ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 22

µ³ § ©²ª«³ Ÿ§£¬ª«³ ¢ ¥ª£ª³ ª¥ µ©² ¥²¥ ¶£© DNA £µ©² ¢³ª²ª«© žª«©
56
. ¬¥´¥´ªµ©£
¿ÕÖØ ÏÅÍ ÅÑ ËÁÑÉÖÅÍ ‘É ±ÈÉÍÅ ÖÌÙ ÈÍÏÅÕÖÍÏÀÙ ÅÔÚÀÙ
15
. §Î±ÐÐÒÛ, Ò ÂÔÒÙ
«Û’Â-
ÑÒÍÉÙ»
×Å ¿’ÔÉ’É Ò’ØÕÈÀ’ÒÖÉ ÑÅ ÅÑÖÍÏÅÖÅÕÖÅ×ÉÁ ‘É ÖÒÑ ÂÔÒ
«ÉÑÈÉÁÎÉÍÙ»
’ÒÛ
¿ÚÉÍ ÖÒÛбÚÍÕÖÒÑ ÅÑÖÍÏÉ͑ÉÑÍÏÂÖÉÔÒ ’ÉÔÍÉÚ‘ÉÑÒ».
¢ÔÒÚØÔÓÑÖÅÙ ÕÉ ‘ÍÅ ÕÛÑÒÐÍÏÂÖÉÔÌ ÅÎÍÒÐÂËÌÕÌ ÖÒÛ £ÚÉÈÁÒÛ, Õ’ ÅÛÖÀ ÖÒÛ
ÖÌ ‘ÒÔÊÀ, Ò
¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ
16
ÖÂÑÍÜÉ: «¦ÅÕÍÏÀ ÈÍŒÁÕÖØÕÌ ÉÁÑÅÍ ’ØÙ, ÅÑ ÖÒ £Ú¿-
ÈÍÒ ËÁÑÉÍ ÖÉÐÍϱ Ñ‘ÒÙ ÖÒÛ ÏÔ±ÖÒÛÙ, ÒÍ ÉÐÉÛ×ÉÔÁÉÙ ÖØÑ ’ÒÐÍÖÓÑ –ÉÑÂÇÉÍ ‘ÍÅÙ
őÊÁÆÒÐÌÙ
ÉÎÅÕʱÐÍÕÀÙ ÖÒÛ٠Œ ÖÒ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐÌ‘Å–
×Å ÖÉ×ÒÄÑ ÕÉ
ÏÁÑÈÛÑÒ
, ÚØÔÁÙ ÖÒÛбÚÍÕÖÒÑ ÑŠے±ÔÎÉÍ ¿ÑÅ ÏÒÍÑØÑÍÏ ÅÑÖÍÕֱבÍՑŠ’ÔÒÙ
ÖÌÑ ÏÅÖÉÄ×ÛÑÕÌ ÖÌÙ ÏÒÍÑÀÙ ÉÍÔÀÑÌÙ. ¦¿ÆÅÍÅ, ÉÁÑÅÍ ÕÉ ÂÐÒÛÙ ËÑØÕÖ ÂÖÍ ÖÒ
¿ËÏÐ̑Š¿ÚÉÍ ÅÛÎÌ×ÉÁ ÖÅ ÖÉÐÉÛÖÅÁÅ ÚÔÂÑÍÅ ÕÉ ¿ÏÖÅÕÌ ÏÅÍ ¿ÑÕÖÅÕÌ. °ÕÖÂÕÒ ’Ô¿-
’ÉÍ ÑÅ ËÁÑÉÍ ’ÍÅ ÅÑÖÍÐ̒Ö Œ ÖÒÛÙ ’ÒÐÁÖÉÙ ÂÖÍ Ì Å’ÐÒÝÏÀ, ’ÅÔŒÐÅÑÌÖÍÏÀ,
ےÒÏÔÍÖÍÏÀ –ÅÐб ÉÏ ’ÔÓÖÌÙ ÂÇÉØÙ ÐÒËÍÏÀ ÏÅÍ ÅÐÌ×ÒÊÅÑÀÙ- ׿ÕÌ ÂÖÍ ÖÒ ÒÔ-
ËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑ŠÅÑÖ͑ÉÖؒÁÜÉÖÅÍ ‘É ÅÛÕÖÌÔÒÄÙ Ñ‘ÒÛÙ ÏÅÍ ÅÑÖÁÕÖÒÍÚÌ ÕÛÔ-
ÔÁÏÑØÕÌ ÖØÑ ÉÐÉÛ×ÉÔÍÓÑ ‘ÅÙ ÉÁÑÅÍ ÉÑÖÉÐÓÙ ÉÕÊÅБ¿ÑÌ. µÒ ‘ÉÑ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ
¿ËÏÐ̑Å, ’ØÙ ’ÒÐп٠ÊÒÔ¿Ù ÖÒÑÁÕÖÌÏÉ, ÅÑÖ͑ÉÖؒÁÜÉÖÅÍ ÆÅÕÍϱ ‘É ÖÌÑ ÉÎÛËÁ-
ÅÑÕÌ ÏÅÍ ÖÌ ×ØÔ±ÏÍÕÌ ÖÒÛ ÏÔÅÖÍÏÒÄ ‘ÌÚÅÑÍՑÒÄ, ÍÈÁØÙ ‘É ÖÌÑ ÉÎÛËÁÅÑÕÌ ÏÅÍ
ÖÌÑ ÏÅÐÀ ÒÔ˱ÑØÕÌ ÖÒÛ Û’ÅÐÐÌÐÒ-ÅÕÖÛÑґÍÏÒÄ ‘ÌÚÅÑÍՑÒÄ ÖÒÛ ÏÔ±ÖÒÛÙ, ÖÒ
ÈÉ ÏÒÍÑ ¿ËÏÐ̑ŠÅÑÖ͑ÉÖؒÁÜÉÖÅÍ ‘É ÖÌ ÆÉÐÖÁØÕÌ ÖØÑ ÕÛÑ×ÌÏÓÑ ÈÍÅÆÁØÕÌÙ
ÖÒÛ ÐÅÒÄ ÏÅÍ ÖÌÑ ÉÑÈÛѱ‘ØÕÌ ÖÌÙ ÏÒÍÑØÑÍÏÀÙ ’ÒÐÍÖÍÏÀÙ ÖÒÛ ÏÔ±ÖÒÛÙ. «Í ÅÛÖ±,
ÂÚÍ ‘ÂÑÒ ÕÉ ÉÐÐÌÑÍÏÂ, ÅÐб ÏÅÍ ÕÉ ÈÍÉ×ѿ٠ɒÁ’ÉÈÒ, ÅÊÒÄ ÕÀ‘ÉÔÅ, ÕÖÌÑ É’ÒÚÀ
ÖÌÙ «’ÅËÏÒՑÍҒÒÁÌÕÌÙ» ÖÒ ¿ËÏÐ̑ŠÈÉÑ ¿ÚÉÍ ÕÄÑÒÔÅ.
15. £ÚÒÐͱÜÒÑÖÅÙ Ò
¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ
(Â.’., ÕÉÐ. 34) ÖÌÑ ’ÔÒÆÐɒ‘ÉÑÌ ÕÖÒ ±Ô×ÔÒ 253¥
«¢ž ’ÅÔ¿‘ÆÅÕÌ ÖÒÛ ÈÍÏÅÕÖÍÏÒÄ ÕۑÆÒÛÐÁÒÛ ÖÂÑÍÜÉ: «¦ÉÆÅÁØÙ, ÉËËÄÌÕÌ Å’ÒÖÉ-
ÐÉÁ Ì ’ÔÂÆÐÉÇÌ ÕÖÒ £Ú¿ÈÍÒ, ÂÖÍ ËÍÅ ÖÌÑ ÉÍÈÍÏÀ ¿ÔÉÛÑÅ ’ÒÛ ÏÅ×ÍÉÔÓÑÉÖÅÍ ÕÖÒ Ñ¿Ò
±Ô×ÔÒ 253¥ ŒÅÍÖÉÁÖÅÍ Å’ÂÊÅÑÕÌ ‘É ÉÍÈÍϱ ÅÍÖÍÒÐÒË̑¿ÑÒ ÆÒÄÐÉۑŠÖÒÛ ÅԑÂ-
ÈÍÒÛ ÈÍÏÅÕÖÍÏÒÄ ÕۑÆÒÛÐÁÒÛ. °ÕÖÂÕÒ ÏÍ ÉÈÓ ’Ô¿’ÉÍ ÑÅ ’ÒÄ‘É ’ØÙ
ÕÖÌÑ ’Ô±ÎÌ
ÍÈÁØÙ ÏÅÖ± ÖÌ ÐÉË‘ÉÑÌ «ÅÕÖÛÑґÍÏÀ ’ÔÒÅѱÏÔÍÕÌ» (±Ô×ÔÒ 243 ’ÅÔ. 2 «¢ž)
ÐÂËØ ÖÒÛ ÏÅÖɒÉÁËÒÑÖÒÙ– ÒÍ ¿ÔÉÛÑÉÙ ‘É ÖÍÙ «Ñ¿ÉÙ» ‘É×ÂÈÒÛÙ ×Å ’ÔÒÌËÒÄÑÖÅÍ ÏÅÍ
׊ɒÅÏÒÐÒÛ×ÉÁ ËÍÅ ÖÌÑ Ï±ÐÛÇÀ ÖÒÛÙ Ì ÉÑÖÒÐÀ ÖÒÛ §ÍÕÅËËÉпŠÏÅÍ Ì Å’ÂÊÅÑ-
ÕÌ ÖÒÛ £Û‘ÆÒÛÐÁÒÛ. ¥Ðб ÏÅÍ ’ÒÍÒ £Û‘ÆÒÄÐÍÒ, ÅÑ Û’ÒÈÉÍÚ×ÒÄÑ Õ’ ÅÛÖ Œ ÖÌÑ
ÅÕÖÛÑґÁÅ Ø٠ĒҒÖÒÍ ÖÔґÒÏÔÅÖÍÏÓÑ ÉÑÉÔËÉÍÓÑ Ï±’ÒÍÅ ’ÔÂÕؒÅ, ËÑØÕÖ± ËÍÅ
ÖÌÑ ÅÑÖÍÉÎÒÛÕÍÅÕÖÍÏÀ ÖÒÛÙ ÈÔ±ÕÌ –’ÒÛ ÈÉÑ ÉÁÑÅÍ Â‘ØÙ ÖÔґÒÏÔ±ÖÉÙ– ×Å ÅÔÑÌ×ÉÁ
ÑÅ ÕÛËÏÅÖÅÖÉ×ÉÁ ÕÖÌ ÈÍÉÑ¿ÔËÉÍÅ ÖØÑ ÉÎÅÍÔÉÖÍÏÓÑ ÅÑÅÏÔÍÖÍÏÓÑ ’Ô±ÎÉØÑ ÕÉ Æ±ÔÒÙ
ÖÒÛÙ, ÏÍÑÈÛÑÉÄÒÑÖÅÙ ÑÅ «ÚÔÉØ×ÉÁ» ÅÛÖ ÖÌÑ Å’ÒÖÛÚÁÅ ÕÄÐÐÌÇÌÙ ÖØÑ ’ÔÅˑÅÖÍ-
ÏÓÑ ÈÔÅÕÖÓÑ ÕÛËÏÉÏÔ͑¿ÑÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÍÏÀÙ ÉÑ¿ÔËÉÍÅÙ; ½ÖÅÑ ‘±ÐÍÕÖÅ ÖÒ ÁÈÍÒ ÖÒ
£Ú¿ÈÍÒ É’ÍÖÔ¿’ÉÍ ÖÍÙ ÏÅÖÅËËÉÐÁÉÙ ÏÅÍ ÖÅ ÏÅÔÊӑÅÖŠŒ ÈÒÛÐɑ’ÂÔÒÛÙ, ‘ÅÕÖÔÒ-
’ÒÄÙ À ÖÅÐÅÁ’ØÔÒÛÙ ‘ÉÖÅѱÕÖÉÙ, ’ÔÒÏÉ͑¿ÑÒÛ ÒÍ ’ÔÓÖÒÍ Ñ’ ŒÒÊÄËÒÛÑ ÖÌ ÈÁØÎÌ
ËÍÅ ÖÅ ÉËÏÐÀ‘ÅÖ± ÖÒÛÙ ÏÅÍ ÒÍ ÖÉÐÉÛÖÅÁÒÍ ÑÅ ’ÅÔőÉÁÑÒÛÑ ÕÖÌ ·ÓÔÅ, Ì È̑ÍÒÛÔËÁÅ
ے’ÖØÑ (ÏÅÍ ÒÍ ÕÒÆÅÔ¿Ù «ÉÑÈÉÁÎÉÍÙ» ÉÑÒÚÀÙ ÖÒÛÙ) ‘É ÇÉÛÈÉÁÙ ÏÅÖÅËËÉÐÁÉÙ ÏÅÍ ÏÅ-
ÖÅ׿ÕÉÍÙ ÇÉÛÈґÅÔÖÄÔØÑ ÂÚÍ ‘ÂÑÒ ÈÉÑ ’Ô¿’ÉÍ ÑŠŒÒÏÐÉÁÉÖÅÍ, ÅÐб ÊÒÆÒđÅÍ,
ÅÑÖÁ×ÉÖÅ, ’Ø٠׊ŒÒÖÉпÕÉÍ ÕÛÑÌ×ÍՑ¿ÑÌ ’ÔÅÏÖÍÏÀ».
16. ¦Ð.
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, Â.’., ÕÉÐ. 35-36.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26
Powered by FlippingBook