ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 29

¯ ¯°¦Ÿ¨¯Ÿ ±¯² š¦§¡¦¯² ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ & ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ §¡¦ ¯¦ ž¥™£Ÿ ±¯²
3
Á×Ò¼Õ ŒÎÐÎÀÍ ÍÁ ÁÊÉÎÌÎÇÈÓÎÀÍ ÔÕ ÒΠōÉÑÒ»ÇÁьÁ ÒÔÍ ÓÅьÉËÏÍ ÐÔÒÎ-
ÂÎ×ÌÉÏÍ Î× Å½ÖÁÍ ÁÍÁÌÈÆÓŽ, ÏÑÒÅ ÍÁ ËÁÒÁÑÒŽ Ä×ÍÁÒ¼ È ÄÉÁŒ¾ÐÆÔÑÈ Å;Õ
ÅÍÉÁ½Î× ÍΌÉьÁÒÉËÎÀ ÖÏÐÎ× ËÁÉ ÍÁ ÅËÌŽÃÎ×Í ÎÉ ÁÐÍÈÒÉË»Õ ÁÐÅÍ»ÐÇÅÉÅÕ
ÒÈÕ Ñ×ÍÀÁÐÊÈÕ ÑÅ ŒÉÁ ÅÍÉÁ½Á ÁÇÎÐ ÅÐÉÑÑÎÒ»ÐÔÍ ÅÓÍÉËÏÍ ÍΌÉьÒÔÍ ŒÅ
Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉ˾ ˽ÍÄ×ÍÎ ÇÉÁ ÒÎ×Õ Ñ×ÍÁÌÌÁÑÑΌ»ÍÎ×Õ.
7
¯É ÑȌÁÍÒÉ˾ÒÅÐÎÉ
ÑÒÁӌν ÑÅ Á×Ò¼ ÒÈÍ ÎÐŽÁ ¼ÒÁÍ ÄÀÎ:
• È ÄȌÉÎ×ÐǽÁ ÒÎ× ŒÈÖÁÍÉьÎÀ ÒÎ× «Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÍΌÉьÁÒÉËÎÀ ÆÉÄÉÎÀ»
ÒÎ ¨ÐÒÉÎ ÒÎ× 1971,
8
ËÁÉ ÑÒÈ Ñ×Í»ÖÅÉÁ,
• È Ó»ÑÈ ÑÅ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ, ÒÎ ¨ÐÒÉÎ ÒÎ× 1979, ÒÎ× £×ÐԍÁÙËÎÀ ®ÎŒÉьÁ-
ÒÉËÎÀ Ÿ×ÑÒ¼ŒÁÒÎÕ (ÑÒÎ ÅÊ¼Õ «ÒÎ £®Ÿ»), ÒΠ΍νΠÌÅÉÒÎÀÐÇÈÑÅ Œ»ÖÐÉ ÒÈÍ
31È šÅËŌÂнÎ× 1998, ÒÈÍ ÐÎÈÇÎ׌»ÍÈ ÄÈÌÁļ ÒÈÕ ÅÉÑÁÇÔÇ¼Õ ÒÎ× Å×-
ÐÏ ÔÕ ÅÍÉÁ½Î× ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ.
9
£ÉÑȌÁ½ÍÅÒÁÉ ¾ÒÉ ÎÉ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉË»Õ ÉÑÎÒɌ½ÅÕ ÒÔÍ ÍΌÉьÒÔÍ ÒÔÍ ËÐÁ-
ÒÏÍ ŒÅÌÏÍ ¼ÒÁÍ Œ»ÖÐÉ ÒÎ 1971 ÑÒÁÓÅлÕ, ̾ÇÔ ÒÈÕ Ñ׌ŒÅÒÎÖ¼Õ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ
ŒÅÌÏÍ ÑÒÎ ÄÉÅÓÍ»Õ ÑÀÑÒȌÁ ÑÒÁÓÅÐÏÍ (ÁÌÌ ÐÎÑÁЌÎؾŒÅÍÔÍ) Ñ×ÍÁÌÌÁÇ-
ŒÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ, ÒΠ΍νΠÌÅÉÒÎ×ÐÇÎÀÑÅ ÑÒÎ ÌÁ½ÑÉÎ ÒÎ× šÉÅÓÍÎÀÕ ®ÎŒÉ-
ьÁÒÉËÎÀ ±ÁŒÅ½Î×, ÇÍÔÑÒ¾ ËÁÉ ÔÕ «ÑÀÑÒȌÁ ÒÎ× Bretton Woods».
10
¥ Ñ×-
ÍÁÌÌÁnjÁÒÉ˼ ÁÑÒÓÅÉÁ Î× ÊÅ˽ÍÈÑÅ Á¾ ÒÉÕ ÁÐÖ»Õ ÒÈÕ ÄÅËÁÅÒ½ÁÕ ÒÎ× 1970,
ŒÅ ÒÈÍ Î×ÑÉÁÑÒÉ˼ ÁÀÑÈ ÒÈÕ ŒÅÒÁÒÐ΍¼Õ ÒÎ× ÄÎÌÁнÎ× ÒÔÍ ¥ž¡ ÑÅ ÖÐ×Ѿ,
ÒÈÍ ËÁÒÐÇÈÑÈ ÒÎ× Ñ×ÑÒ¼ŒÁÒÎÕ ÒÎ× Bretton Woods ËÁÉ ÒÈ ŒÅÒÂÁÑÈ ÑÒÎ ÄÉÅ-
ÓÍ»Õ ÑÀÑÒȌÁ ÅÌÅÀÓÅÐÁ Ë׌ÁÉÍΌ»ÍÔÍ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ, ÒΠ΍νÎ
ÉÑÖÀÅÉ Œ»ÖÐÉ Ñ¼ŒÅÐÁ, ËÁÒ»ÑÒÈÑÁÍ ÁÍÁÇËÁ½Á ÒÈÍ ÅÍÅÐÇ΍νÈÑÈ ŒÈÖÁÍÉьÏÍ ÇÉÁ
ÒÈÍ ÐÎÏÓÈÑÈ ÒÈÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ Ñ×ÍÅÐÇÁѽÁÕ ŒÅÒÁÊÀ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ. ¡×-
Ò¾ ÎļÇÈÑÅ ÑÒÈ ÄȌÉÎ×ÐǽÁ ÅÍ¾Õ ŒÈÖÁÍÉьÎÀ ÅÌÅÇÖ¾ŒÅÍÁ Ë׌ÁÉÍΌ»ÍÔÍ ÉÑÎ-
ÒɌÉÏÍ, ÒÎ× «Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÍΌÉьÁÒÉËÎÀ ÆÉÄÉÎÀ» ËÁÉ, ÑÒÈ Ñ×Í»ÖÅÉÁ, ÒÎ× ŒÈÖÁ-
ÍÉьÎÀ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ Î× ¼ÒÁÍ ÂÁÑÉ˾ Ñ×ÑÒÁÒÉ˾ ÑÒÎÉÖŽΠÒÎ×
£®Ÿ.
7. ¡ÍÅÊÐÒÈÒÁ, ÍÒÔÕ, Á¾ Á×Ò¼Í ÒÈÍ ÁÐÁÒ¼ÐÈÑÈ, È Å×ÐԍÁÙ˼ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ
ÄÅÍ Ñ×ÍÉÑÒ«ÐÉÑÒÎ ÍΌÉьÁÒÉ˾ ÖÏÐλ.
¢Ì»Å
ÑÖÅÒÉËMongelli (2002)
.
8. ™ÉÁ ÒÈ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ËÁÉ ÒÁ ÐÎÂ̼ŒÁÒÁ ÒÎ× ÅÍ Ì¾ÇÔ ŒÈÖÁÍÉьÎÀ,
ÂÌ»Å
, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
±ÑÎÀËÁÌÈ (1993),
ÑÅÌ. 236-239,
Smits (1997)
, ÑÅÌ. 17-18, ËÁÉ
§ÁÐÆËÈ (2001)
, ÑÅÌ.
424-426.
9. ™ÉÁ ÒÉÕ ÍΌÉË»Õ ÂÑÅÉÕ, ÒÈ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ, ÒÁ ÐÎÂ̼ŒÁÒÁ ËÁÉ ÒÈ Ñ׌ÂÎ̼ ÒÎ× £®Ÿ ÑÒÈ ÄÉ-
ÁÑÆÌÉÑÈ (ÑÖÅÒÉ˼Õ) ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ÑÒÁÓÅоÒÈÒÁÕ ÑÒÈÍ §ÎÉ;ÒÈÒÁ,
ÂÌ»Å
, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
§ÁÐÆËÈ (2001),
ÑÅÌ. 427-434,
Smits (1997)
, ÑÅÌ. 20-26,
Padoa-Schioppa (1994)
, ÑÅÌ.
68-85, ËÁÉ
³ÁÐÁÌÁŒ½ÄÈ (1992)
.
10.
¢Ì»Å
ÑÖÅÒÉËHooke (1981)
,
Eichengreen (1994)
, ÑÅÌ. 50-54,
Lowenfeld (2003)
, ÑÅÌ.
524-528,
Lastra (2006)
, ÑÅÌ. 355-364, ËÁÉ
™Ë¾ÐÒÑÎ (2006)
.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook