ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 30

4
£¦Ÿ¡™¬™¥ Ÿ±¯ š¦§¡¦¯ ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ & ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ
1.2 ¥ »ËÓÅÑÈ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ Delors
1.2.1 ¯É ÐÎÒÑÅÉÕ ÒÈÕ »ËÓÅÑÈÕ
¥ ÓÅьÉ˼ ÐÔÒÎÂÎ×̽Á Î× ÌÅÉÒÎÀÐÇÈÑÅ ÔÕ ËÁÒÁÌÀÒÈÕ ÇÉÁ ÒÈÍ ÐÎÏ-
ÓÈÑÈ ÒÔÍ ÅÍÅÐÇÅÉÏÍ ÁÍÁÆÎÐÉË ŒÅ ÒÈÍ Å×ÐԍÁÙ˼ ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÅÍ΍νÈÑÈ
׍¼ÐÊÅ ÁÍÁŒÆ½ÂÎÌÁ È £ÍÉÁ½Á £×ÐԍÁÙ˼ žÐÊÈ ÒÎ× 1987, ŒÅ ÒÈÍ ÎÎ½Á ō¼Ì-
ÓÅ È ÐÏÒÈ ŒÅ½ØÎÍÎÕ ÑȌÁѽÁÕ ÒÐ΍΍νÈÑÈ ÑÒÈÍ ÁÐÖÉ˼ Ÿ×ÍÓ¼ËÈ ÒÈÕ °ÏŒÈÕ
ÒÎ× 1957.
11
¨Å ÒÈÍ ÒÐ΍΍νÈÑÈ Á×Ò¼ Ò»ÓÈËÁÍ ÎÉ ÂÑÅÉÕ ÇÉÁ ÒÈÍ Å½ÒÅ×ÊÈ ÒÈÕ
ÁÐÍÈÒÉË¼Õ ËÁÉ ÓÅÒÉË¼Õ ŒÉËÐÎ-ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ÎÌÎË̼ÐÔÑÈÕ ÑÒÈÍ £×ÐԍÁÉ˼ §ÎÉ-
;ÒÈÒÁ (ÑÒÈ Ñ×Í»ÖÅÉÁ «È §ÎÉ;ÒÈÒÁ»), ŒÅ ÒÈ ÄȌÉÎ×ÐǽÁ ŒÉÁÕ ÅÍÉÁ½ÁÕ ÁÇÎÐÕ
Á¾ ÒÈÍ 1È ¦ÁÍÎ×ÁнÎ× 1993.
12
¥ ÅÊ»ÌÉÊÈ Á×Ò¼ ËÁÒ»ÑÒÈÑÅ ÐÎÆÁÍ»Õ ¾ÒÉ È ÄÉÁÒ¼ÐÈÑÈ ÑÅ ÉÑÖÀ ÅÍ¾Õ ÎÌÀ-
ÍΌÉьÁÒÉËÎÀ Ñ×ÑÒ¼ŒÁÒÎÕ ÁÎÒÅÌÎÀÑÅ ÑÎÂÁм ÒÐÎÖ΍»ÄÈ ÇÉÁ ÒÈÍ Ì¼ÐÈ
ÁÊÉ΍νÈÑÈ ÒÔÍ ÓÅÒÉËÏÍ ÅÉÒÏÑÅÔÍ Á¾ ÒÈ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ÒÈÕ ÅÍÉÁ½ÁÕ ÁÇÎÐÕ,
ÉÄÉÁ½ÒÅÐÁ ÄÅ ÑÒÎ ÖÐȌÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉ˾ ÒΌ»Á.
£ÉÑȌÁ½ÍÅÒÁÉ ÑÖÅÒÉË ¾ÒÉ ÎÉ ÄÉÁÄÉËÁѽÅÕ ÒÈÕ ÖÐȌÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉË¼Õ ÎÌÎ-
Ë̼ÐÔÑÈÕ ËÁÉ ÒÈÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ÅÍ΍νÈÑÈÕ ÖÁÐÁËÒÈнØÎÍÒÁÉ Á¾ ÑȌÁÍÒÉ-
˾ ÂÁӌ¾ Ñ×ÑÖ»ÒÉÑÈÕ, ËÁÓÏÕ È ÐÎÏÓÈÑÈ ÒÈÕ ËÓÅ ŒÉÁÕ ÅÉÄÐ ÓÅÒÉË ÑÒÈÍ
ÁÎÒÅÌÅьÁÒÉ˼ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ÒÈÕ ÌÌÈÕ, ŒÅ ÁÎÒ»ÌÅьÁ ÍÁ ÄÉÁŒÎÐÆÏÍÎÍÒÁÉ ÓÅ-
ÒÉËν ÁÍÁÒÐÎÆÎÄÎÒÉËν ŒÈÖÁÍÉьν:
È Å×ÐԍÁÙ˼ ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÅÍ΍νÈÑÈ ÄÅÍ ÓÁ ¼ÒÁÍ Ä×ÍÁÒ¾Í ÍÁ »ÖÅÉ ÅÉ-
ÒÅ×ÖÓŽ ÁÍ ÄÅÍ Å½ÖÅ ÐÎÈÇÈÓŽ È ÁÅÌÅ×Ó»ÐÔÑÈ ÒÈÕ Ë½ÍÈÑÈÕ ËÅÆÁÌÁ½ÔÍ,
ŒÉÁ Á¾ ÒÉÕ ÁÍÁÇËÁ½ÅÕ ÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ ÇÉÁ ÒÈ ÓŌÅ̽ÔÑÈ ÒÎ× ÅÍÉÁ½Î× ÖÐÈ-
ŒÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉËÎÀ ÖÏÐÎ×, ÅÍÏ
• ÁÍÒ½ÑÒÎÉÖÁ, È Å×ÐԍÁÙ˼ ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÅÍ΍νÈÑÈ »ÖÅÉ ÁÎÒÅÌ»ÑÅÉ Î×ÑÉÁ-
ÑÒÉ˾ ÁÐÇÎÍÒÁ ÇÉÁ ÒÈÍ ÅÐÁÉÒ»ÐÔ ÅͽÑÖ×ÑÈ ÒÈÕ ÄÉÁÄÉËÁѽÁÕ ÒÈÕ Å×ÐÔ-
ÁÙË¼Õ ÖÐȌÁÒ΍ÉÑÒÔÒÉË¼Õ ÎÌÎË̼ÐÔÑÈÕ.
11.
¢Ì»Å
ÑÖÅÒÉËPadoa-Schioppa (1994),
ÑÅÌ. 107-116.
12. ¥ ÅÇËÁÓ½ÄÐ×ÑÈ ÒÈÕ ÅÍÉÁ½ÁÕ ÁÇÎÐÕ ÅÍÒÑÑÅÒÁÉ ÑÒÈÍ ÐÎ΍ÒÉ˼ ÒÈÕ ŒÉËÐÎ-ÎÉËÎÍΌÉ˼Õ
ÎÌÎË̼ÐÔÑÈÕ. ¬Õ «ŒÉËÐÎ-ÎÉËÎÍΌÉ˼ ÎÌÎË̼ÐÔÑÈ» ÍÎŽÒÁÉ È Ñ×ÑÑԌÒÔÑÈ ÒÔÍ
ÁÇÎÐÏÍ (ÇÉÁ ÒÈÍ ÁÐÎÖ¼ ÁÇÁÓÏÍ ËÁÉ ×ÈÐÅÑÉÏÍ, ËÁÓÏÕ ËÁÉ ÒÈÍ ÐÎÑÆÎÐ Ñ×ÍÒÅ-
ÌÅÑÒÏÍ ÁÐÁÇÔǼÕ) ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ Î× Ñ׌ŒÅÒ»ÖÎ×Í ÑÒÈ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ ÒÈÕ ÎÌÎË̼ÐÔÑÈÕ
ÑÒÎ ÌÁ½ÑÉÎ ÒÈÕ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁÕ ÅÍ¾Õ ÅÍÉÁ½Î× ÎÉËÎÍΌÉËÎÀ ÖÏÐÎ×.
¡ÍÒ½ÓÅÒÁ, È ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ ÁÎÒÅÌŽ ÎÌÉÒÉ˼ ÑÒÎ ÌÁ½ÑÉÎ ÒÈÕ ŒÁËÐÎ-ÎÉËÎÍΌÉ˼Õ
ÎÌÎË̼ÐÔÑÈÕ. ¬Õ «ŒÁËÐÎ-ÎÉËÎÍΌÉ˼ ÎÌÎË̼ÐÔÑÈ» ÍÎŽÒÁÉ È ÅÍÁЌ¾ÍÉÑÈ-ÅÍ΍νÈ-
ÑÈ ÒÔÍ ¾ÐÔÍ ÑËÈÑÈÕ ÒÔÍ ŒÁËÐÎÎÉËÎÍΌÉËÏÍ ÎÌÉÒÉËÏÍ ÒÔÍ Ñ׌ŒÅÒÅÖ¾ÍÒÔÍ ËÐÁ-
ÒÏÍ, ŒÅ ÑÒ¾ÖÎ ÒÈ ÄÉÁŒ¾ÐÆÔÑÈ ÅÍÉÁ½ÔÍ ŒÁËÐÎÎÉËÎÍΌÉËÏÍ ÎÌÉÒÉËÏÍ.
¢Ì»Å
ÑÖÅÒÉË, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
ŸÒÅÆÍÎ× (2006)
, ÑÅÌ. 199-200.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook