Background Image
Previous Page  24 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 28 Next Page
Page Background

36

ņ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ

ŨūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŧŞŦ ŷŲŦ ŧŞůř ůŬŜůŴũ, ŢũŹ Ť ŚŧůŞŮŤ ůŤŭ Ţũ ŨŷŠŴ ۛūŲŬŚŴŮŤŭ ťŞ

ŧŞťūŬŜţŢůŞŦ ŮŢ ŧřťŢ ŮŰŠŧŢŧŬŦ—ŚũŤ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ, —Ţůř Ş›ŷ

in concreto

Ůůřť—ŦŮŤ

ůŴũ ŢŧŞůŚŬŴťŢũ ŮۗűŢŬŷũůŴũ.

ņ ŞũŢŸŬŢŮŤ šŦŧŞŮůŦŧśŭ Ş›ŷűŞŮŤŭ ›ūŰ ŞŧūŨūŸťŤŮŢ ůŤũ ŞũŴůŚŬŴ ›ŬūŮŚŠŠŦŮŤ

Ůůū ۛŷ ŢŪŚůŞŮŤ ţśůŤ—Ş šŢũ śůŞũ šŰũŞůś ŮůŤũ ŢŨŨŤũŦŧś ũū—ūŨūŠŜŞ. ňšŦŞŜůŢŬū

ŢũšŦŞűŚŬūũ ›ŞŬūŰŮŦřţŢŦ, ŴŮůŷŮū, ůū ŠŢŠūũŷŭ ŷůŦ ŮŲŢůŦŧś ũū—ūŨūŠŜŞ —›ūŬŢŜ

ũŞ ŞũŢŰŬŢťŢŜ ŮůŤ ŃŢŬ—ŞũŜŞ, ŧŞťŹŭ ůŞ ŠŢŬ—ŞũŦŧř šŦŧŞŮůśŬŦŞ ŚŲūŰũ ޛŞũŢŦŨŤ—-

—ŚũŞ Ţ›ŦŨŤűťŢŜ ۛūťŚŮŢŴũ —ŢůŞŪŸ ńŨŨśũŴũ, ŮŲŢůŦŧŹũ —Ţ ůŤũ ŞŪŜŴŮŤ Ůۗ—Ţ-

ůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ —Ţůř ůŤ ŨŸŮŤ ůūŰ Šř—ūŰ, ŮůŦŭ ū›ūŜŢŭ ŢűŞŬ—ūŮůŚū śůŞũ

ůū ŢŨŨŤũŦŧŷ šŜŧŞŦū. ĺůŮŦ ŮŢ šŸū Ş›ūűřŮŢŦŭ ůūŰ, ůū ńűŢůŢŜū ůŤŭ őůūŰůŠŧřŬšŤŭ,

ŞűūŸ šŦŞ›ŜŮůŴŮŢ ůŤũ Ÿ›ŞŬŪŤ ŧŢũūŸ Ůůū ŢŨŨŤũŦŧŷ šŜŧŞŦū Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤũ ۛū-

ŲŬŚŴŮŤ ›ŞŬūŲśŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůŴũ ŮŰţŸŠŴũ, ›ŬūşŞŜũū-

ũůŞŭ ŮŢ šŦŧŞŦū›ŨŞŮůŦŧś ŢŬ—ŤũŢŜŞ ůūŰ šŦŧŞŜūŰ, ŞũŞűŚŬťŤŧŢ ŮůŤ šŰũŞůŷůŤůŞ

ťŢ—ŢŨŜŴŮŤŭ ůŤŭ Ţũ ŨŷŠŴ ۛūŲŬŚŴŮŤŭ ŮůŤũ ŞŬŲś ůŤŭ ŧŞŨś ›ŜŮůŤŭ, Ůůū —ŚůŬū

›ūŰ ū šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŮŸţŰŠūŭ šŢũ ŢŜũŞŦ ŮŢ ťŚŮŤ ũŞ ŮŰŠŧŢŧŬŦ—Ţũū›ūŦśŮŢŦ ůŤũ ŞŪŜ-

ŴŮś ůūŰ —Ţ řŨŨŞ —ŚŮŞ.

36

ŁũŞűūŬř ŮůŤũ ›ŬūŮŚŠŠŦŮŤ ŞŰůś ŠŜũŢůŞŦ ŧŞŦ ŮŢ —Ţ-

ůŞŠŢũŚŮůŢŬŤ Ş›ŷűŞŮŤ ůūŰ ńŦŬŤũūšŦŧŢŜūŰ ůŤŭ ʼnŞŬŨŮŬūŸŤŭ.

37

őůŤũ ůŢŨŢŰůŞŜŞ

ŞŰůś Ş›ŷűŞŮŤ, —řŨŦŮůŞ, ޛŦŮŤ—ŞŜũŢůŞŦ ŷůŦ šŢũ ŧŞťŜŮůŞůŞŦ ŮŞűŚŭ ŠŦŞůŜ Ť Ţũ

ŨŷŠŴ ŞŪŜŴŮŤ ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŞũŞŠũŴŬŜţŢůŞŦ —ŷũū Şũ ŨŢŜ›ŢŦ ŧřťŢ řŨŨūŭ ůŬŷ›ūŭ

›ŨŤŬūűŷŬŤŮŤŭ ůūŰ šŦŧŞŦūŸŲūŰ ŮŰţŸŠūŰ ŠŦŞ ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůūŰ Ű›ūŲŬŚūŰ.

38

3. łŪŚũŬšť ţŲşŭ—ŬšŜ ۝٠łŊ 1445 ›Ŭű şŪşŲśŭţŰşŧ

ůŰťŪ ű›Ŭųŭśŵůť ›şŭŬųŜŮ ›ũťŭŬŲŬŭŧźŪ šŧş ŰŬŪ ŨşŦŬŭŧů—Ÿ

ŰŬű ŹŴŬű٠۝٠ŢŧşŰŭŬŲŜŮ

Łŧŷ—Ş ŢŰũūŵŧŷůŢŬŤ ŠŦŞ ůūũ ŮŸţŰŠū ›ūŰ Ţ›ŦťŰ—ŢŜ ũŞ ŞŮŧśŮŢŦ ůŤũ ŞŪŜŴŮŤ ŠŦŞ

Ůۗ—ŢůūŲś ůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ ťŞ śůŞũ Ť ŞũřŨūŠŤ ŢűŞŬ—ūŠś ůŤŭ ŢŦšŦŧśŭ ŬŸť—ŦŮŤŭ

ůŤŭ Łʼn 1445 ›ūŰ ŞũŞűŚŬŢůŞŦ ŮůŤũ ۛūŲŬŚŴŮŤ ›ŞŬūŲśŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ

36. łŨ. OLG Stuttgart 20.12.1988, FamRZ 1989, 622 ŧŞŦ OLG Stuttgart 7.2.1989, IPrax 1990,

250 —Ţ ›ŞŬŞůŤŬśŮŢŦŭ

Kerameus

, ŮŢ 228 ޛ., ŧŞŦ ŮůŞ ŢŨŨŤũŦŧř ńŨŨ¨ũŤ 1990, 1383 ޛ.

—Ţ ›ŞŬŞůŤŬśŮŢŦŭ

ŊŬŰŤŚ—›şůť = ŊŬŰŤŚ—›şůť

, Ł›ŷųŢŦŭ ŧŞŦ ŦšŚŢŭ…, Ů. 275 ޛ. łŨ. ŧŞŦ

ůū›ūťŚůŤŮŤ ŮůŦŭ Ş›ūűřŮŢŦŭ ŞŰůŚŭ ůūŰ

ŊŬűŰůŬűŭŚŢť

, ņ Ŭūś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ…, Ů. 248.

őŤ—ŢŦŹũŢůŞŦ, ›řũůŴŭ, ŷůŦ ŮůŦŭ ›ŬūŞũŞűŢŬťŢŜŮŢŭ Ş›ūűřŮŢŦŭ, Ţũ ůŚŨŢŦ ůū ŞŜůŤ—Ş ůūŰ Ţũř-

Šūũůūŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ Ş›ūŬŬŜűťŤŧŢ, ŠŦŞůŜ Ť ŮŲŢůŦŧś ŞŠŴŠś ŢŜŲŢ ŞŮŧŤťŢŜ

›ŬŦũ Ş›ŷ ůū ŧŬŜŮŦ—ū ŲŬūũŦŧŷ ŮŤ—ŢŜū ŠŚũŢŮŤŭ ůŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ Ůۗ—ŢůūŲśŭ ŮůŞ Ş›ūŧůś—ŞůŞ,

šŤŨ. ŮůŦŭ ۛŷ ŢŪŚůŞŮŤ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ, ›ŬŦũ Ş›ŷ ůŤũ Ş—ŢůřŧŨŤůŤ ŨŸŮŤ ůūŰ Šř—ūŰ —Ţ šŦŞ-

ţŸŠŦū. ŏŬşŨ. ŮŲŢůŦŧř ŧŞŦ OLG Stuttgart 4.3.2005, FamRZ 2005, 1676, ›ūŰ ŮŸ—űŴũŞ

—Ţ ůŞ ŞũŴůŚŬŴ Ş›ūŬŬŜ›ůŢŦ ůŤũ ŞŠŴŠś ŠŦŞ ›ŞŬūŲś ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŧŞŦ ŞűśũŢŦ ŞũūŦŧůŷ

ůū ţśůŤ—Ş ůŤŭ šŰũŞůŷůŤůŞŭ ś —Ť ťŢ—ŢŨŜŴŮŤŭ ŞŪŜŴŮŤŭ ›ŞŬūŲśŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŹũ ŠŦŞ ůŞ

Ş›ūŧůś—ŞůŞ ůūŰ ŮŰţŸŠūŰ.

37. FamRZ 1999, 1507 ޛ.

38. FamRZ 1999, 1508.