ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 19

µ¥ ¢´³¦ ©¬¥µ¥ «¥ª ³ª žª¥£µ¥£§ª£ µ³¶£
. ¬¥´¥´ªµ©£
53
ÅÛÖÒÄ ÖÒÛ ÉÁÈÒÛÙ ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ ÈÉÑ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÉÎÅÏÒÐÒÛ×ÉÁ ÑÅ ÏÅÐĒÖÉÖÅÍ
‘É ÖÒ ±ÐÐÒ×Í ÖÌÙ ÈÀ×ÉÑ ÉÐÐ͒ÒÄÙ À ɒÍÉÍÏÒÄÙ ÑґÒ×ÉÕÁÅÙ»
10
.
(ii)
«¬ÍÅ
ÔÍÜÍÏÀ ÅÑÅ×ÉÓÔÌÕÌ
(ÉÑ ÈÛѱ‘ÉÍ) ÖÒÛ ÈÍÏÒÑґÍÏÒÄ ’ÒÍÑÍ-
ÏÒÄ ‘ÅÙ ÕÛÕÖÀ‘ÅÖÒ٠ŒÒÖÉÐÉÁ ‘ÅÏÔÂÚÔÒÑÌ É’ÍÈÁØÎÌ, Ì Ò’ÒÁÅ ÈÉÑ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ
ÅÑÖ͑ÉÖؒÍÕÖÉÁ Œ ‘ÍÅ ’ÉÔÍÕÖÅÕÍÅϱ ÕÛËÏÔÒÖÌ×ÉÁÕÅ ÑґҒÅÔÅÕÏÉÛÅÕÖÍÏÀ
ɒÍÖÔҒÀ, ‘É ÖÌÑ ÉÑÖÒÐÀ ÑÅ ÏÅÖÅ׿ÕÉÍ ÖÒ
ÖÅÚÄÖÉÔÒ
¿ÑÅ ÕÚ¿ÈÍÒ Ñ‘ÒÛ ËÍÅ ÖÌÑ
ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ. ¢ÒÐÄ ’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÒ ÂÖÅÑ Ì Û’Â
ÚÔÒÑÍÏÀ ’ÁÉÕÌ
ÑґÒ׿ÖÌÕÌ ÉÎÉÐÁÕÕÉÖÅÍ ÕÉ ÉÑ
×ÉԑÓ
ÑґÒ׿ÖÌÕÌ, ÏÅ×ÓÙ ÕÛ-
ÑÖÉÐÉÁÖÅÍ Û’Â ÖÒ Æ±ÔÒÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÍÏÓÑ ÉÏÈÌÐÓÕÉØÑ (’ÔÅˑÅÖҒÒÍ̑¿ÑØÑ À
ŒÉÍÐÒۑ¿ÑØÑ) ÏÅÍ Õۑ‘ÅÚÍÏÓÑ ’ÔÒÉÍÈҒÒÍÀÕÉØÑ ËÍÅ ÖÒÑ ÏÁÑÈÛÑÒ ÑÅ ÅÊÅÍ-
ÔÉ×ÉÁ Ì ÈÍÒÔ˱ÑØÕÌ ÖØÑ ³Ðۑ’ÍÅÏÓÑ ¥ËÓÑØÑ ÖÒÛ 2004 Œ ÖÌ ÚÓÔÅ ‘ÅÙ
ÅÑ ÈÉÑ ’ÔÅˑÅÖҒÒÍÌ×ÉÁ ÕÛÑÖґÂÖÅÖÅ Ì «’±ÖÅÎÌ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ». ¦ÉÆÅÁØÙ,
ÍÕÚÄÉÍ ’±ÑÖÅ Ì Û’ÒÏÔÍÖÍÏÀ ׿ÕÌ À ÅÊÉÐÀÙ ÅÑÖÁÐÌÇÌ ÂÖÍ Ì ’±ÖÅÎÌ ÅÛÖÀ ËÁÑÉÖÅÍ
‘ÂÑÒ ‘É ÖÌ ×¿Õ’ÍÕÌ ÉÍÈÍÏÀÙ ’ÒÍÑÍÏÀÙ
ÅÛÖÅÔÚÍÏÀÙ
ÑґÒ×ÉÕÁÅÙ»
11
.
(iii)
«© §’ÍÕÖÀ‘Ì ÈÉÑ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÏÅÐÐÍÉÔËÉÁÖÅÍ ÉÔÀ‘ÌÑ ÖØÑ ’ÔÒÆÐ̑±ÖØÑ
ÖÌÙ ÏÒÍÑØÑÁÅÙ, ’ÅÔÅÆп’ÒÑÖÅÙ À ےÒÖ͑ÓÑÖÅÙ ÖÍÙ ’ÔÅÏÖÍÏ¿Ù ÕÛÑ¿’ÉÍÉÙ ÖØÑ
ɒÍÐÒËÓÑ ÏÅÍ ÖÍ٠ɒ͒ÖÓÕÉÍÙ ÖØÑ ’ÒÔÍՑ±ÖØÑ ÖÌÙ ÕÖÒÑ ÏÒÍÑØÑÍÏ ÚÓÔÒ. ªÈÍÅÁ-
ÖÉÔÅ Ì ²Ò‘ÍÏÀ §’ÍÕÖÀ‘Ì ÈÉÑ ¿ÚÉÍ Å’ÐÓÙ ØÙ ’ÔÒÒÔÍՑ ÑÅ ÉԑÌÑÉÄÕÉÍ ÖÌÑ ÉÏ-
ÊÔÅՑ¿ÑÌ ÕÖÒÛÙ ÑґÍÏÒÄÙ ÏÅÑÂÑÉÙ ÆÒÄÐÌÕÌ ÖÌÙ ÑґÒ×ÉÖÍÏÀÙ ÐÉÍÖÒÛÔËÁÅÙ À ÑÅ
ÏÔÁÑÉÍ ÖÌÑ ÉÊÅԑÒËÀ ÖÒÛÙ ÕÉ ÕÛËÏÉÏÔ͑¿ÑÌ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ Å’Â ÖÅ ÂÔËÅÑÅ ÖÌÙ ÈÍ-
ÏÅÍÒÕÄÑÌÙ À ÖÌÙ ÈÍÒÁÏÌÕÌÙ. ¢Ô¿’ÉÍ ÏÅÍ ÑÅ ÏÅ×ÒÈÌËÉÁ ÖÒ ÑґÒ×ÉÖÍÏ ¿ÔËÒ, ¿ÖÕÍ
ÓÕÖÉ ÑÅ ‘ÌÑ Å’ÒÖÉÐÉÁ ÖÒÄÖÒ ‘ÍÅ ÕÖÛËÑÀ ¿ÏÊÔÅÕÌ ÖÌÙ ’ÒÐÍÖÍÏÀÙ ÆÒÄÐÌÕÌÙ ’ÒÛ
ÏÛÆÉÔѱ ÉϱÕÖÒÖÉ ÖÌ ÚÓÔÅ, ÅÐб ÑÅ ÉÁÑÅÍ ¿ÐÐÒËÒ ’ÔÒÝÂÑ É’ÍÕÖ̑ÒÑÍÏÀ٠ɒÉ-
10. §’͒пÒÑ Ò
¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ
(Â.’., ÕÉÐ. 12-13) ÖÂÑÍÜÉ: «ÚÔÀÕÍ‘Ì ÉÁÑÅÍ ÁÕØÙ ‘ÂÑÒ Ì
ÐÀÇÌ ‘¿ÖÔØÑ ËÍÅ ÖÌÑ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖØÑ ‘ÅÔÖÄÔØÑ ÏÅÖÌËÒÔÁÅÙ. °Ù ’ÔÒÙ ÖÌ ÕÛÑÖÂ-
‘ÉÛÕÌ ÖÌÙ ’ÔÒÈÍÏÅÕÁÅÙ ’ÔÒÖÉÁÑØ ÑÅ ÛÍÒ×ÉÖÌ×ÉÁ –ÏÅÍ ÑÅ ËÉÑÍÏÉÛ×ÉÁ ’ØÙ ’ÔÒÆп-
’ÉÖÅÍ ÖÒ £Ú¿ÈÍÒ ¢ÒÍÑÍÏÀÙ žÍÏÒÑґÁÅÙ– Ì ÏÔÁÕÌ ÖØÑ Û’Ò׿ÕÉØÑ Å’ÒÏÐÉÍÕÖÍϱ ŒÂ
ÖÒ £Û‘ÆÒÄÐÍÒ §ÊÉÖÓÑ ÕÉ ’ÔÓÖÒ ÏÅÍ ÖÉÐÉÛÖÅÁÒ ÆÅב ÉÊÂÕÒÑ Ì ’ÒÍÑÍÏÀ ÈÁØÎÌ
ÅÕÏÉÁÖÅÍ ËÍÅ ÏÅÏÒÄÔË̑Ż.
11. ¢ÔÒÕ׿ÖÉÍ Ò
¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ
(Â.’., ÕÉÐ. 14-15) ÂÖÍ: «© ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÒÛ ÒÔËÅÑØ-
‘¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ‘’ÒÔÉÁ ÑŠɒÍÖÉÛÚ×ÉÁ ‘ÂÑÒ ‘É ÖÌÑ ÉÎÛËÁÅÑÕÌ ÖÒÛ ÏÔÅÖÍÏÒÄ ‘Ì-
ÚÅÑÍՑÒÄ, ÖÌÑ ÒÔ˱ÑØÕÌ ÏÅÍ ÖÒÑ ÉÏÕÛËÚÔÒÑÍՑ ÖÌÙ ÅÕÖÛÑґÁÅÙ, ÖÂÕÒ ÅÑÅÊÒ-
ÔÍϱ ‘É ÖÒ ¿‘ÇÛÚÒ ÛÐÍÏ ÂÕÒ ÏÅÍ ÕÚÉÖÍϱ ‘É ÖÌÑ ÛÐÍÏÒÖÉÚÑÍÏÀ ÖÌ٠ےÒÈґÀ, ‘É
ÖÌ ÕÖÉÑÀ ÕÛÑÉÔËÅÕÁÅ ÏÅÍ ÖÌ ÕÄÑÅÇÌ ÕÚÉÖÍÏÓÑ ÕۑÊØÑÍÓÑ ÍÈÁØÙ ‘É ÖÅ ËÉÍÖÒÑÍϱ
ÏÔ±ÖÌ ÏÅÍ, Ö¿ÐÒÙ, ‘É ÖÌÑ ÒÔ×À ŒÒÑґÀ ÖÌÙ ’ÒÍÑÍÏÀÙ ÈÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ –Œ ÖÒ ÕÖ±ÈÍÒ
±ÕÏÌÕÌÙ ÖÌÙ ’ÒÍÑÍÏÀÙ ÈÁØÎÌÙ ‘¿ÚÔÍ ÖÌÑ ÉÏÖ¿ÐÉÕÌ ÖØÑ ÈÍÏÅÕÖÍÏÓÑ Å’ÒʱÕÉØÑ-
Õۑ’ÉÔÍÐőÆÅÑґ¿ÑÌÙ ÏÅÍ ÖÌÙ ÆÉÐÖÁØÕÌÙ ÖÒÛ ÕØÊÔÒÑÍÕÖÍÏÒÄ ‘ÅÙ ÕÛÕÖÀ‘ÅÖÒÙ.
§’ɑƱÕÉÍÙ ÕÖÌÑ (ÒÛÕÍÅÕÖÍÏÀ ÏÅÍ) ÈÍÏÒÑґÍÏÀ ’ÒÍÑÍÏÀ ÑґÒ×ÉÕÁÅ, ’ÒÛ ×Å ÒÈÌ-
ËÒÄÕÅÑ ÕÉ ÛÍÒ׿ÖÌÕÌ
ÅÛÖÅÔÚÍÏÓÑ
ÔÛבÁÕÉØÑ, ÂÚÍ ‘ÂÑÒ ÈÉÑ ×Å ÕÛÑ¿ÆÅÐÉ ÕÖÌÑ
ÒÛÕÍÅÕÖÍÏÀ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÒÛ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÒÙ, ÅÐб ׊ےÒƱבÍÜÉ ÖÒ ÑґÍÏ ‘ÅÙ
’ÒÐÍÖÍՑ ‘É Òп×ÔÍÉÙ ÕÛÑ¿’ÉÍÉÙ ËÍÅ ÖÌÑ ’ÒÍÂÖÌÖÅ ÖÌÙ ÏÒÍÑØÑÍÏÀÙ ‘ÅÙ ÜØÀÙ».
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26
Powered by FlippingBook