ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 18

µ³ § ©²ª«³ Ÿ§£¬ª«³ ¢ ¥ª£ª³ ª¥ µ©² ¥²¥ ¶£© DNA £µ©² ¢³ª²ª«© žª«©
52
. ¬¥´¥´ªµ©£
ØÙ ÕÛÑ¿’ÉÍÅ ÑÅ ÏÅ×ÛÕÖÉÔÀÕÉÍ Ì ÒÐÒÏÐÀÔØÕÌ ÖÒÛ ÕÚÉÈÁÒÛ Ñ‘ÒÛ ÏÅÍ ÑŠɒ¿Ð-
×ÒÛÑ Ï±’ÒÍÉÙ ‘ÍÏÔґÉÖÅÆÒп٠ÑґÒÖÉÚÑÍÏÀÙ ÆÅÕÍϱ ÊÄÕÉØÙ, ’ÒÛ ÈÉÑ ¿×ÍËÅÑ
ÖÌÑ ÒÛÕÁÅ ÖØÑ ÔÛבÁÕÉØÑ. °ÕÖÂÕÒ, Ì ’ÔÒÈÍÅËÉËÔő‘¿ÑÌ ÊÒÔ± ÈÉÑ ÅÑÅÏ’Ì-
ÏÉ. µÒ ÑґÒÕÚ¿ÈÍÒ, ‘ÉÖ± ÖÌÑ ÒÐÒÏÐÀÔØÕÀ ÖÒÛ, ÏÅÖÅÖ¿×ÌÏÉ Å’Â ÖÒÑ ¶’ÒÛÔËÂ
žÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ ÕÖÌ ¦ÒÛÐÀ.
£ÖÌÑ ÅԑÂÈÍÅ «ÒÍÑÒÆÒÛÐÉÛÖÍÏÀ §’ÍÖÔҒÀ ÖÒ £Ú¿ÈÍÒ È¿ÚÖÌÏÉ ÕÊÒÈÔÀ ɒÁ-
×ÉÕÌ ÏÅÍ Å’Â ÆÒÛÐÉÛÖ¿Ù ÖÒÛ ÏÛÆÉÔÑÓÑÖÒÙ Ï‘‘ÅÖÒÙ, ’ØÙ Ò
·ÅÔ±Ðő’ÒÙ «Å-
ÕÖÅÑÁÈÌÙ
8
. µÉÐÍϱ «’¿ÔÅÕÉ» ÏÅÍ Å’Â ÖÌÑ §’ÍÖÔҒÀ ‘É ÖÌ ÕÛÑÈÔґÀ ÖØÑ ÆÒÛ-
ÐÉÛÖÓÑ ÖÌÙ «²¿ÅÙ žÌ‘ÒÏÔÅÖÁÅÙ» ÏÅÍ É‘ÊÅÑÁÕÖÌÏÉ ÕÖÌÑ ³Ðґ¿ÐÉÍÅ ÖÌÙ ¦ÒÛÐÀÙ.
§ÏÉÁ ÕÛÑ¿ÆÌ ÖÒ ’ÔØÖÒÊÅÑ¿Ù ËÍÅ Ö¿ÖÒÍÅÙ Õ̑ÅÕÁÅÙ ÑґÒÕÚ¿ÈÍÒ ËÉËÒÑÂÙ ÑÅ ÇÌ-
ÊÍÕÖÉÁ ÖÉÐÍϱ ÖÒÄÖÒ Å’Â ÉÁÏÒÕÍ (20) ÆÒÛÐÉÛÖ¿Ù (ɒÁ ÕÛÑÂÐÒÛ 300), Œ ÖÒÛÙ
ҒÒÁÒÛÙ ÒÏÖÓ (8) ÀÖÅÑ ÖÒÛ ¢¥.£³.«. ÏÅÍ ÈÓÈÉÏÅ (12) ÖÌÙ «²¿ÅÙ žÌ‘ÒÏÔÅÖÁ-
ÅÙ», ÑÅ ÏÅÖÅÇÌÊÍÕÖÉÁ Œ ÈÄÒ (2) ÆÒÛÐÉÛÖ¿Ù (ÖÒÛ ¢¥.£³.«.), ÉÑÓ ÒÍ ÆÒÛÐÉÛ-
Ö¿Ù ÖÒÛ «.«.§. ÏÅÍ ÖÒÛ «£ÛÑÅՒÍՑÒÄ ÖÌÙ ¥ÔÍÕÖÉÔ±Ù ÏÅÍ ÖÌÙ ¢ÔÒÂÈÒÛ» ÉÁÚÅÑ
ÕÖÒ ‘ÉÖÅÎÄ Å’ÒÚØÔÀÕÉÍ Å’Â ÖÌ ÕÛÑÉÈÔÁÅÕÌ ÖÌÙ ¦ÒÛÐÀÙ
9
. ¹ÖÕÍ, ¿ÐÌÎÉ ±ÈÒÎÅ
Ì ’ÔÒÝÕÖÒÔÁÅ ÖÒÛ ² 2928/2001 ËÍÅ ÖÌÑ ÏÅÖŒÒп‘ÌÕÌ ÖÒÛ «ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ
ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ» ÏÅÍ ±ÔÚÍÕÉ ‘É ɒÍÊÛбÎÉÍÙ ÏÅÍ ÕÏɒÖÍÏÍÕ‘Â Ì ÍÕÖÒÔÍÏÀ ’ÒÔÉÁÅ ÖÒÛ
ÕÖÒ ÚÔÂÑÒ.
Ë.
½ÕÒ ÒÍ ÉÔËÅÕÁÉÙ ËÍÅ ÖÌ ÕÄÑÖÅÎÌ ÖÒÛ ÑґÒÕÚÉÈÁÒÛ ÀÖÅÑ ÕÉ ÉοÐÍÎÌ, ÉÁÈÅÑ
ÖÒ ÊØÙ ÖÌÙ È̑ÒÕÍÂÖÌÖÅÙ Ö¿ÕÕÉÔÅ ÏÉÁ‘ÉÑÅ ÖÒÛ (ÅÉÁ‘ÑÌÕÖÒÛ ž±ÕÏÅÐÒÛ)
ªØ±Ñ-
ÑÌ ¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, ’ÒÛ ÊÓÖÍÜÅÑ ÖÒ ÕÚÉÖÍÏ ÜÀÖ̑ŠŒÒÏÅÐĒÖÒÑÖÅÙ ÖÍÙ ÉÛÔÄÖÉ-
ÔÉÙ ÒÛÕÍÅÕÖÍÏ¿Ù, ÈÒˑÅÖÍÏ¿Ù ÏÅÍ ÈÍÏÅÍÒÏÔÅÖÍÏ¿Ù ’ÔÒÉÏÖ±ÕÉÍÙ. ¢ÅÔÅÖÁ×ÉÑÖÅÍ ÕÉ
ÖÒÄÖÒ ÖÒ Õ̑ÉÁÒ Ö¿ÕÕÉÔÍÙ ÕÏ¿ÇÉÍÙ ÖÒÛ, ‘ÁŠŒ ϱ×É ÏÉÁ‘ÉÑÒ:
(i)
«°Ù ’ÔÒÙ ÖÍÙ ÉÑÈÉÚ‘ÉÑÉÙ ÈÍÏÒÑґÍÏ¿Ù ÖÔҒҒÒÍÀÕÉÍÙ ×Å ’Ô¿’ÉÍ ÑÅ ÖÒ-
ÑÍÕÖÉÁ ÂÖÍ ÈÉÑ ÉÁÑÅÍ ÕÏÂ’Í‘Ì Ì ÕÛÔÔÁÏÑØÕÌ ÖÒÛ ÏÔ±ÖÒÛÙ ÈÍÏÅÁÒÛ ÏÅÍ Ì ÏÅÖ±Ô-
ËÌÕÌ ÖØÑ ÈÍÏÒÑґÍÏÓÑ ÉËËÛÀÕÉØÑ ‘É ’ÔÂÕÚ̑ŠÖÌÑ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÒÛ ÒÔËÅ-
Ñؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ. © ŒÒÖÉÐÉՑÅÖÍÏÂÖÌÖÅ ÖÒÛ ÏÅÖÅÕÖÅÐÖÍÏÒÄ ‘ÌÚÅÑÍՑÒÄ
(ÐÂËØ Å’ÅÔÚÅÍؑ¿ÑØÑ ‘¿ÕØÑ À ÉÐÐ͒ÒÄÙ ÉϒÅÁÈÉÛÕÌÙ) ÕÖÌÑ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ
ÅÝÏ¿Ù §ÐÉÛ×ÉÔÁÉÙ ÏÅÍ ÖÌÑ ¥ÐÐÌÐÉËËÄÌ (ÆÐ. ÕÚÉÖÍÏÀ ÅÑÅÊÒÔ± ÕÖÍÙ ÉÊ̑ÉÔÁÈÉÙ
««Å×̑ÉÔÍÑÀ» ÖÌÙ 8.5.2001 ÏÅÍ «´ÍÜÒՒ±ÕÖÌÙ» ÖÌÙ 6.5.2001), ÕÖÌ ŸÉÕÕÅÐÒÑÁÏÌ
(‘É ґÍÐÌÖÀ ÖÒÑ
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
) ÏÅÍ Å’Â ÖÒ žÍÏÌËÒÔÍÏ £ÄÐÐÒËÒ «ÅƱÐÅÙ ‘É ÖÒÑ ÁÈÍÒ
ґÍÐÌÖÀ (ÆÐ. ÕÚÉÖÍÏÀ ÅÑÅÊÒÔ± ÕÖÌÑ ÉÊ̑ÉÔÁÈÅ «§ÐÉÛ×ÉÔÒÖےÁÅ» ÖÌÙ 8.6.2001).
8. ¦Ð. ÕÚÉÖÍϱ ÖÌÑ ÉÊ̑ÉÔÁÈÅ «§ÐÉÛ×ÉÔÒÖےÁÅ» ÖÌÙ 30.5.2001, ’ÒÛ ÏÅÍ ÅÑÅÊÒÔ±
ÕÖÍÙ (ÏÔÍÖÍÏ¿Ù) ÖҒÒ×ÉÖÀÕÉÍÙ ÖØÑ ÆÒÛÐÉÛÖÓÑ
. «ÒÛÆ¿ÐÌ, £. ¬’¿ÑÒÛ, £. ¦ÅÐÛÔ±ÏÌ,
. «ÅÑ¿ÐÐÌ ÏÅÍ ¥. £ÏÛÐбÏÒÛ
.
9. ¦Ð. ÕÚÉÖÍϱ ÖÌÑ ÉÊ̑ÉÔÁÈÅ «§ÐÉÛ×ÉÔÒÖےÁÅ» ÖÌÙ 8.6.2001, ’ÒÛ ÏÅÍ ÅÑÅÊÒÔ± ÕÖÍÙ
ÅÑÖÍÔÔÀÕÉÍÙ ÖØÑ ÆÒÛÐÉÛÖÓÑ ÖÒÛ ¢¥£³«
£. ¦ÅÐÛÔ±ÏÌ, . ªØÅÑÑÁÈÌ, ž. ÏÒÄÕÏÒÛ, ¢.
«ÔÌÖÍÏÒÄ
ÏÅÍ
§. ÍÅÑÑ’ÒÛÐÒÛ
· ÒÍ ÆÒÛÐÉÛÖ¿Ù ÖÒÛ ¢¥£³«
. ªØÅÑÑÁÈÌÙ
ÏÅÍ
¢. «ÔÌÖÍÏÂÙ
ÔÌÖ± ÏÅÖÅÇÀÊÍÕÅÑ ÖÒ ÑґÒÕÚ¿ÈÍÒ.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26
Powered by FlippingBook