ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - page 28

2
£¦Ÿ¡™¬™¥ Ÿ±¯ š¦§¡¦¯ ±¥Ÿ ¯¦§¯®¯¨¦§¥Ÿ & ®¯¨¦Ÿ¨¡±¦§¥Ÿ £®¬Ÿ¥Ÿ
¬Õ ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÎÌÉÒÉ˼ ÍÎŽÒÁÉ ÒÎ ÑÀÍÎÌÎ ÒÔÍ Œ»ÒÐÔÍ Î× ÌÁŒÂÍÅÉ ŒÉÁ
ËÅÍÒÐÉ˼ ÒЍÅØÁ ÇÉÁ ÒÎÍ ÅÈÐÅÁь¾ ÒÈÕ ÐÎÑÆÎÐÕ ÖмŒÁÒÎÕ ËÁÉ, Œ»ÑÔ Á×-
Ò¼Õ, ÎÐÉь»ÍÅÕ ÎÉËÎÍΌÉË»Õ ŒÅÒÁÂÌÈÒ»Õ (¾ÔÕ, .Ö., ÒÁ ōÉÒ¾ËÉÁ ÒÔÍ ÅŒÎÐÉ-
ËÏÍ ËÁÉ ÒÔÍ ÌÌÔÍ ËÁÒÈÇÎÐÉÏÍ ÒÐÁÅØÏÍ), ŒÅ ÑÒ¾ÖÎ ÒÈÍ Å½ÒÅ×ÊÈ Ñ×ÇËÅËÐÉ-
Œ»ÍÔÍ ÑÒ¾ÖÔÍ ÎÉËÎÍΌÉË¼Õ ÎÌÉÒÉ˼Õ, Ë×нÔÕ ÄÅ (ŒÎÌÎ;ÒÉ, ¾ŒÔÕ, ¾ÖÉ ÑÅ ¾ÌÅÕ
ÒÉÕ ÅÐɍÒÏÑÅÉÕ ÁÎËÌÅÉÑÒÉË) ÒÈ ÄÉÁÑÆÌÉÑÈ ÒÈÕ ÑÒÁÓÅоÒÈÒÁÕ ÒÎ× ÅÉ»ÄÎ×
ÒÔÍ ÒɌÏÍ ÑÒÈÍ ÎÉËÎÍΌ½Á
.
3
žÁÐÌÌÈÌÁ, ÔÕ ËÎÐÀÆÔÑÈ ÒÈÕ ÄÉÁÄÉËÁѽÁÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ÅÍ΍νÈÑÈÕ ÒÁ
ËÐÒÈ Œ»ÌÈ ÁÎÆÑÉÑÁÍ:
• ÍÁ ÁÅŒÎ̼ÑÎ×Í ÒÈ ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÒÎ×Õ Ë×ÐÉÁÐÖ½Á,
4
ÐÎÖÔÐÏÍÒÁÕ ÑÒÈÍ
ÁÍÒÉËÁÒÑÒÁÑÈ ÒÔÍ ÅÓÍÉËÏÍ ÒÎ×Õ ÍΌÉьÒÔÍ Á¾ »ÍÁ ÅÍÉÁ½Î Å×ÐԍÁÙ˾
;ŒÉьÁ,
5
ÒÎ Å×ÐÏ, ËÁÉ
• ÍÁ ÅËÖÔмÑÎ×Í ÑÅ »ÍÁ ͻΠÅ×ÐԍÁÙ˾ ÓÅьÉ˾ Œ¾ÐÆԌÁ, ÒÈÍ £×ÐÔ-
ÁÙ˼ §ÅÍÒÐÉ˼ ±ÐÅØÁ, ÒÎ ÐÎ;ŒÉÎ ÍÁ »ÖÅÉ Á¾Ì×ÒÎ »ÌÅÇÖÎ ÑÒÈÍ »ËÄÎ-
ÑÈ ÒÎ× ÅÍ Ì¾ÇÔ ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ.
¥ ÎÐŽÁ ÐÎÕ ÒÈÍ Å×ÐԍÁÙ˼ ÍΌÉьÁÒÉ˼ ÅÍ΍νÈÑÈ ÖÁÐÁËÒÈнØÅÒÁÉ Á¾
ÁÐËÅÒ»Õ ÐÎэÓÅÉÅÕ Œ»ÖÐÉ ÒÈÍ Å½ÒÅ×ÊÈ ÒÎ× ÒÅÌÉËÎÀ ÑÒ¾ÖÎ×, ÄÅËÁÅÒ½ÅÕ ŒÅÒ
ÒÈÍ ½ÄÐ×ÑÈ ÒÔÍ (Ò¾ÒÅ) £×ÐԍÁÙËÏÍ ¯ÉËÎÍΌÉËÏÍ §ÎÉÍÎÒ¼ÒÔÍ, ŒÅ ÒÈ Ó»ÑÈ ÑÅ
ÉÑÖÀ ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ ÒÎ× ¨ÁÑÒÐÉÖÒ ËÁÉ ÒÈÍ ÅÉÒ×Ö¼ ÎÌÎË̼ÐÔ-
ÑÈ ÒÎ× ÖÐÎÍÎÄÉÁÇЌŒÁÒÎÕ Î× Ò»ÓÈËÅ ÑÅ Á×Ò¼Í.
6
¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÈÕ Ÿ×ÍÓ¼ËÈÕ
• ÒÈ ÄȌÉÎ×ÐǽÁ ŒÉÁÕ ×ÅÐÅÓÍÉË¼Õ ËÅÍÒÐÉË¼Õ ÒЍÅØÁÕ, ÁЌ¾ÄÉÁÕ ÇÉÁ ÒÈ ÖÐÁÊÈ ËÁÉ
ÅÆÁЌÎǼ ŒÉÁÕ ÅÍÉÁ½ÁÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ (ËÁÉ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉ˼Õ) ÎÌÉÒÉË¼Õ ÑÒÎÍ ÅÍÉÁ½Î ÍÎ-
ŒÉьÁÒÉ˾ ÖÏÐÎ.
™ÉÁ ŒÉÁ ōÉÑ˾ÈÑÈ ÒÈÕ ÓÅÔнÁÕ ÒÔÍ ÍΌÉьÁÒÉËÏÍ ÅÍÏÑÅÔÍ, ŒÅ Ì¼ÐÈ ÂÉÂÌÉÎÇÐÁÆÉ˼
ÒÅˌÈнÔÑÈ,
ÂÌ»Å
™ÉÁÍÍÁ˾Î×ÌÎ - šÈŒ¾Î×ÌÎ (2001).
3.
¢Ì»Å
ÁÍÁÌ×ÒÉË, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
Mishkin (2007)
, ËÁÉ
Rossi (2008)
, ÑÅÌ. 217-300.
4. ™ÉÁ ÒÈÍ »ÍÍÎÉÁ ÒÈÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ Ë×ÐÉÁÐÖ½ÁÕ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ,
ÂÌ»Å
Mann (1986),
ÑÅÌ. 465
ō.
5. ŸÅ ŒÉÁ ÍΌÉьÁÒÉ˼ »ÍÔÑÈ Ä×ÍÁÒ¼ ŽÍÁÉ È ËÁÓÉ»ÐÔÑÈ ÅÍ¾Õ ËÎÉÍÎÀ ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ ÒÎ
΍νÎ, ŒÅÒ ÒÎÍ ÁŒÅÒËÌÈÒÎ ËÁÓÎÐÉь¾ ÒÔÍ Ñ×ÍÁÌÌÁnjÁÒÉËÏÍ ÉÑÎÒɌÉÏÍ, ÍÁ Ë×ËÌÎÆÎ-
ÐŽ ÁÐÌÌÈÌÁ ÐÎÕ ÒÁ ÅÓÍÉËÍΌ½ÑŒÁÒÁ ÒÔÍ Ñ׌ŒÅÒÅÖ¾ÍÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ. ¥
ÎÌÎË̼ÐÔÑÈ
,
¾ŒÔÕ, ÒÈÕ ÄÉÁÄÉËÁѽÁÕ ÒÈÕ ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ ÅÍ΍νÈÑÈÕ ÐÎڍÎÓ»ÒÅÉ ÅÉÌ»ÎÍ:
• ÒÈÍ ÅÉÑÁÇÔǼ ÅÍ¾Õ ÅÍÉÁ½Î× ÍΌ½ÑŒÁÒÎÕ ÑÅ ¾ÌÈ ÒÈÍ »ËÒÁÑÈ ÒÎ× ÍΌÉьÁÒÉËÎÀ ÖÏÐÎ×
ŒÅ ÌÎÇÉÑÒÉ˼ ËÁÉ Æ×ÑÉ˼ ŒÎÐƼ (˻ЌÁÒÁ ËÁÉ ÒÐÁÅØÎÇÐÁŒŒÒÉÁ), ËÁÉ
• ÒÈÍ (ÒÁ×Ò¾ÖÐÎÍÈ ¼ ÑÒÁÄÉÁ˼) Á¾Ñ×ÐÑÈ Á¾ ÒÈÍ Ë×ËÌÎÆÎнÁ ÒÔÍ ÒÐÁÅØÎÇÐÁŒŒÁ-
Ò½ÔÍ ËÁÉ ËÅЌÒÔÍ ÑÒÉÕ ÅÓÍÉË»Õ ÍΌÉьÁÒÉË»Õ ŒÎÍÄÅÕ ÒÔÍ ËÐÁÒÏÍ Î× Ñ׌ŒÅÒ»ÖÎ×Í
ÑÒÈÍ »ÍÔÑÈ.
6. ¡ÍÁÆÎÐÉˌŠÒÈÍ ÎÉËÎÍΌÉ˼ ËÁÉ ÎÌÉÒÉ˼ ÑË΍Ɍ¾ÒÈÒÁ ÒÈÕ ÄȌÉÎ×ÐǽÁÕ ÒÈÕ (ÎÉËÎÍÎ-
ŒÉË¼Õ ËÁÉ) ÍΌÉьÁÒÉË¼Õ »ÍÔÑÈÕ ËÁÒ ÒÈÍ ÅÍ Ì¾ÇÔ ÅнÎÄÎ,
ÂÌ»Å
, ÁÍÒ½ ÌÌÔÍ,
ŸÒÅÆ-
ÍÎ× (1999),
ÑÅÌ. 84-91.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook