ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 23

µ¥ ¢´³¦ ©¬¥µ¥ «¥ª ³ª žª¥£µ¥£§ª£ µ³¶£
. ¬¥´¥´ªµ©£
57
¿ËÉÖÅÍ Ø٠ɒÍÚÉÁÔ̑Šے¿Ô ÖÒÛ £ÚÉÈÁÒÛ Å’Â ÖÒÑ ÅԑÂÈÍÒ ¶’ÒÛÔË ÂÖÍ
«ÖÒ ¿ÑÅ ÈÉÑ É‘’ÒÈÁÜÉÍ ÖÒ ±ÐÐÒ».
«ÅÍ
ÉÎÛËÁÅÑÕÌ ÖÒÛ ÏÔÅÖÍÏÒÄ ‘ÌÚÅÑÍՑÒÄ ÑÅ
ɒÍÈÍÓÎÒÛ‘É ÅÐб
ÏÅÍ
ÅÛÕÖÌÔÀ ’ÒÍÑÍÏÀ ÑґÒ×ÉÕÁÅ ÑÅ ×ÉՒÁÕÒۑÉ, ÓÕÖÉ ÑÅ
ÉÎÅÕÊÅÐÍÕÖÉÁ Ì ’±ÖÅÎÌ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ. °ÕÖÂÕÒ –’¿ÔŠŒ ÖÌ
×ÐÍÆÉÔÀ ÈÍŒÁÕÖØÕÌ ÂÖÍ Ì ×¿Õ’ÍÕÌ ÕÏÐÌÔÀÙ ÏÅÖÅÕÖÅÐÖÍÏÀÙ ÑґÒ×ÉÕÁÅÙ ËÁÑÉ-
ÖÅÍ ÕÛÑÀ×ØÙ ËÍÅ ÖÌÑ «Ï±ÐÛÇÌ» (ØÙ «±ÐÐÒ×Í») ÖÌÙ ÅÑÍÏÅÑÂÖÌÖÅÙ À ŒÔÒ×ۑÁÅÙ
ÖÌÙ ÉÎÒÛÕÁÅÙ ÑÅ ’ÔÒÆÉÁ ÕÉ ’ÔÅˑÅÖÍÏÀ ÉÎÛËÁÅÑÕÌ ÖÒÛ ÏÔÅÖÍÏÒÄ ‘ÌÚÅÑÍՑÒÄ
ÏÅÍ ÕÛÑɒÓÙ ÈÉÑ ÐÉÍÖÒÛÔËÉÁ ØÙ ÉÑÍÕÚÛÖÍÏÀ (’ÅÔ±ÐÐÌÐÌ) ÅÐб ØÙ (ÖÉÐÍϱ) ŒÒ-
ÏÐÉÍÕÖÍÏÀ ɒÍÐÒËÀ- Ì ÅÑÅËÏÅÍÂÖÌÖÅ ÖÌÙ ÐÀÇÌÙ ÉÑÂÙ ÕÏÐÌÔÒÄ ÏÒÍÑØÑÍÏÒÄ ‘¿-
ÖÔÒÛ ÏÔÁÑÉÖÅÍ Å’Â ÖÅ ÅÑőÉÑ‘ÉÑŠŒÒÖÉпՑÅÖ± ÖÒÛ ÏÅÍ ÅÊÒÄ ÕÖÅבÁÕÒÛ‘É ÖÅ
«Û’¿Ô» ÏÅÍ ÖÅ «ÏÅÖ±». ½ÖÅÑ ‘ÍÅ ÕÏÐÌÔÀ ’ÒÍÑÍÏÀ ÑґÒ×ÉÕÁÅ ÈÉÑ ’ÔÂÏÉÍÖÅÍ ÏÅ-
×ÉÅÛÖÀ ÑÅ ÅÑÖ͑ÉÖؒÁÕÉÍ ÏÅÍ ÑÅ ÉÎÅÐÉÁÇÉÍ ÖÒ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Š(’ØÙ ÈÍÅ-
’ÍÕÖÓ×ÌÏÉ ÏÅÍ ÕÖÒ ’ÅÔÉÐ×ÂÑ ‘É ÖÒÛÙ ÈÄÒ ’ÔÒÌËÒđÉÑÒÛÙ ÕÚÉÖÍÏÒÄÙ ÉÍÈÍÏÒÄÙ
’ÒÍÑÍÏÒÄÙ Ñ‘ÒÛÙ À ‘É ÖÌ ×¿Õ’ÍÕÌ ÖÌÙ ÅÑÓÖÅÖÌÙ ’ÔÒÆÐɒ‘ÉÑÌÙ ’ÒÍÑÀÙ ËÍÅ
ÖÒÛ٠ɑ’ÔÌՑÒÄÙ ÖØÑ ÈÅÕÓÑ À ÖÌ ÈÍÅÏÁÑÌÕÌ ÑÅÔÏØÖÍÏÓÑ) ÅÐб, ÅÑÖÁ×ÉÖÅ, ×Å
È̑ÍÒÛÔËÀÕÉÍ ‘ÍÅ ÏÅÖ±ÕÖÅÕÌ ÅÑÉÐÉÛ×ÉÔÁÅÙ ÏÅÍ ÏÒÍÑØÑÍÏÀ٠ґÌÔÁÅÙ, ’ÒÛ ×Å
ɑ’ÒÈÁÜÉÍ ÖÌ È̑ÂÕÍÅ ¿ÏÊÔÅÕÌ Ò’ÒÍÅÕÈÀ’ÒÖÉ ÊØÑÀÙ ÅÑÖÁ×ÉÖÌÙ ÕÖÍ٠ɒÍÐÒË¿Ù
ÖÌÙ ÏÔÅÖÍÏÀÙ À ÖÌÙ ’ÅËÏÂՑÍÅÙ ÉÎÒÛÕÁÅÙ, ÖÂÖÉ ÅÕÊÅÐÓÙ ÈÉÑ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÏÔÍ×ÉÁ
ØÙ ‘¿ÖÔÒ ÏÒÍÑØÑÍϱ ’ÔÂÕÊÒÔÒ ÏÅÍ É’ÍÖÔɒÖÂ. µÒ ËÉËÒÑÂÙ, ÂÖÍ ÒÍ ÖÔґÒÏÔ±ÖÉÙ,
ÒÍ ‘ÉËÅп‘’ÒÔÒÍ ÑÅÔÏØÖÍÏÓÑ ÏÅÍ Â’ÐØÑ, ÒÍ ’ÅÔ±ÑґÒÍ ÈÍÅÏÍÑÌֿ٠ɒÍÏÁÑÈÛ-
ÑØÑ ÛÐÍÏÓÑ ÏÅÍ ÒÛÕÍÓÑ, ÒÍ ‘ÉËÅп‘’ÒÔÒÍ ÖÌÙ ’ÒÔÑÉÁÅÙ, ÒÍ ÈÒÛп‘’ÒÔÒÍ ÈÉÑ
ÕÛÐÐőƱÑÒÑÖÅÍ ÏÅÍ ÈÉÑ ÉÎÒÛÈÉÖÉÔÓÑÒÑÖÅÍ, ÈÉÑ ÒÊÉÁÐÉÖÅÍ ÕÖÌÑ ¿ÐÐÉÍÇÌ ’ÒÍ-
ÑÍÏÓÑ Ñ‘ØÑ ÒÄÖÉ ÕÖÌÑ É’ÍÉÁÏÉÍÅ À ÖÌÑ ÅÑɒ±ÔÏÉÍÅ ÅÛÖÓÑ ’ÒÛ Û’±ÔÚÒÛÑ. ©
ÉÐÐÌÑÍÏÀ ’ÒÍÑÍÏÀ ÑґÒ×ÉÕÁÅ ÉÁÑÅÍ
ŒÒÐÄÖØ٠ɒÅÔÏÀÙ
. ³Í ‘ÍÏÔÒÆÉÐÖÍÓÕÉÍÙ
’ÒÛ ÉÑÈÉÚґ¿ÑØ٠ŒÅÍÖÒÄÑÖÅÍ ÈÉÑ ÈÍÏÅÍÒÐÒËÒÄÑ ‘ÍÅ ÑґÒ×ÉÖÍÏÀ ɒ¿‘ÆÅÕÌ ÕÉ
¿ÏÖÅÕÌ ÏÅÍ ¿ÑÖÅÕÌ Ö¿ÖÒÍŠ’ØÙ ÅÛÖÀ ’ÒÛ É’ÍÚÉÍÔÉÁÖÅÍ ‘É ÖÒ £Ú¿ÈÍÒ».
Æ. µÒ ÈÉÄÖÉÔÒ (ÆÉÐÖÍؑ¿ÑÒ) £Ú¿ÈÍÒ ÖÒÛ ¶’ÒÛÔËÉÁÒÛ žÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ
(:
¥’ÔÁÐÍÒÙ 2001), ÕÖÒ ±Ô×ÔÒ 5 ÂÔÍÜÉ ÂÖÍ ‘ÉÖ± ÖÒ ±Ô×ÔÒ 200 ÖÒÛ «ÓÈÍÏÅ ¢ÒÍÑÍ-
ÏÀÙ žÍÏÒÑґÁÅÙ ’ÔÒÕÖÁ×ÉÖÅÍ
±Ô×ÔÒ 200¥
ØÙ ÉÎÀÙ:
«¸Ô×ÔÒ 200¥. ¥Ñ±ÐÛÕÌ
DNA. – 1.
½ÖÅÑ Û’±ÔÚÒÛÑ ÕÒÆÅÔ¿Ù ÉÑÈÉÁÎÉÍÙ ÂÖÍ ¿ÑÅ ’ÔÂÕØ’Ò ¿ÚÉÍ ÈÍŒԱ-
ÎÉÍ ÏÅÏÒÄÔË̑Š‘É ÚÔÀÕÌ ÆÁÅÙ À ¿ËÏÐ̑Š’ÒÛ ÕÖÔ¿ÊÉÖÅÍ ÏÅÖ± ÖÌÙ ËÉÑÉÖÀÕÍÅÙ
ÉÐÉÛ×ÉÔÁÅÙ, ÖÒ ÅԑÂÈÍÒ ÈÍÏÅÕÖÍÏ ÕۑÆÒÄÐÍÒ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÈÍÅÖ±ÎÉÍ ÅѱÐÛÕÌ ÖÒÛ
ÈÉÒÎÛÔÍÆÒÑÒÛÏÐÉÝÏÒÄ ÒοÒÙ (Deoxyribonucleic Acid - DNA) ’ÔÒÙ ÖÒÑ ÕÏҒÂ
ÖÌÙ ÈÍŒÁÕÖØÕÌÙ ÖÌÙ ’ÔÒ¿ÐÉÛÕÌÙ ËÉÑÉÖÍÏÒÄ ÛÐÍÏÒÄ Å’Â ÖÒ ’ÔÂÕØ’Ò ÅÛÖÂ. ©
ÅѱÐÛÕÌ ’ÉÔÍÒÔÁÜÉÖÅÍ Å’ÒÏÐÉÍÕÖÍϱ ÕÖÅ ÈÉÈґ¿ÑÅ ’ÒÛ ÉÁÑÅÍ Å’ÒÐÄÖØÙ ÅÑÅ-
ËÏÅÁÅ ËÍÅ ÖÌ ÈÍŒÁÕÖØÕÌ ÅÛÖÀ ÏÅÍ ÈÍÉαËÉÖÅÍ ÕÉ ÏÔÅÖÍÏ À ’ÅÑɒÍÕÖ̑ÍÅÏ ÉÔ-
ËÅÕÖÀÔÍÒ. µÌÑ ÅѱÐÛÕÌ ÖÒÛ DNA ÖÒÛ ÏÅÖÌËÒÔÒۑ¿ÑÒÛ ÈÍÏÅÍÒÄÖÅÍ ÑÅ ÜÌÖÀÕÉÍ
Ò ÁÈÍÒÙ ËÍÅ ÑŠŒÒÈÉÁÎÉÍ ÖÌÑ Å×ØÂÖÌÖ± ÖÒÛ.
– 2.
¥Ñ Ì ÏÅÖ± ÖÌÑ ’ÔÒÌËÒđÉÑÌ
’ÅÔ±ËÔÅÊÒ ÅѱÐÛÕÌ Å’ÒÆÉÁ ×ÉÖÍÏÀ, ÖÒ ’ÂÔÍՑ± ÖÌÙ ÏÒÍÑҒÒÍÉÁÖÅÍ ÕÖÒ ’ÔÂÕØ-
’Ò Œ ÖÒ Ò’ÒÁÒ ’ÔÒ¿ÔÚÉÖÅÍ ÖÒ ËÉÑÉÖÍÏ ÛÐÍÏÂ, ’ÒÛ ¿ÚÉÍ ÈÍÏÅÁؑŠÑÅ ÜÌÖÀÕÉÍ
ɒÅѱÐÌÇÌ ÖÌÙ ÅѱÐÛÕÌÙ. £ÖÌÑ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ÅÛÖÀ ÉÊÅԑÂÜÒÑÖÅÍ ÅÑÅÐÂËØÙ ÒÍ
ÈÍÅÖ±ÎÉÍÙ ÖØÑ ±Ô×ÔØÑ 204 ¿ØÙ 208. ¥Ñ Ì ÅѱÐÛÕÌ Å’ÒÆÉÁ ÅÔÑÌÖÍÏÀ, ÖÒ ËÉÑÉ-
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26
Powered by FlippingBook