ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 39

¯ ¯°¦Ÿ¨¯Ÿ ±¯² š¦§¡¦¯² ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ & ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ §¡¦ ¯¦ ž¥™£Ÿ ±¯²
13
ÁÙËÎÀ ÎÉËÎÍΌÉËÎÀ ÄÉËÁ½Î× (¾ÔÕ, ËÁÒ’ ÅÊÎÖ¼Í, ÒÎ Å×ÐԍÁÙ˾ ÖÐȌÁÒ΍É-
ÑÒÔÒÉ˾ ĽËÁÉÎ
34
) Ñ×ÍÁÍÒÏÍÒÁÉ:
• Ò¾ÑÎ ÑÅ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÎ× ÐÔÒÎÇÅÍÎÀÕ Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÄÉËÁ½Î× (ÂÌ»Å ÑÖÅÒÉË
ÁŒ»ÑÔÕ ËÁÒÔÒ»ÐÔ, ׍¾ ¢),
• ¾ÑÎ ËÁÉ ÑÅ ÍΌÉË»Õ ÐÊÅÉÕ ÒÎ× ÁÐÁÇÏÇÎ× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÄÉËÁ½Î× (׍¾ ™).
34. ™ÉÁ ÒÈÍ »ÍÍÎÉÁ ËÁÉ ÒÎ ÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ ÒÎ× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÖÐȌÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉËÎÀ ÄÉËÁ½Î×,
ÂÌ»-
Å
, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
°¾ËÁ ËÁÉ ™Ë¾ÐÒÑÎ (2012)
, ÑÅÌ. 14-20. £ÉÑȌÁ½ÍÅÒÁÉ ¾ÒÉ ÑÒÈÍ ÒлÖÎ×-
ÑÁ Ñ×ÇË×нÁ, ÒÎ Å×ÐԍÁÙ˾ ÖÐȌÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉ˾ ĽËÁÉÎ ÒÅÌŽ ׍¾ Ì¼ÐÈ ÁÍÁÓÅÏÐÈÑÈ.
¡×Ò¾ ÉÑÖÀÅÉ, ËÁÒ’ ÅÊÎÖ¼Í, ÇÉÁ ÒÎÍ ÐÏÒÎ ËÌÄÎ ÒÎ×, ÒÎ Å×ÐԍÁÙ˾ ÒÐÁÅØÉ˾ ĽËÁÉÎ,
ÅÍ ¾ÃÅÉ ÒÈÕ ÄÉÁŒ¾ÐÆÔÑÈÕ ÒÈÕ ËÁÌÎÀŒÅÍÈÕ ‘£×ÐԍÁÙË¼Õ ±ÐÁÅØÉË¼Õ µÍÔÑÈÕ’. ¢Ì»Å
ÑÖÅÒÉ˙˾ÐÒÑÎ (2013)
.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook