ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - page 22

112
¯¦ §¡±’ ¦š¦¡® £™™²¥Ÿ£¦Ÿ
ÅÍ »ÖÎ×Í “ÎÉÍÉ˾” ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁ. §ÁÒÎÖ×ÐÏÍÅÒÁÉ Å½ÑÈÕ ÑÒÎ ÐÔÒÎÇÅÍ»Õ ÅÍÔÑÉÁ˾
ĽËÁÉÎ. Ÿ×ÇËÅËÐɌ»ÍÁ, È ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÁÍÁÄÐΌÉË¼Õ ÅÆÁЌÎÇ¼Õ ÒÈÕ ÅÌÁÆÐÀÒÅÐÈÕ ÎÉͼÕ
Ñ×ÍÉÑÒ ÇÅÍÉ˼ ÁÐÖ¼ ÒÎ× ÅÍÔÑÉÁËÎÀ ÄÉËÁ½Î×
57
, È ÎÎ½Á Ì»ÎÍ »ÖÅÉ ÅÍÑԌÁÒÔÓŽ
ÑÒÎ ÐÓÐÎ 49 ÁÐ. 1 ÅÄÁÆ. • ÒÎ× ³ÐÒÈ
58
. ¢ÑÅÉ ÒÈÕ ÐÎÅËÒÅÓŽÑÁÕ Á¾ÆÁÑÈÕ
Jager
, È ÅÍ Ì¾ÇÔ ÁÐÖ¼ ÅÆÁЌ¾ØÅÒÁÉ ÑÒÉÕ ÄÉÎÉËÈÒÉË»Õ Ë×ÐÏÑÅÉÕ, Á˾ŒÁ ËÉ ÁÍ Á×Ò»Õ
ÄÅÍ »ÖÎ×Í “ÎÉÍÉ˼” ÖÐÎÉ59
. £ÎŒ»ÍÔÕ, ÒÎ ÅÍÔÑÉÁ˾ ĽËÁÉÎ ÁлÖÅÉ Á¾ ÒÈÍ Î-
ÃÈ Á×Ò¼ ÅËÒÅÍ»ÑÒÅÐÈ ÐÎÑÒÁѽÁ ÑÅ ÑÖ»ÑÈ ŒÅ ÒÈÍ £Ÿš¡, ÐnjÁ ōÉÒÐōҾ, Å;ÃÅÉ
ËÁÉ ÒÈÕ Ð¼ÒÐÁÕ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 52 ÁÐ. 3 ÅÄÁÆ. • ÒÎ× ³ÐÒÈ. žÅÐÁÉÒ»ÐÔ, ÒÎ š£§ »ÖÅÉ
ÁÍÁÇÍÔнÑÅÉ ÔÕ ÇÅÍÉ˼ ÁÐÖ¼ ÒÎ× ÄÉËÁ½Î× ÒÈÕ µÍÔÑÈÕ ÒÈÍ Å×ÐÀÒÅÐÈ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÁÍÁ-
ÄÐΌÉË¼Õ ÅÆÁЌÎÇ¼Õ ÒÎ× Å×ÍÎÙ˾ÒÅÐÎ× ÎÉÍÉËÎÀ ;ŒÎ×
60
, È ÎÎ½Á, ÌÁŒÂÁÍΌ»ÍÈÕ
׍¾ÃÈ ÒÈÕ ÍΌÎÌÎǽÁÕ
Campina
ËÁÉ
Jager
, Ð»ÅÉ ÍÁ ÓÅÔÐÈÓŽ ¾ÒÉ ÅÆÁЌ¾ØÅÒÁÉ ËÁÉ
ō½ ÒÔÍ ÄÉÎÉËÈÒÉËÏÍ Ë×ÐÏÑÅÔÍ.
¥ ÁÐÁÍÔ ÁÐÖ¼ ÄÅÍ ÓÅÔÐŽÒÁÉ ÔÕ Ñ×ÍÒÁnjÁÒÉËÎÀ ōɍ»ÄÎ×, ÒÎ×ÌÖÉÑÒÎÍ ÑÒÈÍ
ÁÐÎÀÑÁ ÆÑÈ ÅÊ»ÌÉÊÈÕ ÒÈÕ ÍΌÎÌÎǽÁÕ. ¥ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ ÁÍÁÄÐΌÉË¼Õ ÅÆÁЌÎÇ¼Õ ÒÎ×
ȍɾÒÅÐÎ× ÎÉÍÉËÎÀ ;ŒÎ× ÐÎÂÌ»ÅÒÁÉ ÑÒÎ ÐÓÐÎ 2 ÒÎ× žÎÉÍÉËÎÀ §ÏÄÉËÁ. ¬ÑÒ¾-
ÑÎ, ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÒÈ ÍΌÎÌÎǽÁ ÒÎ× ¡ÐŽÎ× žÇÎ×, ÎÀÒÅ Á¾ ÒÎ ÐÓÐÎ 7 ÁÐ. 1
ÎÀÒÅ Á¾ ÒÎ ÐÓÐÎ 4 ÁÐ. 1 ÒÎ× Ÿ×ÍÒnjÁÒÎÕ ÎÀÒÅ Á¾ ÌÌÈ ÄÉÒÁʼ ÒÎ× ËÔÌÀÅÒÁÉ
Î ËÎÉÍ¾Õ ÍΌÎÓ»ÒÈÕ ÍÁ ÎнÑÅÉ ¾ÒÉ Î Í»ÎÕ ÅÉÅÉË»ÑÒÅÐÎÕ Í¾ŒÎÕ ÓÁ ÅÆÁЌ¾ØÅÒÁÉ Œ¾ÍÎ
ÑÅ ŒÅÒÁÇÅÍ»ÑÒÅÐÅÕ Á×ÒÎÀ ÐÊÅÉÕ
61
. £½ÑÈÕ, ËÁÉ ÑÒÈ ÍΌÎÌÎǽÁ ÒÎ× Ÿ×ŒÂÎ×̽Î× ÒÈÕ
£ÉËÐÁÒŽÁÕ, ÓÅÔÐÎÀÍÒÁÍ ÔÕ ÇÅÍÉ˼ ÁÐÖ¼, È ÎÎ½Á »ÂÐÉÑËÅ ÅĽΠÅÆÁЌÎǼÕ, Åƾ-
ÑÎÍ ÄÅÍ ×¼ÐÖÅ ÑÁÆ¼Õ ÁÍÒ½ÓÅÒÈ ŒÅÒÁÂÁÒÉ˼ ÄÉÒÁÊÈ ÑÒΠ;ŒÎ
62
. žÍÒÔÕ, ÌÁŒÂÍÎ-
ÍÒÁÕ ×¾ÃÈ ËÁÉ ÒÈ Ñ×ÌÌÎÇÉÑÒÉ˼ ÒÈÕ
ScoppÎla 2
, ÍΌ½ØÔ ¾ÒÉ ÓÁ ŒÎÐÎÀÑÅ Å×̾ÇÔÕ
ÍÁ ׍ÎÑÒÈÐÉÖÓŽ È ÎÃÈ ¾ÒÉ, ÐÎËÅɌ»ÍÎ× Åн ÄÉÎÉËÈÒÉËÏÍ Ë×ÐÏÑÅÔÍ, ÎÉ ÎÎ½ÅÕ
ŽÒÅ ÄÅÍ »ÖÎ×Í “ÎÉÍÉ˾” ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁ, ËÁÒ ÒÈÍ £Ÿš¡ (ŒÅ Ñ×Í»ÅÉÁ ÍÁ ŒÈÍ ÅÆÁЌ¾-
ØÅÒÁÉ È
ScoppÎla 2
), ŽÒÅ ÄÅÍ ÅŒÆÁͽØÎ×Í ÅÁÐ˼ ÑÀÍÄÅьΠŒÅ ÒÎ ÅÍÔÑÉÁ˾ ĽËÁÉÎ
(ŒÅ Ñ×Í»ÅÉÁ ÍÁ ŒÈÍ ÅÆÁЌ¾ØÅÒÁÉ È
Jager
), È ÅÍ Ì¾ÇÔ ÁÐÖ¼, ÒÈÍ ÎÎ½Á ÅÍÄ»ÖÅÒÁÉ ÍÁ
ōÉÖÅÉÐŽ ÍÁ ÁÐÁˌÃÅÉ ŒÅÒÁÂÁÒÉ˼ ÄÉÒÁÊÈ Ë×ÐÔÒÉËÎÀ ;ŒÎ×, ÂнÑËÅÉ Ñ×ÍÒÁnjÁ-
57. ¢Ì. Ð΍ÁÐÁÒÅÓŽÑÅÕ ÁÎÆÑÅÉÕ ÒÎ× š£§ ÑÒÉÕ ×ÎÓ»ÑÅÉÕ
Berlusconi
ËÁÉ
Jager
.
58. «£Í ŒÅÒ ÒÈÍ Ò»ÌÅÑÈ ÒÎ× ÁÄÉ˼ŒÁÒÎÕ ÐÎÂÌÅÆÓŽ ŒÅ ;ŒÎ ÅÌÁÆÐÀÒÅÐÈ ÎÉͼ, ōÉÂÌÌÅÒÁÉ
Á×Ò¼ È ÎÉͼ.»
59. ¢Ì. Á¾ÆÁÑÈ
Jager
ËÁÓÏÕ ËÁÉ š£§ 8.3.2007, C-45/06,
Campina
, ÑË»ÃÅÉÕ 32-39, ÑÅ Ñ×Í-
Ä×Áь¾ ŒÅ š£§ 11.7.2002, C-210/00,
Käserei Champignon Hofmeister
, ÑË»ÃÅÉÕ 35-44 ËÁÉ
š££ ŒÅÉØ. Ñ×ÍÓ. 5.6.2012, C-489/10,
Bonda
, ÑË»ÃÅÉÕ 28-33.
60. ¢Ì. š£§ 4.6.2009, C-142/05,
Mickelsson
, ÑË»ÃÈ 43.
61. ¢Ì. ¡ž (žÎÉÍ.) 452/1999 («È ÁÐÖ¼ Á×Ò¼ ÄÅÍ ÅÉÂÌÌÅÒÁÉ Á¾ ÒÎ ŸÀÍÒÁnjÁ ËÁÉ ÁлÖÅÒÁÉ
»ÒÑÉ È ÅÊÎ×ѽÁ ÑÒÎÍ ËÎÉ; ÍΌÎÓ»ÒÈ ÍÁ ÁÎËÌŽÑÅÉ ŒÅ ŒÅÒÁÂÁÒÉ˼ ÄÉÒÁÊÈ ÒÈÍ ÁÍÁÄÐΌÉ˼
ÅÆÁЌÎǼ ÒÎ× ÈÉ¾ÒÅÐÎ× Í¾ŒÎ× ¾ÑÎÍ ËнÍÅÉ ¾ÒÉ ÎÉ Ñ×ÍÓ¼ËÅÕ Î× Å»ÂÁÌÁÍ ÒÈ Ó»ÑÉÑÈ ÒÎ×
ÍžÒÅÐÎ× Í¾ŒÎ× ÄÅÍ ÒÁ×Ò½ØÎÍÒÁÉ ŒÅ ÒÉÕ ÐÎÈÇÎÀŒÅÍÅÕ ËÁÉ Ñ×ÍōÏÕ ÄÅÍ ÄÉËÁÉÎÌÎÇÎÀÍ ÒÈÍ
ÅÆÁЌÎǼ ÒÈÕ ÅÉÅÉË»ÑÒÅÐÈÕ ŒÅÒÁÖŽÐÉÑÈÕ ÒÎ× ÄÐÑÒÈ»).
62. ¢Ì. Ì.Ö. ŸÒ£ ¢• ±Œ. 3278/2007, ÑË»ÃÈ 8 ËÁÉ 2408/2010, ÑË»ÃÈ 6.
88
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26
Powered by FlippingBook