ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 35

¯ ¯°¦Ÿ¨¯Ÿ ±¯² š¦§¡¦¯² ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ & ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ §¡¦ ¯¦ ž¥™£Ÿ ±¯²
9
ÒÎ× ÅÍÉÁ½Î× ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ ÍÁ ŒÎÐŽ ÍÁ ÄÉÁÒÈÐŽÒÁÉ ÉÑÖ×м. ŸÀŒÆÔÍÁ, ÌÎɍ¾Í,
ŒÅ ÒÉÕ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ£§, ÁÐÌÌÈÌÁ ÐÎÕ ÒÈ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ ËÁÉ ŒÅ ÑÒ¾ÖÎ
ÒÈÍ ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈ ÒÈÕ ÁÎÒÅÌÅьÁÒÉË¼Õ ÒÈÕ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁÕ, È ÄÐÑÈ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ
ŒÅÌÏÍ ËÁÉ ÒÈÕ §ÎÉ;ÒÈÒÁÕ »ÐōŠÍÁ ËÁÒÁÒŽÍÅÉ ÒÁ×Ò¾ÖÐÎÍÁ ËÁÉ ÑÒÈ ÄȌÉÎ×Ð-
ǽÁ ŒÉÁÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ. ¥ ÅÍ Ì¾ÇÔ ÅÉÌÎǼ ÁÎÒ׍ÏÓÈËÅ ÑÒÈ ÓŌÅÌÉ-
ÏÄÈ ÄÉÒÁÊÈ ÒÎ×
ÐÓÐÎ× 2
ÒÈÕ Ÿ£§, ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÒÈÍ ÎÎ½Á È ÁÎÑÒÎ̼ ÒÈÕ
£×ÐԍÁÙË¼Õ §ÎÉ;ÒÈÒÁÕ ÅÉÒ×ÇÖÍÅÒÁÉ, ŒÅÒÁÊÀ ÌÌÔÍ, ŒÅ ÒÈ ÄȌÉÎ×ÐǽÁ ŒÉÁÕ
«ÎÉËÎÍΌÉ˼Õ
ËÁÉ
ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ» (ÑÒÎ ÅÊ¼Õ «È ¯®£»).
21
2.2 ¯ÐÉь¾Õ ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
2.2.1 ¥ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ
2.2.1.1 µÍÍÎÉÁ ËÁÉ ÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ
¥ ÓŌÅ̽ÔÑÈ ÒÈÕ Å×ÐԍÁÙË¼Õ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ ÂÁѽÑÒÈËÅ ÑÒÈ ÄÉÒÁÊÈ
ÒÈÕ
ÁÐ. 2 ÒÎ× ÐÓÐÎ× 4
ÒÈÕ Ÿ£§, ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÒÈÍ ÎÎ½Á:
«(…) È ÄÐÑÈ (ÒÔÍ
ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ËÁÉ ÒÈÕ §ÎÉ;ÒÈÒÁÕ) ÅÐÉÌÁŒÂÍÅÉ ÒÎÍ ÁŒÅÒËÌÈÒÎ ËÁÓÎÐÉь¾
Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ, ÇÅÇÎÍ¾Õ Î× ÓÁ ÎÄÈǼÑÅÉ ÑÒÈÍ ËÁÓÉ»ÐÔÑÈ ÅÍÉ-
Á½Î× ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ, ÒÎ× ECU,
ËÁÉ ÒÎÍ ËÁÓÎÐÉь¾ ËÁÉ ÒÈÍ ÑËÈÑÈ ÅÍÉÁ½ÁÕ ÍΌÉ-
ьÁÒÉË¼Õ ËÁÉ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉË¼Õ ÎÌÉÒÉË¼Õ (…)».
22
¥ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ ÒÈÕ ÍΌÉьÁÒÉ-
Ë¼Õ ÅÍ΍νÈÑÈÕ ËÁÒ»ÒÅÉÍÅ, ËÁÒÑ×Í»ÅÉÁ, ÑÒÈÍ ÅͽÑÖ×ÑÈ ÒÎ× Ñ×ÍÒÎÍÉьÎÀ ÒÈÕ
(Œ»ÖÐÉ Ò¾ÒÅ ÑÖÅÒÉËÁ×Ò¾ÍΌÈÕ) ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ÎÌÉÒÉË¼Õ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ÒÈÕ
§ÎÉ;ÒÈÒÁÕ
23
ŒÅ ÁÍÒÉËÅɌÅÍÉ˼ ōÉĽÔÊÈ:
• ÒÎÍ ÁŒÅÒËÌÈÒÎ ËÁÓÎÐÉь¾ ÒÔÍ ÎÍΌÁÑÒÉËÏÍ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉ-
ÏÍ Á͌ÅÑÁ ÑÒÁ ÅÓÍÉË ÒÎ×Õ ÍΌ½ÑŒÁÒÁ,
• ÒÈ Ó»ÑÈ ÑÅ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ŒÈÖÁÍÉьÏÍ ËÁÒÌÌÈÌÔÍ ÇÉÁ ÒÈÍ ÑËÈÑÈ ŒÉÁÕ ÅÍÉ-
Á½ÁÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ (ËÁÓÏÕ ËÁÉ ŒÉÁÕ ÅÍÉÁ½ÁÕ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉ˼Õ) ÎÌÉÒÉ˼Õ
ÑÅ Å×ÐԍÁÙ˾ ō½ÅÄÎ, ËÁÉ
• ÒÈÍ ËÁÓÉ»ÐÔÑÈ ÅÍ¾Õ ÅÍÉÁ½Î× ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ, ÒΠ΍νΠÍÁ ÁÍÒÉËÁÒÁÑÒ¼ÑÅÉ ÒÁ
ÅÓÍÉË ÍΌ½ÑŒÁÒÁ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ Î× ÓÁ ÌÈÐÎÀÍ ÒÁ ÁÁÐÁ½ÒÈÒÁ
ËÐÉÒ¼ÐÉÁ ÇÉÁ ÒÈÍ ×ÉÎÓ»ÒÈѼ ÒÎ×.
21.
¢Ì»Å
ÑÖÅÒÉË, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
Ukrow (1999)
.
22.
¢Ì»Å
ÑÖÅÒÉË, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
Häde (1999)
, ÑÅÌ. 293-305. ™ÉÁ ŒÉÁ ÁÍÁÌ×ÒÉ˼ ÁÐÎ×ѽÁÑÈ
ÒÈÕ ÎÐŽÁÕ ÐÎÕ ÒÈ ÄȌÉÎ×ÐǽÁ ÒÈÕ ¯®£, ÂÌ»Å
Bini-Smaghi, Padoa-Schioppa, and
Papadia (1994)
, ËÁÉ
Issing (2008)
.
23. ¥ ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÎÌÉÒÉ˼ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ¼ÒÁÍ ÎÐÉÎÓÅÒȌ»ÍÈ, ËÁÒ ÒÈ ÄÉÐËÅÉÁ ÅËŽ-
ÍÈÕ ÒÈÕ ÅÐɾÄÎ×, Á¾ ÒÈ Ñ׌ŒÅÒÎÖ¼ ÒÎ×Õ ÑÒÎ ŒÈÖÁÍÉь¾ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉ-
ÏÍ ÒÎ× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÍΌÉьÁÒÉËÎÀ Ñ×ÑÒ¼ŒÁÒÎÕ.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook