ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 31

¯ ¯°¦Ÿ¨¯Ÿ ±¯² š¦§¡¦¯² ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ & ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ §¡¦ ¯¦ ž¥™£Ÿ ±¯²
5
±Î 1989, ÌÎɍ¾Í, Ñ×ÑÒÓÈËÅ £ÉÒÐ΍¼ ŌÅÉÐÎÇÍԌ¾ÍÔÍ ×¾ ÒÈÍ ÐÎÅ-
ÄнÁ ÒÎ× (Ò¾ÒÅ) žÐλÄÐÎ× ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ Jacques Delors (ÇÍÔÑÒ¼ ËÁÉ ÔÕ «£É-
ÒÐ΍¼ Delors»), ŒÅ ÅÍÒÎ̼ ÍÁ ÐÎÂŽ ÑÅ ŒÉÁ Ñ×ÑÒȌÁÒÉ˼ ËÁÒÁÇÐÁƼ ÒÔÍ
ÐÎڍÎÓ»ÑÅÔÍ Î× »ÐōŠÍÁ Ñ×ÍÒлÊÎ×Í, ÏÑÒÅ ÍÁ ËÁÒÁÑÒŽ Ä×ÍÁÒ¼ È ÄȌÉ-
Î×ÐǽÁ ÒÈÕ Å×ÐԍÁÙË¼Õ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ.
13
¡ÍÒÁÎËÐÉ;ŒÅÍÈ ÑÒÈÍ ÁÎÑÒÎ̼ ÒÈÕ, È ÅÍ Ì¾ÇÔ ÅÉÒÐ΍¼ ׍»ÂÁÌÅ ÑÖÅ-
ÒÉ˼ »ËÓÅÑÈ, ÎÉ ÐÎÒÑÅÉÕ ÒÈÕ ÎÎ½ÁÕ ÐλÂÌōÁÍ Ò»ÑÑÅÐÉÕ (4) ÊÎÍÅÕ ÎÌÉÒÉ-
˼Õ:
14
• ÒÎÍ ÁŒÅÒËÌÈÒÎ ËÁÓÎÐÉь¾ ÒÔÍ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ ÒÔÍ ÍΌÉ-
ьÒÔÍ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ Î× ÓÁ ÌÈÐÎÀÍ Ñ×ÇËÅËÐɌ»ÍÁ ËÐÉÒ¼ÐÉÁ ÎÉ-
ËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉË¼Õ ÑÀÇËÌÉÑÈÕ,
• ÒÈÍ ÅÆÁЌÎǼ ŒÉÁÕ ÅÍÉÁ½ÁÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ËÁÉ ŒÉÁÕ ÅÍÉÁ½ÁÕ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉ-
Ë¼Õ ÎÌÉÒÉ˼Õ, ÐÔÒÁÐÖÉË¾Õ ÑÒ¾ÖÎÕ ÒÔÍ ÎÎ½ÔÍ ÍÁ ŽÍÁÉ È ÄÉÁÒ¼ÐÈÑÈ ÒÈÕ
ÑÒÁÓÅоÒÈÒÁÕ ÒÎ× ÅÉ»ÄÎ× ÒÔÍ ÒɌÏÍ ÑÒÈÍ §ÎÉ;ÒÈÒÁ,
• ÒÈÍ ½ÄÐ×ÑÈ ËÁÉ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ÅÍ¾Õ ×ÅÐÅÓÍÉËÎÀ ËÎÉÍÎÒÉËÎÀ ÆÎлÁ ŒÅ ÂÁÑÉ-
˾ ËÁÓ¼ËÎÍ ÒÈ ÖÐÁÊÈ ËÁÉ ÅÆÁЌÎǼ Á×Ò¼Õ ÒÈÕ ÅÍÉÁ½ÁÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ËÁÉ
Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉË¼Õ ÎÌÉÒÉ˼Õ, ËÁÉ
• ÒÈÍ ËÁÓÉ»ÐÔÑÈ ÅÍ¾Õ ÅÍÉÁ½Î× ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ, ÒΠ΍νΠÍÁ ÒÅÓŽ ÑÅ Ë×ËÌÎÆÎ-
нÁ ŒÅ ÒÈ ŒÎÐƼ ËÅЌÒÔÍ ËÁÉ ÒÐÁÅØÎÇÐÁŒŒÁÒ½ÔÍ ÑÅ »ÍÁ ŒÅÒÁÇÅÍ»ÑÒÅ-
ÐÎ ÖÐÎÍÉ˾ ÑȌŽΠŒÅÒ ÒÈÍ »ÍÁÐÊÈ ÒÈÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ, Œ¾ÌÉÕ Á×Ò¾
ËÁÒÁÑÒŽ ÐÁËÒÉËÄ×ÍÁÒ¾.
1.2.2 ¥ ÎÌÉÒÉ˼ ×ÉÎÓ»ÒÈÑÈ ÒÔÍ ÐÎÒÑÅÔÍ ÒÈÕ »ËÓÅÑÈÕ
¯É ÐÎÒÑÅÉÕ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ Delors »ÇÉÍÁÍ Å×лÔÕ ÁÎÄÅËÒ»Õ Á¾ ÒÁ Å-
ÐÉÑѾÒÅÐÁ ËÐÒÈ Œ»ÌÈ.
15
¬Õ ÁÎÒ»ÌÅьÁ, ÐÖÉÑÅ È ÅÅÊÅÐÇÁѽÁ ÒÐ΍΍νÈÑÈÕ
ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ ÒÈÕ °ÏŒÈÕ, ÄÅÄΌ»ÍÎ× ¾ÒÉ Á×Ò¼, ¾ÔÕ ½ÑÖ×Å Á˾ŒÁ ËÁÉ ŒÅÒ ÒÈÍ
ÅÍÑԌÒÔÑÈ ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÒÈÕ £ÍÉÁ½ÁÕ £×ÐԍÁÙË¼Õ žÐÊÈÕ, ÄÅÍ ÁÎÒÅÌÎÀÑÅ
ōÁÐ˼ ÍΌÉ˼ ÂÑÈ ÇÉÁ ÒÈ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ŒÉÁÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ. ŸÒÎ ÌÁ½ÑÉÎ
13. £½ÖÅ ÐÎÈÇÈÓŽ »ÂÁÉÁ, ÒÎ 1971, È »ËÓÅÑÈ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ Werner, ÎÉ Ñ×ÍÓ¼ËÅÕ, ¾ŒÔÕ,
ÅËŽÍÈÕ ÒÈÕ ÅÎÖ¼Õ ÄÅÍ ¼ÒÁÍ ËÁÒÌÌÈÌÅÕ ÇÉÁ ÒÈÍ ×Ì΍νÈÑÈ ÒÈÕ ÉÄ»ÁÕ ÒÈÕ Å×ÐԍÁÙ˼Õ
ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ÅÍ΍νÈÑÈÕ. ™ÉÁ ÒÈÍ ÅÍ Ì¾ÇÔ »ËÓÅÑÈ,
ÂÌ»Å
, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
Smits (1997)
,
ÑÅÌ. 15-17, ËÁÉ
±ÑÎÀËÁÌÈ (1993)
, ÑÅÌ. 231-236.
14. ™ÉÁ ŒÉÁ ÁÊÉÎ̾ÇÈÑÈ ÒÔÍ ÐÎÒÑÅÔÍ ÒÈÕ £ÉÒÐ΍¼Õ Delors,
ÂÌ»Å
Smits (1997)
, ÑÅÌ.
38-40, ËÁÉ
Padoa-Schioppa (1994)
, ÑÅÌ. 137-149.
15. £ÊÁ½ÐÅÑÈ ÁÎÒ»ÌÅÑÁÍ ÒÎ ¥ÍԌ»ÍÎ ¢ÁѽÌÅÉÎ ËÁÉ È šÁͽÁ, ËÐÒÈ Œ»ÌÈ Î× ÄÉÁÑÆÌÉ-
ÑÁÍ, ÒÅÌÉË, Œ»ÑÔ žÐÔÒÎ˾ÌÌÔÍ, ÄÉËÁ½ÔŒÁ Á×ÒÎÅÊÁ½ÐÅÑÈÕ Á¾ ÒÈ Ñ׌ŒÅÒÎÖ¼ ÒÎ×Õ
ÑÒÈ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ. ¢Ì»Å ÑÖÅÒÉËËÁÒÔÒ»ÐÔ ÒÈÍ Å;ÒÈÒÁ ¦¦¦ ÒÈÕ ŒÅÌ»ÒÈÕ, ׍¾ ¢.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook