ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 38

12
£¦Ÿ¡™¬™¥ Ÿ±¯ š¦§¡¦¯ ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ & ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ
ÒÎ×Õ ÎÌÉÒÉË¼Õ ÅÍ Ç»ÍÅÉ. ´ÐÁ, È Á¾ÆÁÑÈ ÇÉÁ ŒÉÁ ÎÉËÎÍΌÉ˼ ÅÍ΍νÈÑÈ Á×Ò¼Õ
ÒÈÕ ŒÎÐÆ¼Õ ÓÁ »ÖÅÉ ÁÎÒÅÌ»ÑÅÉ ÒÎ ÁÎÆÁÑÉÑÒÉ˾ÒÅÐΠ¼ŒÁ ÐÎÕ ÒÈÍ Å×ÐÔ-
ÁÙ˼ ÎÌÉÒÉ˼ ÎÌÎË̼ÐÔÑÈ. ±Î ؼÒȌÁ Á×Ò¾ ÁÁÑÖÎÌŽ »ÍÒÎÍÁ ÑÒÈÍ ÒлÖÎ×-
ÑÁ Ñ×ÇË×нÁ ̾ÇÔ ÒÈÕ ÄȌÎÑÉÎÍΌÉË¼Õ ËнÑÈÕ ÒÈÕ Å×ÐÔØÏÍÈÕ.
32
§ÁÒ Ñ×Í»ÅÉÁ, ŒÅ ÒÈÍ »ÍÁÐÊÈ ÒÎ× ÒнÒÎ× ÑÒÁĽÎ× ÒÈÕ ¯®£ ËÁÍ»ÍÁ ËÐ-
ÒÎÕ Œ»ÌÎÕ, ŽÒÅ ×ÉÎÓ»ÒÈÑÅ ÒÎ ÅÍÉÁ½Î ;ŒÉьÁ ŽÒÅ ¾ÖÉ, ÄÅÍ ÁÏÌÅÑÅ ÒÈÍ Á×ÒÎÍÎ-
Œ½Á ÑÒÈÍ ÑËÈÑÈ ÒÈÕ ÄȌÎÑÉÎÍΌÉË¼Õ ÒÎ× ÎÌÉÒÉ˼Õ. ™ÉÁ ÒÎ×Õ Ì¾ÇÎ×Õ, »ÂÁÉÁ,
Î× ÐÎÁÍÁÆ»ÐÓÈËÁÍ, È ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÄȌÎÑÉÎÍΌÉË¼Õ Á×ÒÎÍΌ½ÁÕ ÅÐÉÎнÑÒÈËÅ
Î×ÑÉÔÄÏÕ Á¾ ÒÎ ÓÅьÉ˾ ÌÁ½ÑÉÎ Î× ÄÉ»ÅÉ ÒÈ ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉ˼Õ
»ÍÔÑÈÕ, ÒΠ΍νΠÑ×ÍÒ½ÓÅÒÁÉ Á¾ ÒÉÕ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ£§ Î× ÁÍÁÆ»ÐÎÍÒÁÍ:
• ÑÒÈ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ Ñ×ÍÒÎÍÉьÎÀ ÒÔÍ ÎÉËÎÍΌÉËÏÍ ÎÌÉÒÉËÏÍ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ
ŒÅÌÏÍ (ÐÓÐÎ 99 ÒÈÕ Ÿ£§),
• ÑÒÈ ÄÉÁÄÉËÁѽÁ ÒÈÕ ÄȌÎÑÉÎÍΌÉË¼Õ ÅÉÓÁÐÖ½ÁÕ, Œ»ÑÔ ÒÈÕ ÅÉÂÎÌ¼Õ ÑÒÁ
ËÐÒÈ Œ»ÌÈ Ñ×ÇËÅËÐɌ»ÍÔÍ ÁÁÇÎÐÅÀÑÅÔÍ ÁÍÁÆÎÐÉË ŒÅ ÒÈ ÖÐȌÁÒÎ-
ľÒÈÑÈ ÒÔÍ ÄȌÎѽÔÍ ÄÁÁÍÏÍ ÒÎ×Õ (ÐÓÐÁ 101-102), ËÁÓÏÕ ËÁÉ ÒÈÕ
ËÁÓÉ»ÐÔÑÈÕ ÒÎ× ËÁ;ÍÁ ÒÎ× ‘no-bail-out’ ÒÔÍ ÖÐÅÏÍ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ ŒÅÌÏÍ
(ÐÓÐÎ 103) ËÁÉ ŒÉÁÕ ÄÉÁÄÉËÁѽÁÕ ÅÌ»ÇÖÎ× ÒÔÍ ×ÅÐÂÎÌÉËÏÍ ÄȌÎÑÉÎÍÎ-
ŒÉËÏÍ ÅÌÌÅɌŒÒÔÍ Î× ÅÍÄ»ÖÅÒÁÉ ÍÁ ŌÆÁͽÑÅÉ È ÄȌÎÑÉÎÍΌÉ˼ ÎÌÉÒÉ-
˼ ÒÎ×Õ (ÐÓÐÎ 104), ËÁÉ
• ÑÒÁ Œ»ÒÐÁ ËÎÉÍÎÒÉË¼Õ ÁÌÌÈÌÅÇÇÀÈÕ (ÐÓÐÎ 100).
2.3 ¯ÐÉь¾Õ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ
œÁŒÂÍÎÍÒÁÕ ×¾ÃÈ ÒÁ ÐÎÁÍÁÆÅÐÓ»ÍÒÁ ׍¾ 2.2, ŒÎÐŽ ËÁÍÅ½Õ ÍÁ ÎÄÈ-
ÇÈÓŽ ŒÎÍÎѼŒÁÍÒÁ ÑÒÎÍ ÎÐÉь¾ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉ-
Ë¼Õ »ÍÔÑÈÕ (ÑÒÈ Ñ×Í»ÖÅÉÁ «ÒΠĽËÁÉÎ ÒÈÕ ¯®£»). ¬Õ ĽËÁÉÎ ÒÈÕ ¯®£ ÎнØÅÒÁÉ,
ÌÎɍ¾Í, ÒÎ ÑÀÍÎÌÎ ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÒÎ× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÓÅьÉËÎÀ ËÁÉ ËÁÍÎÍÉÑÒÉ-
ËÎÀ ÌÁÉѽÎ× Î× ÄÉ»ÅÉ ÒÈÍ Å×ÐԍÁÙ˼ ÎÉËÎÍΌÉ˼ ËÁÉ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ,
¾ÔÕ Á×Ò¼ ŒÅ ÒÈ ÑÅÉÐ ÒÈÕ ÎнØÅÒÁÉ ÑÒÎ ÐÔÒÎÇÅÍ»Õ Å×ÐԍÁÙ˾ ĽËÁÉÎ, ¾ÔÕ
ÅËÑÒÎÒÅ ÉÑÖÀÅÉ ŒÅÒ ÒÈ Ó»ÑÈ ÑÅ ÅÆÁЌÎǼ ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ ÒÎ× ¨ÁÑÒÐÉÖÒ.
±Î ĽËÁÉÎ ÒÈÕ ¯®£ ÁÎÒÅÌŽ »ÍÁÍ Á¾ ÒÎ×Õ ËÌÄÎ×Õ ÒÎ× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÎÉËÎ-
ÍΌÉËÎÀ ÄÉËÁ½Î×.
33
¯É ÈÇ»Õ ÒÎ×, ÑÅ ÁÍÒ½ÓÅÑÈ ŒÅ ÌÌÎ×Õ ËÌÄÎ×Õ ÒÎ× Å×ÐÔ-
32.
¢Ì»Å
ÁÍÁÌ×ÒÉËËÁÒÔÒ»ÐÔ ÒÈÍ Å;ÒÈÒÁ V¦ ÒÈÕ ÁÐÎÀÑÁÕ ŒÅÌ»ÒÈÕ, ׍¾ ¢.
33. ™ÉÁ ÒÈÍ »ÍÍÎÉÁ ËÁÉ ÒÎ ÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ ÒÎ× Å×ÐԍÁÙËÎÀ ÎÉËÎÍΌÉËÎÀ ÄÉËÁ½Î×,
ÂÌ»Å
, ÁÍÒ½
ÌÌÔÍ,
Kellerhals (2006)
ËÁÉ
Schwarze (2007)
.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook