›ŢšŜū ŢűŞŬ—ūŠśŭ ůŤŭ § 1379·

Koch

, ŮŢ

MünchKomm

6

, § 1379 ŞŬ. 16.