ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 24

µ³ § ©²ª«³ Ÿ§£¬ª«³ ¢ ¥ª£ª³ ª¥ µ©² ¥²¥ ¶£© DNA £µ©² ¢³ª²ª«© žª«©
58
. ¬¥´¥´ªµ©£
ÖÍÏ ÛÐÍÏ ÏÅÍ ÖÅ ÕÚÉÖÍϱ ÈÉÈґ¿ÑÅ ÏÅÖÅÕÖÔ¿ÊÒÑÖÅÍ Å‘¿ÕØÙ ‘É ÆÒÄÐÉۑŠÖÒÛ
ÈÍÏÅÕÖÍÏÒÄ ÕۑÆÒÛÐÁÒÛ ’ÒÛ ÖÌ ÈÍ¿ÖÅÎÉ.
– 3.
½ÖÅÑ Ì ’ÒÍÑÍÏÀ ÈÁÏÌ ’ÉÔÅÖØ×ÉÁ
őÉÖ±ÏÐÌÖÅ, ÖÒ ÕۑÆÒÄÐÍÒ ÉÊÉÖÓÑ ‘É ÆÒÄÐÉۑ± ÖÒÛ ÈÍÅÖ±ÕÕÉÍ ÖÌÑ ÏÅÖÅÕÖÔÒÊÀ
ÖÒÛ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ ’ÒÛ ÐÀÊ×ÌÏÉ ÏÅÖ± ÖÌÑ ’ÅÔ. 1 ÏÅÍ ÖØÑ ÕÚÉÖÍÏÓÑ ÈÉÈґ¿-
ÑØÑ, ÉÏÖÂÙ ÅÑ Ò ÏÅÖÌËÒÔÒđÉÑÒÙ ¿ÚÉÍ ÏÅÖÅÈÍÏÅÕ×ÉÁ ÏÅÍ ÖÒ ÕۑÆÒÄÐÍÒ ÏÔÁÑÉÍ
‘É ÉÍÈÍÏÀ ÅÍÖÍÒÐÒËÁÅ ÂÖÍ Ì ÈÍÅÖÀÔÌÕÌ ÖÒÛ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ ÏÅÍ ÖØÑ ÈÉÈґ¿ÑØÑ
ÉÁÑÅÍ ÅÑÅËÏÅÁÅ ËÍÅ ÖÌ ÈÍÅÐÉÄÏÅÑÕÌ ÏÅÍ ±ÐÐØÑ ÅÎÍ’ÒÍÑØÑ ’Ô±ÎÉØÑ ’ÒÛ ’ÔÒ-
Æп’ÒÑÖÅÍ ÕÖÌÑ ’ÅÔ. 1.
– 4.
¥Ñ ÈÍÅÖ±Ú×ÌÏÉ ÏÅÖ± ÖÍÙ ’ÔÒÌËÒđÉÑÉÙ ’ÅÔÅËÔ±-
ÊÒÛÙ Ì ÏÅÖÅÕÖÔÒÊÀ ÖÒÛ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ, ÅÛÖÀ ËÁÑÉÖÅÍ ‘É ɒ͑¿ÐÉÍÅ ÖÒÛ ÉÍÕÅË-
ËÉпŠő¿ÕØÙ ‘ÉÖ± ÖÌÑ ÏÒÍÑҒÒÁÌÕÌ ÖÒÛ ÆÒÛÐÉđÅÖÒÙ ÕÉ ÅÛÖÂÑ ÏÅÍ ’±ÑÖØÙ ÖÒ
ÅÔËÂÖÉÔÒ ‘¿ÕÅ ÕÖÍ٠ɒ‘ÉÑÉÙ È¿ÏÅ ÉÔ˱Õ͑É٠̑¿ÔÉÙ. £ÖÌÑ ÏÅÖÅÕÖÔÒÊÀ ÏÅÐÉÁ-
ÖÅÍ ÑÅ ’ÅÔÅÕÖÉÁ ‘É ÕÛÑÀËÒÔÒ ÏÅÍ ÖÉÚÑÍÏ ÕđÆÒÛÐÒ ÖÒ ’ÔÂÕØ’Ò Å’Â ÖÒ Ò’ÒÁÒ
ÐÀÊ×ÌÏÉ ÖÒ ËÉÑÉÖÍÏ ÛÐÍÏ».
£ÚÒÐͱÜÒÑÖÅÙ ÖÌÑ ’ÔÒÖÉÍÑ‘ÉÑÌ ÔÄבÍÕÌ Ò
¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ
17
’ÅÔÅÖÌÔÒÄÕÉ:
«¦ÉÐÖÁØÕÌ ÕÖÒ ÅÔÚÍÏ £Ú¿ÈÍÒ Å’ÒÖÉÐÉÁ Ì ’ÐÌÔ¿ÕÖÉÔÌ ÈÍÅÖĒØÕÌ ÖØÑ ÕÚÉÖÍ-
ÏÓÑ ‘É ÖÌ ÐÀÇÌ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ (DNA) ’ÔÒÆпÇÉØÑ. £ØÕÖ± ÅÑÖÍÏÅÖÅÕÖ±-
×ÌÏÉ Ò ÂÔÒÙ
«Æ±Õ͑É٠ےÂÑÒÍÉÙ»
(’ÒÛ ÉÏÊÔ±ÜÉÍ ‘ÍŠےÒÏÉ͑ÉÑÍÏÀ ÅÑÖÁÐÌÇÌ
ÖØÑ ËÉËÒÑÂÖØÑ, Ì Ò’ÒÁÅ ‘’ÒÔÉÁ ÏÅÍ ÑÅ ÒÊÉÁÐÉÖÅÍ ÕÉ ÈÍÅÁÕ×ÌÕÌ) ‘É ÖÒÑ ÅÑÖÍ-
ÏÉ͑ÉÑÍÏÂÖÉÔÒ ÂÔÒ
«ÕÒÆÅÔ¿Ù ÉÑÈÉÁÎÉÍÙ»
. «ÅÍ ÕØÕÖ± ’ÔÒÕÖ¿×ÌÏÅÑ ÈÄÒ ’ÅÔ±-
ËÔÅÊÒÍ ’ÒÛ ’ÔÒÆп’ÒÛÑ ÖÌÑ ÏÒÍÑҒÒÁÌÕÌ ÖÒÛ ’ÒÔÁՑÅÖÒÙ ÖÌÙ ×ÉÖÍÏÀÙ ÖÛÚÂÑ
ÅѱÐÛÕÌÙ ÕÖÒ ’ÔÂÕØ’Ò Å’Â ÖÒ Ò’ÒÁÒ ’ÔÒ¿ÔÚÉÖÅÍ ÖÒ ËÉÑÉÖÍÏ ÛÐÍÏ ÏÅÍ ÖÌÑ
ÏÅÖÅÕÖÔÒÊÀ ÖÒÄÖÒÛ ÕÉ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ÅÔÑÌÖÍÏÒÄ Å’ÒÖÉпՑÅÖÒÙ, ÏÅ×ÓÙ ÏÅÍ ÖÌ
ÕÚÉÖÍÏÀ ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ÏÅÖÅÕÖÔÒÊÀÙ. žÉÑ ÉÎÅÐÉÁÊ×ÌÏÉ Â‘ØÙ Ì ’ÔÂÆÐÉÇÌ ÖÒÛ ÅÔ-
ÚÍÏÒÄ £ÚÉÈÁÒÛ ËÍÅ ÐÀÇÌ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ ÏÅÍ ÕÉ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ Ö¿ÐÉÕÌÙ ’Ð̑‘É-
ÐÀ‘ÅÖÒÙ (!) ÏÅÖ± ÖÌÙ ËÉÑÉÖÀÕÍÅÙ ÉÐÉÛ×ÉÔÁÅÙ ÒÄÖÉ ’ÔÒÕÈÍÒÔÁÕÖÌÏÉ ÔÌÖ±, ’ØÙ
×Å ¿’ÔɒÉ, Ì Å’ÅËÂÔÉÛÕÌ Å’ÂՒÅÕÌÙ ‘É ÖÌ ÆÁÅ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ Å’Â ÖÒÑ
ĒҒÖÒ».
¢ÔÒÚØÔÓÑÖÅÙ ÕÉ ‘ÍÅ ÕÛÑÒÐÍÏÂÖÉÔÌ ÅÎÍÒÐÂËÌÕÌ ÖÒÛ £ÚÉÈÁÒÛ, ÕÉ ÖÒÄÖÌ ÖÒÛ
ÖÌ ‘ÒÔÊÀ, Ò
¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ
18
ÖÂÑÍÜÉ: «£Û‘’ÉÔÅՑÅÖÍϱ, ÖÒ ÈÉÄÖÉÔÒ £Ú¿ÈÍÒ ÉÁÑÅÍ
ÕÅÊÓÙ ÆÉÐÖÍؑ¿ÑÒ ÕÉ ÕÚ¿ÕÌ ‘É ÖÒ ÅÔÚÍÏÂ. ³Í ’ÅÔÅÖÌÔÀÕÉÍÙ ÏÅÍ Ì ÏÔÍÖÍÏÀ ØÙ
¿ÑÅ Õ̑ÉÁÒ ¿’ÍÅÕÅÑ Ö’Ò. °ÕÖÂÕÒ ’ÅÔő¿ÑÉÍ Ì ÒÛÕÁÅ ÖØÑ ÅÑÖÍÔÔÀÕÉØÑ: ¬É
’ÔÂÕÚ̑ŠÖÒ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑ŠÉÍÕ±ËÒÑÖÅÍ ÕÖÒÑ ¢ÒÍÑÍÏ «ÓÈÍÏÅ ÆÅÔÄÖÅ-
ÖÉÙ ’ÒÍÑÍÏ¿Ù ’ÔÒÆпÇÉÍÙ ÏÅÍ ÕÖÒÑ «ÓÈÍÏÅ ¢ÒÍÑÍÏÀÙ žÍÏÒÑґÁÅÙ ÉÎÅÍÔÉÖÍÏ¿Ù
ÔÛבÁÕÉÍÙ, ’ÒÛ (ÉÁÑÅÍ Æ¿ÆÅÍÒ ’ØÙ ÈÉÑ ×Å ’ÉÔÍÒÔÍÕÖÒÄÑ ÖÉÐÍϱ Õ’ ÅÛÖÂ, ÅÊÒÄ
ÖÅ ÂÔÍÅ ÖÒÛ ÅÎÍҒÒÁÑÒÛ ’ÒÛ É‘’Á’ÖÉÍ (ÏÅÍ) ÕÖÒ (Ñ¿Ò) £Ú¿ÈÍÒ ÉÎÅÏÒÐÒÛ×ÒÄÑ ÑÅ
ÉÁÑÅÍ ’ÒÐÄ ÔÉÛÕÖ±».
17. ¦Ð.
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, Â.’., ÕÉÐ. 48-49.
18. ¦Ð.
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, Â.’., ÕÉÐ. 49.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26
Powered by FlippingBook