ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 20

µ³ § ©²ª«³ Ÿ§£¬ª«³ ¢ ¥ª£ª³ ª¥ µ©² ¥²¥ ¶£© DNA £µ©² ¢³ª²ª«© žª«©
54
. ¬¥´¥´ªµ©£
ÎÉÔËÅÕÁÅÙ, ÕÖÌÔÍÜґ¿ÑÌÙ ÕÖÒ ÈÍÏÅÍÝÏ ÕÄÕÖ̑ŠÖÒ Ò’ÒÁÒ ÍÕÚÄÉÍ ÏÅÍ ÕÖÍÙ ×ɑÉ-
ÐÍÓÈÉÍÙ ÅÔÚ¿Ù ’ÒÛ ÖÒ ÈÍ¿’ÒÛÑ. £ÖÌÑ ±ÕÏÌÕÌ ÅÛÖÒÄ ÖÒÛ ’ÅÔɑÆÅÖÍÏÒÄ ¿ÔËÒÛ Ì
§’ÍÕÖÀ‘Ì ÉÑÈ¿ÚÉÖÅÍ ÑÅ ËÁÑÉÍ ÈÛÕ±ÔÉÕÖÌ ÕÖÌÑ ÏÔÅÖÍÏÀ ÉÎÒÛÕÁÅ. °ÕÖÂÕÒ, ‘ÂÑÒ
ÂÖÅÑ ¿ÚÉÍ ÖÌ ÈÄÑÅ‘Ì ÑŠŒÅËÏÍÕÖÔÓÑÉÖÅÍ Å’Â ÖÌÑ ÉÎÒÛÕÁÅ Ì §’ÍÕÖÀ‘Ì ‘’ÒÔÉÁ
ÑÅ ÈÍÅÖÌÔÉÁ ÖÌÑ ÅÎÍҒÍÕÖÁÅ ÖÌÙ, ÅÐб ÏÅÍ ÖÒÑ ÅÑ×ÔؒÍÕÖÍÏ ÚÅÔÅÏÖÀÔÅ ÖÌÙ ’ÒÛ
ÉÏ ’ÔÒÒÔÍՑÒÄ ’Ô¿’ÉÍ ÑÅ ¿ÚÉÍ. © ÉÏ ÖØÑ ’ÔÒÖ¿ÔØÑ ÏÔÍÖÍÏÀ ‘’ÒÔÉÁ ÑŠŒÒÖÔ¿-
ÇÉÍ ÖŠб×Ì, ¿ÕÖØ ÏÅÍ ÖÌÑ ÖÉÐÉÛÖÅÁÅ ÕÖÍˑÀ. ¥ÑÖÁ×ÉÖÅ, Ò ÐÂËÒÙ ÖÒÛ §’Í‘Ì׿Å,
ÂÕÒ ÏÔÍÖÍÏÂÙ ÏÅÍ ÅÑ ÉÁÑÅÍ, ÈÉÑ Å’ÅÐбÕÕÉÍ ÖÌÑ §’ÍÕÖÀ‘Ì Œ ÖÍÙ ÉÛ×ÄÑÉÙ ÖÌÙ
ÂÖÅÑ ‘’ÒÔÒÄÕÉ ÑÅ ‘ÍÐÀÕÉÍ ÉËÏÅÁÔØÙ ÏÅÍ ÈÉÑ ÖÒ ¿ÏÅÑÉ»
12
.
(iv)
«£É ‘ÍÅ Ö¿ÖÒÍÅ ’ÔÅˑÅÖÍÏÂÖÌÖÅ ÕÀ‘ÉÔÅ, ÖÒ Ú±Õ‘Å Åѱ‘ÉÕÅ ÕÉ ’ÐÒÄÕÍ-
ÒÛÙ ÏÅÍ ÊÖØÚÒÄÙ ÈÍÉÛÔÄÑÉÖÅÍ, ÒÐÂÏÐÌÔÒÍ ÐÅÒÁ À ґ±ÈÉÙ ’ÐÌ×ÛՑÓÑ ’ÉÔÍ×Ø-
ÔÍҒÒÍÒÄÑÖÅÍ ÏÅÍ ÒÈÌËÒÄÑÖÅÍ ÕÉ Å’ÉВÍÕÁÅ ÏÅÍ ÉÎÅ×ÐÁØÕÌ. ÍÅ ÖÌÑ ÅÑÖ͑ÉÖÓ-
’ÍÕÌ ÖÌÙ ÏÒÍÑØÑÍÏÀÙ ¿ÏÔÌÎÌÙ ’ÒÛ ¿ÔÚÉÖÅÍ, ÒÍ ÍÕÚÛÔÒÁ ÖÌÙ ÌÙ ÚÔÉͱÜÒÑÖÅÍ ‘ÍÅ
ÅÛÕÖÌÔÀ ÏÅÍ ÕÏÐÌÔÀ ’ÒÍÑÍÏÀ ÑґÒ×ÉÕÁÅ ÏÅÍ ÈÍÏÅÍÒÕÄÑÌ, ’ÔÒÏÉ͑¿ÑÒÛ –ÂÚÍ
Æ¿ÆÅÍÅ ÑÅ ÅÑÖ͑ÉÖؒÁÕÒÛÑ ÖÒ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Å, ÖÒ Ò’ÒÁÒ ÏÅÍ ÒÍ ÁÈÍÒÍ ’ÒÐ-
п٠ÊÒԿ٠ےÒױВÒÛÑ- ÅÐб ÑÅ ÖÍ×ÅÕÉÄÕÒÛÑ ÖÍÙ ÏÒÍÑØÑÍÏ¿Ù ÅÑÖÍÈÔ±ÕÉÍÙ ÏÅÍ
ÑÅ ÉÎÒÛÈÉÖÉÔÓÕÒÛÑ ÖÒÛÙ ÅÑÖ͒±ÐÒÛÙ ÖÌÙ Ñ¿ÅÙ Ö±ÎÌÙ ’ÔÅˑ±ÖØÑ.
¥ÛÖÒÄÙ
¿ÚÉÍ
ØÙ ÕÖÂÚÒ Ì É’ÍÚÉÍÔÒđÉÑÌ ÏÅÍ ÕÚÉÈÍÅÜ‘ÉÑÌ ÕÀ‘ÉÔÅ ÕÉ ÉÛÔؒÅÝÏ ɒÁ’ÉÈÒ
¿ÑÖÅÕÌ ÖÌÙ ’ÒÍÑÍÏÀÙ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀÙ ÏÅÍ
Õ’ ÅÛÖÒÄÙ
×Å ÉÊÅԑÒÕÖÒÄÑ ÒÍ Ñ¿ÒÍ ÅÛ-
ÕÖÌÔÒÁ ’ÒÍÑÍÏÒÁ Ñ‘ÒÍ ËÍÅ ÖÌÑ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ (ÈÀ×ÉÑ) ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ-
‘ÅÖÒÙ … ¬’ÔÒÕÖ± Õ’ ÅÛÖÀ ÖÌÑ ÉοÐÍÎÌ ÒÍ ¹ÐÐÌÑÉÙ (ÏÅÍ ÒÍ §ÛÔؒÅÁÒÍ)
13
ÑґÍ-
ÏÒÁ ’Ô¿’ÉÍ ÑÅ ÅÊےÑÍÕ×ÒÄ‘É ÏÅÍ ÑÅ ÅÑÖÍÕÖÅ×ÒđÉ. «ÅÍ ÑÅ ’ÅпÇÒÛ‘É ËÍÅ ÖÌ
ÈÍÅÖÀÔÌÕÌ ÖÒÛ ÏÒÍÑØÑÍÏÒÄ ÏÔ±ÖÒÛÙ ÏÅÍ ÖÒÛ ÏÔ±ÖÒÛÙ ÈÍÏÅÁÒÛ, ’ÒÛ Ê±ÑÌÏÉ ÑÅ
ÏÅ×ÍÉÔÓÑÒÑÖÅÍ ÕÖÒÑ ÉÛÔؒÅÝÏ ÚÓÔÒ ‘ÉÖ± ÖÒ žÉÄÖÉÔÒ ¢ÅËÏÂՑÍÒ ¢ÂÐÉ‘Ò ÏÅÍ
’ÒÛ ÕÀ‘ÉÔÅ ÆÔÁÕÏÒÑÖÅÍ ÕÖÒ ÕÖÂÚÅÕÖÔÒ ÖØÑ ÍÕÚÛÔÓÑ ÖÌÙ Ñ¿ÅÙ Ö±ÎÌÙ ’ÔÅˑ±-
ÖØÑ, ÖÌÑ É’ÒÚÀ ÖÌÙ «’ÅËÏÒՑÍҒÒÁÌÕÌÙ».
12. ¦Ð.
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, Â.’., ÕÉÐ. 15.
13. žÍÉÛÏÔÍÑÁÜÒÑÖÅÙ ÖÌ ×¿ÕÌ ÖÒÛ Ò
¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ
(Â.’., ÕÉÐ. 16-17) Õۑ’ÐÌÔÓÑÉÍ:
«£À‘ÉÔÅ, ÕÖÌÑ É’ÒÚÀ ÖÌÙ «’ÅËÏÒՑÍҒÒÁÌÕÌÙ» ɒÍÆÐÀ×ÌÏÉ ÀÈÌ ÕÖÒÑ ÉÛÔؒÅÝÏÂ
ÚÓÔÒ Ì ÒÍÏÒÑґÁÕÖÍÏÌ (ÅÑÖÁ ËÍÅ ÖÌÑ ÅÑ×ÔؒÍÕÖÍÏÀ) ÍÈÉÒÐÒËÁÅ, ÏÅÍ ’ÅÔ±ÐÐÌÐÅ,
ÕÖÒÑ ’ÅËÏÂՑÍÒ ÚÓÔÒ, ÒÍ ©Ñؑ¿ÑÉÙ ¢ÒÐÍÖÉÁÉÙ ÖÌÙ ¥‘ÉÔÍÏÀ٠ɒÍÏÔ±ÖÌÕÅÑ ØÙ Ì
‘ÂÑÌ ’ÅËÏÂՑÍŠےÉÔÈÄÑőÌ. £É ÉÛÔؒÅÝÏ ɒÁ’ÉÈÒ, Ì ’ÉÔÁÊÌ‘Ì ÈÍÅÏÀÔÛÎÌ ÖÌÙ
«§ÛÔӒÌÙ ÖØÑ ÅÓÑ» ŒÒÈÉÁÚÖÌÏÉ ÚÁ‘ÅÍÔÅ ÏÅÍ ÅÑÖÍÏÅÖÅÕÖ±×ÌÏÉ Å’Â ÖÌÑ §ÛÔӒÌ
ÖÒÛ ÚÔÀ‘ÅÖÒÙ ÏÅÍ ÖØÑ ÒÍÏÒÑґÍÏÓÑ ÕۑÊÉÔÂÑÖØÑ, ÉÑÓ ÏÅÍ ÕÉ ’ÅËÏÂՑÍÒ É’Á’ÉÈÒ
Ì ÈÍÉ×ÑÀÙ Ñґ͑ÂÖÌÖÅ ’ÔÒÕÈÍÒÔÁÜÉÖÅÍ Å’Â ÖÅ ÕۑʿÔÒÑÖÅ ÏÅÍ ÖÍ٠ɒÍÈÍÓÎÉÍÙ ÖØÑ
©¢¥ ÏÅÍ ÖÒ «ÈÁÏÅÍÒ ÖÒÛ ÍÕÚÛÔÂÖÉÔÒÛ» … µÒ £Ú¿ÈÍÒ ²Â‘ÒÛ ËÍÅ ÖÌÑ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ
ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ‘¿ÕÅ Õ’ ÅÛÖ ÖÒ ÏÐÁ‘Å ÏÅÍ ÖÒ ÕÚÉÈÍÅՑ ÉÑÖ±ÕÕÉÖÅÍ
ÏÅÍ ÈÉÑ ’Ô¿’ÉÍ ÑÅ ÖÒ Æп’ÒÛ‘É ÕÅÑ ‘ÍÅ ÈÍÏÀ ‘ÅÙ (ÉÐÐÌÑÍÏÀ) ŒÒÏÐÉÍÕÖÍϱ, ‘É‘Ò-
Ñؑ¿ÑÌ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ±ÕÖÒÚÌÙ ÑґÒ×ÉÖÍÏÀÙ ’ÔØÖÒÆÒÛÐÁÅÙ. ¬¿ÖÔÅ ÅÑÖÍÏÒÍÑØÑÍϱ,
’ØÙ ÅÛÖ± ’ÒÛ ÛÍÒ×ÉÖÒÄÑÖÅÍ ÕÖÒ £Ú¿ÈÍÒ ²Â‘ÒÛ ËÍÅ ÖÒ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Å, «’±-
ÑÉ Ú¿ÔÍ-Ú¿ÔÍ» ÏÅÍ Û’ÌÔÉÖÒÄÑ ÖÌÑ ÁÈÍÅ ’ÅËÏÂՑÍÅ ÏÅÍ ’ÅÑÉÛÔؒÅÝÏÀ ÐÒËÍÏÀ».
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26
Powered by FlippingBook