ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 21

µ¥ ¢´³¦ ©¬¥µ¥ «¥ª ³ª žª¥£µ¥£§ª£ µ³¶£
. ¬¥´¥´ªµ©£
55
È.
§Í’Ó×ÌÏÉ ’ÅÔŒ±ÑØ ÂÖÍ
Ì ÈͱÖÅÎÌ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 200¥ «¢ž ÉÍÕÀÚ×Ì
ÕÖÒ ÈÍÏÒÑґÍÏ ‘ÅÙ ÕÄÕÖ̑Š‘É ÖÒ ² 2928/2001
. §ÑÂÇÉÍ ÖÒÄÖÒÛ, ÉԑÌ-
ÑÉÛÖÍϱ ÅÑÅËÏÅÁÒ ÏÅÍ ÈÒˑÅÖÍϱ ÚÔÀÕÍ‘Ò ÉÁÑÅÍ ÑÅ ’ÅÔÅÏÒÐÒÛ×ÀÕÉÍ ÏÅÑÉÁÙ ÖÌÑ
ÉÎÉÐÍÏÖÍÏÀ ’ÒÔÉÁÅ ÖÌÙ ÕÛËÏÉÏÔ͑¿ÑÌÙ ’ÔÒÆпÇÉØÙ ‘¿ÕŠŒ ÖÍÙ ÑґҒÅÔÅ-
ÕÏÉÛÅÕÖÍÏ¿Ù ÈÍÉÔËÅÕÁÉÙ ÕÛÑÖ±ÎÉØÙ ÖÒÛ ÉÑ ÐÂËØ ÑґÒ×ÉÖÀ‘ÅÖÒÙ. §ÍÈÍÏÂÖÉÔÅ:
2. µÅ ÈÄÒ ’ÔÓÖÅ £Ú¿ÈÍÅ ²Â‘ÒÛ ÖÒÛ ¶’ÒÛÔËÉÁÒÛ žÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ
Å. µÒ ÅÔÚÍÏ £Ú¿ÈÍÒ ÖÒÛ ¶’ÒÛÔËÉÁÒÛ žÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ
(: ¬±ÔÖÍÒÙ 2001),
ÕÖÒ ±Ô×ÔÒ 6 ÂÔÍÜÉ ÂÖÍ ‘ÉÖ± ÖÒ ±Ô×ÔÒ 257 ÖÒÛ «ÓÈÍÏÅ ¢ÒÍÑÍÏÀÙ žÍÏÒÑґÁÅÙ
’ÔÒÕÖÁ×ÉÖÅÍ ±Ô×ÔÒ 257¥ ØÙ ÉÎÀÙ:
«¸Ô×ÔÒ 257¥. §Î¿ÖÅÕÌ DNA. – 1.
½ÖÅÑ
ے±ÔÚÒÛÑ Æ±Õ͑É٠ےÂÑÒÍÉÙ ÂÖÍ ¿ÑÅ ’ÔÂÕØ’Ò ¿ÚÉÍ ÈÍŒԱÎÉÍ ÏÅÏÒÄÔË̑Š‘É
ÚÔÀÕÌ ÆÁÅÙ À ¿ËÏÐ̑Š’ÒÛ ÕÖÔ¿ÊÉÖÅÍ ÏÅÖ± ÖÌÙ ËÉÑÉÖÀÕÍÅÙ ÉÐÉÛ×ÉÔÁÅÙ, ÖÒ ÅԑÂ-
ÈÍÒ ÈÍÏÅÕÖÍÏ ÕۑÆÒÄÐÍÒ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÈÍÅÖ±ÜÉÍ ÅѱÐÛÕÌ ÖÒÛ ÈÉÒÎÛÔÍÆÒÑÒÛÏÐÉ-
ÝÏÒÄ ÒοÒÙ (Deoxyribonucleic Acid-DNA) ’ÔÒÙ ÖÒÑ ÕÏҒ ÖÌÙ ÈÍŒÁÕÖØÕÌÙ
ÖÌÙ ’ÔÒ¿ÐÉÛÕÌÙ ÆÍÒÐÒËÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ Å’Â ÖÒ ’ÔÂÕØ’Ò ÅÛÖÂ. © ÅѱÐÛÕÌ ÅÛÖÀ
’ÉÔÍÒÔÁÜÉÖÅÍ Å’ÒÏÐÉÍÕÖÍϱ ÕÖÅ ÈÉÈґ¿ÑÅ ’ÒÛ ÉÁÑÅÍ Å’ÒÐÄÖØÙ ÅÑÅËÏÅÁÅ ËÍÅ ÖÌ
ÈÍŒÁÕÖØÕÌ ÅÛÖÀ. –
2.
½ÖÅÑ Ì ’ÒÍÑÍÏÀ ÈÁÏÌ ’ÉÔÅÖØ×ÉÁ őÉÖ±ÏÐÌÖÅ ÖÒ Õۑ-
ÆÒÄÐÍÒ ÉÊÉÖÓÑ ‘É ÆÒÄÐÉۑ± ÖÒÛ ÈÍÅÖ±ÕÕÉÍ ÖÌÑ ÏÅÖÅÕÖÔÒÊÀ ÖÒÛ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍ-
ÏÒÄ ’ÒÛ ÐÀÊ×ÌÏÉ ÏÅÖ± ÖÌÑ ’ÔÒÌËÒđÉÑÌ ’ÅÔ±ËÔÅÊÒ ÏÅÍ ÖØÑ ÕÚÉÖÍÏÓÑ ÈÉÈÒ-
‘¿ÑØÑ, ÉÏÖÂÙ ÅÑ Ò ÏÅÖÌËÒÔÒđÉÑÒÙ ¿ÚÉÍ ÈÍÏÅÕ×ÉÁ ÏÅÍ ÖÒ ÕۑÆÒÄÐÍÒ ÏÔÁÑÉÍ ‘É
ÉÍÈÍÏÀ ÅÍÖÍÒÐÒËÁÅ ÂÖÍ Ì ÈÍÅÖÀÔÌÕÌ ÖÒÛ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ ÏÅÍ ÖØÑ ÈÉÈґ¿ÑØÑ
ÉÁÑÅÍ ÅÑÅËÏÅÁÅ ËÍÅ ÖÌ ÈÍÅÐÉÄÏÅÑÕÌ ÏÅÍ ±ÐÐØÑ ÅÎÍ’ÒÍÑØÑ ’Ô±ÎÉØÑ ’ÒÛ ’ÔÒ-
Æп’ÒÑÖÅÍ ÕÖÌÑ ’ÔÒÌËÒđÉÑÌ ’ÅÔ±ËÔÅÊÒ».
£ÚÒÐͱÜÒÑÖÅÙ ÖÌÑ ’ÔÒÖÉÍÑ‘ÉÑÌ ÔÄבÍÕÌ Ò
¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ
14
’ÅÔÅÖÌÔÒÄÕÉ:
«£ÖÒ ±Ô×ÔÒ 6 ÖÒÛ £ÚÉÈÁÒÛ ’ÔÒÆп’ÉÖÅÍ ÏÅÍ Ì Ñ¿Å ‘¿×ÒÈÒÙ ÚÔÀÕÌÙ DNA, ‘É
ÖÌÑ ’ÔÒÕ×ÀÏÌ ÉÍÈÍÏÒÄ ±Ô×ÔÒÛ 257¥ ÕÖÒÑ «ÓÈÍÏÅ ¢ÒÍÑÍÏÀÙ žÍÏÒÑґÁÅÙ, ØÙ
‘¿×ÒÈÒÙ ÕÛÑÅÊÀÙ ‘É ÖÌ ÕؑÅÖÍÏÀ ¿ÔÉÛÑÅ (±Ô×ÔÒ 257 «¢ž). ³ÔÁÜÉÖÅÍ ÂÖÍ ÖÒ
ÅԑÂÈÍÒ ÈÍÏÅÕÖÍÏ ÕۑÆÒÄÐÍÒ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ
ÈÍÅÖ±ÎÉÍ
ÅѱÐÛÕÌ ÖÒÛ DNA ÉÑÂÙ
’ÔÒÕӒÒÛ, ÂÖÅÑ Û’±ÔÚÒÛÑ Æ±Õ͑ÉÙ
ےÂÑÒÍÉÙ
ÂÖÍ ¿ÚÉÍ ÈÍŒԱÎÉÍ ÏÅÏÒÄÔËÌ-
‘Å ‘É ÚÔÀÕÌ ÆÁÅÙ À ¿ËÏÐ̑Š(ÏÅÍ Å’ÐÂ, ÈÌÐÅÈÀ, ’Ð̑‘¿Ð̑Å) ’ÒÛ ÕÖÔ¿ÊÉÖÅÍ
ÏÅÖ± ÖÌÙ ËÉÑÉÖÀÕÍÅÙ ÉÐÉÛ×ÉÔÁÅÙ (’ØÙ Ð.Ú. Ì ÈÍÉÛÏÂÐÛÑÕÌ ÖÌÙ ÅÏÒÐÅÕÁÅÙ ±Ð-
ÐØÑ!). žÉÑ ÈÍÉÛÏÔÍÑÁÜÉÖÅÍ ÕÖÌ ÈͱÖÅÎÌ ÖÒÛ £ÚÉÈÁÒÛ ÅÑ, ÕÉ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ±ÔÑÌÕÌÙ
ÖÒÛ Û’Â’ÖÒÛ ÑÅ ÈÉÚ×ÉÁ ÖÌ ÐÀÇÌ ÖÒÛ ÆÍÒÐÒËÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ ÖÒÛ, ‘’ÒÔÉÁ ÅÛÖÀ ÑÅ
ËÁÑÉÍ ÏÅÍ ‘É ÖÌ ÚÔÀÕÌ ÆÁÅÙ ÕÉ Æ±ÔÒÙ ÖÒÛ. © ‘É ÚÔÀÕÌ ÆÁÅÙ ÐÀÇÌ ÆÍÒÐÒËÍÏÒÄ
ÛÐÍÏÒÄ Å’Â ’ÔÂÕØ’Ò ’ÒÛ ÅÔÑÉÁÖÅÍ ÑÅ ÖÒ ÈÓÕÉÍ ‘ÂÑÒ ÖÒÛ À ÈÉÑ ÕÛËÏÅÖÅÖÁ×É-
ÖÅÍ ÕÖÌ ÐÀÇÌ ÖÒÛ
ŒÒÖÉÐÉÁ ’±ÑÖØ٠ƱÑÅÛÕÌ ’ÔÒÕÆÒÐÀ ÖÌÙ ÅÑ×ÔӒÍÑÌÙ
ÅÎÍҒԿ’ÉÍÅÙ ÏÅÍ ÉÑ¿ÔËÉÍŠŒÒÐÄÖØÙ ÅÑÖÁ×ÉÖÌ ÕÖÒ £ÄÑÖÅˑŠ(±Ô×ÔÒ 2),
14. ¦Ð. ÅÛÖÀ ÕÉ
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, Â.’., ÕÉÐ. 34-35.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26
Powered by FlippingBook